banner

Protonové centrum již pomohlo více než dvěma tisícům nemocných s vynikajícími výsledky. Nejdůležitější je přijít k nám včas, zbytek již vyřešíme společně.

Bylo Vám diagnostikováno lymfomové onemocnění? Prognóza lymfomových onemocnění je často velmi dobrá. Protonová léčba, díky preciznosti zacílení dává pacientům vysokou šanci na vyléčení.

Pojišťovny protonovou léčbu hradí, pokud je součástí indikace z PTC i doporučení z Komplexního onkologického centra (KOC).

Níže naleznete důležité informace a fakta o léčbě. Neváhejte a objednejte se k nám včas, společně nalezneme nejlepší řešení.

Lymfomy většinou postihují mladé pacienty, ročně se v České republice jedná až o 4000 nových případů.

Obecně se lymfomy dělí na Hodgkinovy lymfomy (HL) a non-Hodgkinovy lymfomy (NHL).

Tato onemocnění se nejčastěji léčí pomocí chemoterapie nebo kombinací chemoterapie a biologické léčby. V některých případech se doplňuje léčba ozařováním. Mezinárodní léčebné protokoly doporučují jako první volbu vždy zvážit protonovou terapii pro její schopnost ochránit zdravé orgány.

Prognóza lymfomových onemocnění je často velmi dobrá, jde o dlouhodobé přežití 60 % (NHL) – 80 % (HL). Právě proto by se vždy měla zvážit ta nejšetrnější možná léčba – protonová terapie, která minimalizuje komplikace spojené s pozdní a velmi pozdní toxicitou.

Díky protonové léčbě tak můžeme zabránit vzniku sekundárních nádorů z ozáření a zvýšit protinádorovou účinnost léčby.

Lymfom je obecné označení pro nádorové onemocnění lymfatického systému. Jako lymfomy se označují nádory, které pocházejí z jednoho druhu bílých krvinek, nazývaného lymfocyty. Buňky lymfatického systému se nekontrolovaně množí – postižená uzlina, nebo skupiny uzlin se začnou zvětšovat a přestávají sloužit organizmu jako celku a ztrácejí své původní funkce. Protože je lymfatická tkáň přítomna v celém těle, může nemoc postihnout i jiné orgány mimo uzliny.

Pro správné rozhodnutí jsou důležité informace.  Nesmíte zapomenout, že Vaše rozhodnutí podstatně ovlivní Váš další život. Naši lékaři i celý tým PTC jsou připraveni zodpovědět všechny Vaše dotazy spojené s  PROTONOVOU LÉČBOU. Neváhejte nás  ihned kontaktovat .

Pouhým srovnáním výhod a rizik obecně spojených s léčbou ozařováním, dojdete k závěru, že protonová léčba zvyšuje šance pacienta na vyléčení bez zbytečných rizik a komplikací spojených s běžným ozařováním.

Neváhejte nás ihned kontaktovat.

Priorita, zajištění ochrany zdravých orgánů

Jelikož lymfomy se nachází v částech těla, kde jsou obklopeny životně důležitými orgány, jako jsou srdce, mícha, plíce a jícen, je o to více nutné použít takovou metodu léčby, která dokáže zničit nádorové ložisko a maximálně ochránit zdravé orgány a tkáně. Tyto požadavky nejlépe splňuje protonová léčba.

Běžné fotonové ozařování nedokáže snížit rizika jako protonová léčba.

Protonová terapie představuje vysoce účinnou metodu léčby rakoviny ozařováním – a to především díky fyzikálním vlastnostem protonů a jejich přesně cílené a odměřené dávce uvnitř tkání. Touto metodou lze dosáhnout vyšší protinádorovou účinnost, menší poškození zdravých tkání, nízké riziko komplikací, šanci se po léčbě rychleji zotavit a celkově vyšší kvality života.

Pokud by byla zvoleno běžné ozařování velká část pacientů by se mohla dožít pozdní a velmi pozdní toxicity. Jinými slovy, řada pacientů by se mohla dožít okamžiku, kdy se dlouho po ukončení léčby projeví důsledky nežádoucího ozáření zdravých tkání a orgánů a jejich poškození popřípadě vzniknou sekundární nádory z ozáření. Proto je nutné volit takovou léčbu, která tato rizika sníží na minimum. To nejlépe splňuje protonová léčba.

Základem úspěšné léčby je přijít včas.

V případě léčby Hodgkinova a non-Hodgkinova lymfomu protonová léčba dokáže snížit dávku na plíce o 50 %. Zároveň redukovat dávku na srdeční chlopně.

Dokonce dokáže snížit dávku na míchu na minimální hodnoty, což značně snižuje riziko postradiační myelotapatie (poškození motoriky).

Díky přesnosti protonového paprsku máte i vyšší šanci na vyléčení. Protony totiž dokáží zacílit pouze do nádoru a přesně rozložit dávku záření potřebnou ke zničení nádoru. Toto přesné rozložení dávky má své jméno: tužkové skenování neboli Pencil Beam Scanning (PBS) a představuje v současnosti naprostý vrchol protonové terapie. Tužkové skenování – Pencil Beam Scanning (PBS) funguje tak, že ozařuje vždy jen určitou vymezenou oblast. Opakovaným precizním zářením zacíleným s milimetrovou přesností přímo na nádorové ložisko, tak PBS zničí nádorové buňky, aniž by kvůli fyzikálním vlastnostem protonů poškodil jakékoli okolní orgány a tkáně. Zachová je zdravé. To platí i o tkáních ve směru paprsku před nádorem, které jsou ozářeny jen minimálně.

Pokud bychom měli PBS k něčemu připodobnit, představte si své soustředění a přepečlivost, když dostanete úkol vymalovat pastelkou na papíře určitý objekt. Například kruh. Vždy se budete důsledně snažit nepřetáhnout jeho hranice. Tak funguje i PBS. U něj navíc máte 100% jistotu, že „vymaluje“ jen to, co je potřeba. I proto jsou nežádoucí účinky při protonové léčbě naprosto minimální.

Co říká o léčbě lékař

Bylo opakovaně prokázáno, že protonová terapie snižuje ozáření zdravých okolních orgánů (vysokými, středními i nízkými dávkami záření) a minimalizuje celkovou zátěž těla pacienta radiací. Užití protonové terapie nabízí redukci rizik vzniku akutní plicní toxicity (významné snížení rizika postradiačního zánětu plic), a to především u rozsáhlého či opakovaného ozáření nadbráničních lymfatik. Redukuje riziko postižení míchy, snižuje výskyt nausey, průjmu a celkové únavy.

Protonová radioterapie navíc často umožňuje opakované ozáření u chemorezistentních lymfomů i s možností eskalace dávky (dodání vyššího, potřebného množství ozáření).

Protonová léčba redukuje komplikace na minimum

Nádory mízních uzlin jsou onemocněním, které postihuje zejména mladé pacienty. Při jejich léčbě je velmi důležité volit metodu, která omezí výskyt pozdních nežádoucích účinků. Protonová terapie je u pacientů s lymfomy léčbou volby i dle prestižních mezinárodních doporučení.

Protonový paprsek můžeme zastavit bezpečně na milimetr a přesně v místě, které potřebujeme. Což je v tomto případě nádor. Zdravé tkáně před nádorem jsou zasaženy zářením minimálně v okolí nádoru a za ním nejsou ozářeny vůbec.

Protonová léčba nádorů lymfatické tkáně umožňuje:

 • aplikovat dostatečnou dávku do celé cílové oblasti a současně lépe chránit okolní zdravou tkáň;
 • v oblasti hrudníku snížit nežádoucí dávku záření na prsní žlázy, plíce, srdce či míchu;
 • v oblasti břicha a pánve snížit nežádoucí dávku záření na střevní kličky, ledviny, játra, vaječníky a dělohu, močový měchýř a konečník;
 • v oblasti hlavy a krku snížit nežádoucí dávku záření na oční struktury, míchu, mozkový kmen a dutinu ústní;
 • snížit riziko pozdních komplikací spojených s konvenčním ozařováním (rozvoj kardiovaskulárních onemocnění, vývoj sekundárních zhoubných nádorů a další).

VÝHODY PROTONOVÉ RADIOTERAPIE:

 • redukce dávek na srdeční sval se snížením rizika indukce pozdních následků radioterapie, jako jsou chlopenní vady, ischemická choroba srdeční, arytmie;
 • redukce dávek na plicní parenchym se snížením rizika vzniku postradiační plicní fibrosy;
 • redukce dávek na míchu se snížením rizika vzniku postradiační myelopatie (poškození míchy);
 • redukce dávek na prsní žlázy se snížením rizika indukce sekundárních malignit;
 • výše uvedená dávková redukce je klinicky významná a typicky se jedná o redukci dávky o 50 % a více.

VÍTE ŽE?

Protonová radioterapie vede k významnému snížení dávek na zdravé tkáně a proto je podle mezinárodních protokolů NCCN – National Cancer Comprehensive Network  považována za „best clinical practise“ – nejlepší léčebný postup.

Ve srovnání s běžným (fotonovým) ozařováním je protonová léčba BEZPEČNĚJŠÍ a ÚČINNĚJŠÍ. Cílem ozařování je zničení nádoru za současné ochrany zdravých tkání. Běžné ozařování může zasáhnout i část zdravé tkáně v jeho okolí, kde není ozáření žádoucí.

Proton dokáže ozářit nádor tak, že do příslušného kritického orgánu není dodána téměř žádná dávka záření. Protonový paprsek se díky svým fyzikálním vlastnostem totiž může zastavit přímo v nádoru a významně tak snižuje nežádoucí ozáření zdravých tkání a orgánů v jeho okolí.

Pro bezpečnost ozáření byly stanoveny tzv. „limitní dávky“ na okolní (kritické orgány). I dodržení limitních dávek může být spojeno s rizikem vzniku nežádoucích účinků. Příslušné riziko roste s časem, tedy čím déle pacient po ozáření žije, tím je vyšší i pravděpodobnost vzniku nežádoucího účinku. Limitní dávka totiž bezpečnou vždy být nemusí.

K vyloučení rizika existuje i bezpečnější a dostupná protonová léčba.

Rozdíl najdete pouhým okem na grafice ozařovacích plánů

Cílem léčby je dopravit potřebnou dávku záření do nádoru (100%).  Stejně důležité je však neozářit okolní zdravé tkáně a orgány. Tento předpoklad splňuje protonová léčba, která ochrání srdce, plíce, prsa a míchu a další důležité orgány. Běžné ozařování je však zasáhne a pacientovi tak hrozí nepříjemné komplikace.

Léčba je ambulantní, bezbolestná a bez nutnosti hospitalizace.

Klíčovým a zásadním pro úspěch léčby je její přesné plánování. Proto každému pacientovi na míru připraví tým klinických fyziků a lékařů ozařovací plán. Na ozařování budete docházet v přesně stanovených dnech a čase, který bude rezervován pouze pro Vás. Celkový čas, který u nás v centru během jedné návštěvy strávíte, by neměl překročit hodinu.

Nejdůležitějším krokem je objednat se a nechat se vyšetřit našimi lékaři. Zkušení odborníci posoudí Váš zdravotní stav a navrhnou ten nejlepší postup.

Vstupní vyšetření je bezplatné, stačí se objednat na 222 999 000 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře zde.

Všechny potřebné přístroje k přesnému stanovení diagnózy máme k dispozici pod jednou střechou a všechna vyšetření tak podstoupíte bez čekání.

Garantujeme špičkovou kvalitu léčby, a proto využíváme tu nejmodernější diagnostiku v podobě počítačové tomografie (CT), magnetické rezonance (MR) a pozitronové emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT).

MONITOROVÁNÍ DECHU a DÝCHACÍCH POHYBŮ

Stejně jako v případě ostatních nádorů s lokalizací v oblasti hrudníku je nutné používat techniku hlubokého nádechu a systému SDX Dyn´R. Jedná se o prověřený přístup s prokázanou účinností, eliminující rozdíly v náplni plic během ozařování. Systém je používán jako primární gatovací zařízení.

Výsledkem všech vyšetření je přesná lokalizace nádoru. Abychom využili prokazatelné a jednoznačné výhody protonové léčby, tedy možnosti dokonale zacílit paprsek, který ochrání zdravé tkáně a zvýší účinnost léčby, naši experti z oddělení klinické fyziky společně s lékaři připraví podrobné ozařovací plány, ušité každému pacientovi na míru. K tomu potřebují tři až pět dnů – výsledkem je detailní popis vlastní léčby, který určuje, z jakých směrů a jakou intenzitou bude paprsek nádor ozařovat.

Samotná léčba probíhá ambulantně, kdy docházíte do Protonového centra na pravidelné návštěvy. Před každým ozařováním pečlivě překontrolujeme Vaši polohu, ověříme ozařovací plány a veškerá související data, podle nichž se celé ozařování řídí (tzv. verifikace). Minimálně jednou týdně absolvujete konzultaci s lékařem, který s Vámi probere průběh léčby a zkontroluje Váš zdravotní stav.

Protonová léčba je ve světě stále více uznávanou a preferovanou metodou. Výhody jsou zřejmé, a proto se otevírají a plánují stále nová a nová centra. V současnosti je otevřeno 74 center, 42 je těsně před otevřením a další desítky jsou jich naplánovány. Vizionářsky by se tedy dalo s poměrně velkou mírou pravděpodobnosti říci, že v budoucnu ozařování protony nahradí nyní běžné ozařování.

Výsledky a zkušenosti světových protonových center i z ČR jednoznačně potvrzují, že protonová terapie otevírá zcela nové možnosti  léčby nádorových onemocnění nabízí pacientům šanci na úplné vyléčení. Protonová léčba dokáže dodat co nejvyšší dávku záření do nádoru a k tomu navíc bezpečně a bez rizika pro okolní tkáně. Přidaná hodnota protonové terapie oproti běžnému ozařování je právě v tom, že šetří zdravé tkáně v okolí nádoru.Neváhejte nás ihned kontaktovat.

Víte že?

Zdůvodnění vhodnosti indikace protonové terapie u maligních lymfomů má opodstatnění také v NCCN guidelines z roku 2016 (National Comprehensive Cancer Network – Aliance předních onkologických center která se věnuje péči o pacienta, výzkumu a vzdělávání). Protonová léčba je nyní řazena mezi pokročilé techniky radioterapie lymfomů, které mohou nabídnout klinicky významnou a podstatnou výhodu v šetření důležitých rizikových orgánů. Navíc tyto protokoly popírají požadavek na nutnost provádění randomizovaných klinických studií k tomu, aby mohla být protonová RT (jako technika s potenciálem snížit pozdní a velmi pozdní toxicitu) používána v klinické praxi. Technika, která je spojena s klinicky významnou minimalizací ozáření rizikových orgánů za předpokladu zachovaného ozáření cílového objemu, má být zvážena bez ohledu na to, že nejsou k dispozici výsledky randomizovaných klinických studií.

Dále je protonová RT doporučena v části diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy české Kooperativní lymfomové skupiny z roku 2013.

Protonová léčba je léčbou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a je uvedena i ve Vyhlášce MZ ČR. Protonové centrum (PTC) má uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami včetně největší zdravotní pojišťovny VZP ČR. Pojišťovny PROTONOVOU LÉČBU hradí, pokud je součástí indikace z PTC i doporučení z Komplexního onkologického centra (KOC). S veškerou administrativou a formalitami Vám pomůžeme. Léčbu si i bez doporučení KOC může klient uhradit sám.

Cesta pro českého pacienta k úhradě léčby krok za krokem:

 • Lékaři PTC, kteří mají jako jediní v ČR praktické zkušenosti s protonovým i standardním (fotonovým) ozařováním, posoudí vhodnost protonové radioterapie.
 • PTC zpracuje všechny potřebné odborné podklady potvrzující benefit protonové léčby.
 • PTC kontaktuje KOC s žádostí o doporučení léčby pomocí protonové radioterapie.
 • V případě, že KOC léčbu doporučí, PTC zašle žádost o úhradu pojišťovně.
 • V případě zamítnutí žádosti ze strany KOC nebo pojišťovny, společně zvážíme a navrhneme další postup jak se k PROTONOVÉ LÉČBĚ dostat.

Cesta pro slovenského pacienta k úhradě léčby:

Protonové centrum má uzavřenou smlouvu s pojišťovnou Dôvera, a proto klienti této pojišťovny mohou v případě smluvní diagnózy nastoupit protonovou léčbu prakticky okamžitě. Ostatní slovenské pojišťovny (VšZP a Union) protonovou léčbu též hradí na základě doporučení slovenského KOC a schválení revizního lékaře. My Vám rádi pomůžeme s veškerou administrativou.

Jak se nejrychleji dostanu k léčbě?

OBJEDNEJTE SE NA KONZULTACI ZDARMA

ikona

PTEJTE SE. Zvažte všechny možnosti léčby rakoviny, které má dnešní lékařská věda k dispozici.

Ptejte se sami sebe. Ptejte se svého lékaře.

 • Znám všechny možnosti léčby?
 • Informoval mě můj lékař o protonové léčbě?
 • Sdělil mi možné komplikace a rizika při operaci a standardním ozařování?
 • Mám dostatek informací pro správné rozhodnutí?

Máte právo na druhý názor.

V praxi to znamená, že se Váš onkolog jistě nebude zlobit, když se u nás zeptáte, jestli je pro Vás protonová léčba vhodná. Protože pokud je, tak se Vám v rámci možností dnešní lékařské vědy dostane nejlepší možné léčby. Léčby s minimem vedlejších ůčinků. Léčby se skutečně vynikajícími výsledky.

Udělejte první krok a objednejte se k nám na konzultaci zdarma. Naši lékaři se Vám budou věnovat bez prodlení.

Diagnózy, které léčíme


Objednat se
loading