O léčbě

Přes pokrok dosažený zaváděním moderních metod léčby zůstává rakovina jedním z největších problémů současné medicíny. Ve vyspělých zemích je přibližně 1 ze 3 osob během života postižena nádorovým onemocněním a 1 z 5 mu podlehne. Z hlediska četnosti výskytu nádorů se Česká republika již dlouhodobě řadí k prvním deseti zemím světa.

Jaké jsou možnosti léčby rakoviny?

Pro boj s rakovinou má dnešní medicína tři hlavní zbraně. Operaci, farmakoterapii (chemoterapie) a radioterapii (ozařování). K nejekonomičtějším způsobům léčby rakoviny s poměrně vysokým léčebným efektem patří radioterapie. Ve vyspělých státech je v současnosti používána u 50-60 % onkologických pacientů a její zastoupení v komplexní léčbě stále roste. Z tohoto počtu je asi jedna třetina nemocných s rakovinou léčena samostatně radioterapií a téměř dvě třetiny pacientů jsou léčeny radioterapií v kombinaci s chirurgií, chemoterapií, hormonální terapií či biologickou cílenou léčbou. V České republice léčbu zářením dle dostupných statistik podstupuje jen 32 % (ÚZIS 2011) pacientů. Vzhledem k uvedeným skutečnostem lze očekávat strmý nárůst počtu nemocných podstupujících tuto léčbu.

 

Protonová terapie

Na rozdíl od běžné radioterapie, která k ozáření a ničení nádorových buněk používá fotony, je protonová terapie pokročilejší a používá protony. Tyto částice dávají protonové terapii její mnohé výhody.

Největší výhodou protonové terapie v porovnání s běžnou radioterapií je její přesnost a její schopnost ochránit zdravé tkáně. Běžný fotonový paprsek prochází tělem a předává značnou část své energie před i za nádorem. Protony mají ovšem určitou fyzikální vlastnost, které se říká Braggův vrchol, která má schopnost odevzdat výrazně míň energie cestou k nádoru a nemá dopad na tkáně za nádorem.

 

Nulová dávka znamená zároveň i nulové riziko vzniku nežádoucího účinku

Kdyby to záleželo jen na lidech a jejich dojmech, povedou se o šetrnosti protonové terapie a jejích výhodách při léčbě nádorů nekonečné debaty. Naštěstí je tu fyzika a ta jasně dokazuje, proč protonové záření dokáže uchránit zdravé tkáně a orgány ležící v okolí nádoru.

Jak vysvětluje hlavní fyzik PTC Vladimír Vondráček: „Při ozařování nádorů je část energie vždy dodána i mimo vlastní cílovou oblast. Pro hluboko uložené nádory je zřejmé, že záření se musí k nádoru dostat skrz zdravou tkáň. V radioterapii je tedy vždy nutné vyvážit přínos dodání vysokých dávek, které dokáží zničit nádor a riziko vzniku nežádoucích účinků v okolních tkáních. Hlavní výhodou protonové radioterapie je právě minimální ozáření zdravých struktur v okolí cílového objemu. Pokročilé techniky fotonové radioterapie jsou schopné také ozářit příslušný cílový objem do patřičné dávky a zajistit tak kontrolu nad nádorem, ale nedokáží zamezit dodání dávky i do zdravých tkání v ozařované oblasti.“

Proto začali obhájci fotonové terapie používat zaklínadlo v podobě tzv. limitních dávek na kritické orgány, jde vlastně o „dohodu“, že připustíme nežádoucí ozáření životně důležitých orgánů.

„Musíme si uvědomit, že dodržení tzv. „limitní dávky“, které je spojeno až s 5% s rizikem vzniku nežádoucích účinků ve skutečnosti  znamená, že z tisíce takto ozářených pacientů se jich skoro padesát příslušného nežádoucího účinku skutečně dočká. A v Česku se ročně ozáří více než 20 000 pacientů. Navíc příslušné riziko roste s časem, tedy čím déle pacient po ozáření žije, tím je vyšší i pravděpodobnost vzniku nežádoucích účinků. Proton však dokáže ozářit nádor tak, že do příslušného kritického orgánu není dodána žádná dávka. A nulová dávka znamená zároveň i nulové riziko vzniku nežádoucích účinků. Žádný pacient ze sta se tedy těchto účinků nikdy nedočká,“ upozorňuje fyzik.

Radioterapie je léčba, kdy každý jednotlivý případ vyžaduje individuální posouzení a pečlivé zhodnocení, jaký způsob ozáření je pro daného pacienta nejlepší. Rozhodování nesmí být ovlivněno tvrzením, že limitní dávka = bezpečná dávka. Toto tvrzení navíc neplatí, když k vyloučení rizika nežádoucího ozáření existuje bezpečnější a v Česku snadno dostupná léčba – protonová terapie.

 

 

Diagnózy, které léčíme


Objednat se