PROTON THERAPY CENTER - Proton = Hrazená léčba

Proton = Hrazená léčba

Protonové centrum má uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, včetně Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP).

Pojišťovny PROTONOVOU LÉČBU hradí, pokud je součástí indikace odborníků PTC i doporučení z Komplexního onkologického centra.

 

PROTONOVÁ TERAPIE SPLŇUJE PARAMETRY HRAZENÉ PÉČE A POŽADAVEK NA NEJŠETRNĚJŠÍ POSTUP (podrobně ZDE).


Zároveň se může objednat na nezávazné vstupní vyšetření. Lékaři pečlivě posoudí zdravotní stav pacienta a doporučí nejvhodnější metodu léčby. V případě potřeby zpracují všechny potřebné odborné podklady potvrzující benefit protonové léčby jako součást žádosti o úhradu ze zdravotního pojištění.  

Objednání je možné přes kontaktní formulář nebo na čísle 222 999 000.

Cesta k úhradě léčby krok za krokem: 

1) Lékaři PTC, kteří mají praktické zkušenosti s protonovým i standardním ozařováním, posoudí vhodnost protonové terapie.

2) PTC v případě potřeby zpracuje všechny potřebné odborné podklady potvrzující benefit protonové léčby.

3) Pacient kontaktuje vedoucího radiačního onkologa v nejbližším KOC (Komplexní onkologické centrum) s žádostí o doporučení léčby pomocí protonové terapie.

4) V případě, že KOC léčbu doporučí kontaktuje pojišťovnu, eventuelně ji může kontaktovat pacient sám.

5) V případě zamítnutí žádosti ze strany KOC nebo pojišťovny, pacient informuje o této skutečnosti PTC.

6) Pacient informuje PTC za účelem zvážení dalšího postupu jak se k protonu dostat.


V komunikaci s pojišťovnami Vám pomocnou ruku nabízí Nadační fond pro protonovou terapii PROPROTON. 

Česká republika: Zákon, který platí od 1.9.2015 zařadil protonovou léčbu mezi hrazené metody léčby a to pro všechny české pacienty bez rozdílu pojišťovny.
Zda je pro Vás protonová léčba vhodná Vám sdělí lékaři PTC po konzultaci zdravotní dokumentace. Následně požádáme samostatně nebo v součinnosti s Vámi o vyjádření Komplexního onkologického centra a zašleme žádost o úhradu léčby Vaší pojišťovně.

Slovensko: Pojišťovna Dôvera uzavřela s PTC dlouhodobou smlouvu a jako klienti této pojišťovny můžete nastoupit protonovou léčbu prakticky okamžitě. Ostatní slovenské pojišťovny protonovou léčbu též hradí a my Vám rádi pomůžeme projít administrativním procesem..

Více: www.vozp.cz, www.ozp.cz, www.cpzp.cz, www.zpmvcr.czwww.zpskoda.cz a www.dovera.sk atd.


Má pacient právní nárok na léčbu?

PROTONOVÁ TERAPIE SPLŇUJE POŽADAVEK NA NEJŠETRNĚJŠÍ POSTUP*
 
Protonová léčba splňuje požadavek na co nejšetrnější postup dle Vyhlášky č. 410/2012 Sb., o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření[1] a Směrnice Rady 97/43/Euratom ze dne 30. června 1997 o ochraně zdraví osob před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření v souvislosti s lékařským ozářením a o zrušení směrnice 84/466/Euratom.

PROTONOVÁ TERAPIE SPLŇUJE PARAMETRY HRAZENÉ PÉČE

Pojišťovny jsou povinny pacientům, jako pojištěncům platícím zdravotní pojištění, zajistit v souladu s § 11 odst. 1 písm. c), § 40 odst. 5 a § 46 odst. 1 Zákona místní a časovou dostupnost hrazených služeb. Protonová terapie splňuje veškeré parametry hrazené péče ve smyslu § 13 Zákona. Z tohoto důvodu není možné aplikovat ani § 16 Zákona (důkaz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č.j. 33 Odo 389/2001-135), bez ohledu na fakt, že by i podmínka tohoto ustanovení byla naplněna, neboť se jedná o jedinou léčbu, když neexistuje „alternativní“ léčba, která by byla schopna zajistit takového léčebného účinku při minimalizaci nežádoucích rizik.

 
* K tomu viz zejména § 2 písm. c) Vyhlášky, kde se stanoví: při výkonech v oblasti radioterapie se zajistí, aby lékařské ozáření směřovalo na cílový objem tkání, na který je léčba zářením zaměřena; ozáření cílového objemu tkání se provádí pouze v rozsahu nezbytném k dosažení požadovaného léčebného účinku a ozáření ostatních tkání musí být tak nízké, jak lze rozumně dosáhnout bez omezení léčebného přínosu.
 

    

 

 
Váš e-mail*:

* položku je nutno vyplnit