banner

Zjištění, že má vaše dítě rakovinu, nemusí být zničující. Jsme tady pro to, abychom prostřednictvím nejmodernější technologie – protonové léčby – poskytli Vašemu dítěti možnost žít normální a zdravý život.

Víme, že období, které prožíváte je extrémně náročné, je však důležité informovat se o všech léčebných možnostech. Je-li pro Vaše dítě vhodná léčba ozařováním, máte na dosah nejúčinnější a nejšetrnější metodu současné medicíny.

Více než 80 % dětských pacientů se dnes úspěšně vyléčí. Jsme tady pro to, abychom prostřednictvím nejmodernější technologie – protonové léčby – poskytli Vašemu dítěti šanci na snížení možných vedlejších účinků léčby zářením.

Pojišťovny protonovou léčbu hradí, pokud je součástí indikace z PTC i doporučení z Komplexního onkologického centra (KOC), v jehož péči je Vaše dítě. Ošetřující dětský onkolog také ve spolupráci s dalšími odborníky zvolí optimální léčebný postup.

Níže naleznete důležité informace a fakta o léčbě. Neváhejte a kontaktujte nás, společně nalezneme nejlepší řešení.  Nejste na to sami!

V České republice postihne zhoubné onemocnění ročně asi 350 nových dětských a dospívajících pacientů. Přitom solidní (pevné) nádory představují zhruba 2/3 ze všech případů, leukémie pak 1/3 všech nádorových onemocnění.

Dětské nádory jsou ve srovnání s nádory u dospělých agresivnější, na druhé straně jsou citlivější k ozařování i chemoterapii. Dobrou zprávou je, že pokrok v léčebných metodách a v technologiích významně zlepšil léčebné výsledky. Proto se dnes více než 80 % dětských pacientů úspěšně vyléčí. Typ léčby se odvíjí od typu onemocnění a při léčbě rakoviny u dětí se často léčba kombinuje.

Ozařování bývá nezbytnou součástí léčby u velké části solidních tumorů, naopak jen zřídka se užívá u dětských nádorů hematologických (leukemie, lymfomy). Přestože lze protonovou radioterapii využít v mnoha situacích místo záření fotonového („klasického“), neplatí to pro všechny situace. Stejně tak není možné nahradit protonovým ozařováním např. podávání chemoterapie nebo operační výkon.

 

Lékařem zodpovědným za léčbu Vašeho dítěte je dětský onkolog, neobejde se však bez spolupráce dalších odborníků, protože léčba je obvykle kombinovaná. Důležitým členem týmu je i radiační onkolog, zodpovědný za léčbu zářením. Tento tým pečlivě posoudí všechny okolnosti tak, aby se Vašemu dítěti dostalo té nejlepší možné léčby.

V některých situacích není ozáření vhodné, pak platí, že nelze nabídnout ani protonovou léčbu.

V případě, že je ozáření zvažováno, neváhejte se zmínit u svého lékaře o protonové léčbě. Protonová radioterapie při srovnatelných léčebných výsledcích, jaké nabízí standardní fotonová radioterapie, umožňuje omezit nežádoucí ozáření zdravých tkání a orgánů, v některých případech také díky možnosti navýšit dávku do oblasti nádoru zvýší šanci na vyléčení Vašeho dítěte.

Konkrétní přínos pro Vaše dítě závisí na zejména lokalizaci (umístění) nádoru a plánované (nezbytné) dávce záření, ale i na dalších faktorech, jako věku Vašeho dítěte, jeho přidružených onemocněních, souběžně podávané léčbě a další.

Jako příklad výhod protonové radioterapie lze (v obecné rovině) uvést snížení rizika poklesu intelektu o 27 %, snížení rizika poškození plic až o 60 % a zlepšení kvality života až o 75 %.

V případě, že je jako součást léčby zvažováno ozařování, neváhejte se zmínit o protonové léčbě. Neváhejte nás ihned kontaktovat. Nejste na to sami!

Protonové centrum v Praze v rámci dětského léčebného programu využívá nejmodernější technologii a zkušenosti předních českých a světových onkologů s protonovou léčbou u dětí. Všechny děti léčené v PTC jsou indikovány k protonové léčbě ve spolupráci s dětskými onkology (FN Motol, FN Brno).

Komplexní onkologická léčba dětských pacientů v mnoha případech používá kombinovanou léčbu, jejíž součástí je i ozařování.

Protonová léčba je podle mezinárodně uznaných standardů indikována u těchto diagnóz:

Meduloblastom

Kraniopharyngeom

Nízce maligní gliom

Ependymom

Sarkomy měkkých tkání

Ewingův sarkom

Germinální tumory

Chordomy, chondrosarkomy

jakékoliv další tumory indikované multidisciplinárním týmem (estesioneuroblastom, neuroblastom, nefroblastom, maligní lymfomy a další)

Přesnost protonového paprsku nabízí vyšší šanci na vyléčení. Protony totiž dokáží zacílit s vysokou přesností a rozložit dávku záření potřebnou ke zničení nádoru a minimalizovat nežádoucí ozáření okolních orgánů. Toto přesné rozložení dávky má své jméno: tužkové skenování neboli Pencil Beam Scanning (PBS) a představuje v současnosti naprostý vrchol protonové terapie. Tužkové skenování – Pencil Beam Scanning (PBS) funguje tak, že ozařuje vždy jen určitou vymezenou oblast.

Pokud bychom měli PBS k něčemu připodobnit, představte si své soustředění a přepečlivost, když dostanete úkol vymalovat pastelkou na papíře určitý objekt. Například kruh. Vždy se budete důsledně snažit nepřetáhnout jeho hranice. Tak funguje i PBS.

Protonová terapie je ve světě první volbou pro mnoho typů dětských nádorů, pokud je indikováno ozařování.

Dnes je možno nežádoucí účinky minimalizovat použitím moderní ozařovací techniky – protonové terapie – a omezit případná rizika jako jsou poškození srdce, plic, výskyt endokrinologických problémů, poruchy růstu, poruchy smyslových funkcí, snížení intelektu, poškození ledvin a močových cest, ohrožení plodnosti a vznik sekundárních nádorů, riziko návratu nádoru v dospělosti. A to vše při zachování stejné šance na vyléčení.

Výsledky současné medicíny se hodnotí i kvalitou života pacienta a to je ta největší výhoda protonové léčby, maximální šance na kvalitní život v průběhu léčby i po jejím skončení.

Ve srovnání s běžným (fotonovým) ozařováním je PROTONOVÁ LÉČBA BEZPEČNĚJŠÍ. Cílem ozařování je zničení nádoru za současné ochrany zdravých tkání. To protonová léčba dokáže na rozdíl od běžně používaného ozařování. Běžné ozařování mnohdy zasáhne i část zdravé tkáně v jeho okolí, kde není ozáření žádoucí.

Proton však dokáže ozářit nádor tak, že do příslušného kritického orgánu není dodána dávka záření, čímž je eliminováno riziko vzniku nežádoucího účinku. Protonový paprsek se díky svým fyzikálním vlastnostem totiž může zastavit přímo v nádoru a významně tak snižuje nežádoucí ozáření zdravých tkání a orgánů v jeho okolí.

Rozdíl najdete pouhým okem na grafice ozařovacích plánů.

    

Cílem léčby je dopravit potřebnou dávku záření do nádoru a míchy (100 %). Stejně důležité je však neozářit okolní zdravé tkáně a orgány. Tento předpoklad splňuje protonová léčba, která ochrání srdce, plíce, játra a další důležité orgány. Běžné ozařování je však zasáhne a pacientovi tak hrozí komplikace.

 

Dětský pacient je k léčbě přijat na základě doporučení dětského onkologa.  Protonové centrum v Praze spolupracuje s Klinikou dětské hematologie a onkologie FN Motol a Klinikou dětské onkologie FN Brno.

Přesto, že je protonová léčba bezbolestná, víme, že důležitou součástí léčby je psychika dítěte. Od prvního momentu je všechno přizpůsobeno jeho potřebám. Léčbou děti provází prof. Proton.

  Lékaři s jeho pomocí dětem vysvětlí, co je čeká a rozptýlí tak jejich obavy z neznámého. Dětský pokoj se spoustou hraček, kde pacienti mohou čekat na léčbu nebo si po ní odpočinout, ničím nepřipomíná nemocnici. Veselé omalovánky a skládačky s „profesorem Protonem“ poskytnou rozptýlení a provedou je společně s vyškoleným personálem celou léčbou.

Prvním krokem je pečlivé vyšetření dětského pacienta v Protonovém centru v Praze. Provedou jej lékaři PTC a odborníci v naší dětské ambulanci.

 

Garantujeme špičkovou kvalitu léčby, pro níž je klíčové podrobné diagnostické vyšetření. Využíváme tu nejmodernější diagnostiku v podobě počítačové tomografie (CT), magnetické rezonance (MR).

V některých případech si léčba vyžádá podání anestezie. To platí i v případě diagnostických vyšetření. Naši odborníci a speciálně vyškolené anesteziologické sestry disponují veškerým potřebným vybavením a zkušenostmi. Poskytnou malému pacientovi šetrný kompletní anesteziologický servis.

Výsledkem diagnostiky je přesná lokalizace nádoru. Výhodou protonové terapie je přesné zacílení paprsku, které chrání zdravé tkáně a zvyšuje dávku záření přímo do nádoru. V rámci plánování je nutné, aby naši lékaři a kliničtí fyzikové společně připravili podrobné ozařovací plány ušité malému pacientovi přímo na míru. K tomu potřebují přibližně pět dnů. Výsledkem je detailní předpis vlastní léčby, který určuje, z jakých směrů a jakou intenzitou bude paprsek nádor ozařovat.

 

Většina dětských pacientů pociťuje během léčby jen mírné nepohodlí a vedlejší účinky.

Léčba obvykle probíhá 5 dnů v týdnu, po dobu 4-8 týdnů, vždy v závislosti na diagnóze pacienta. Jedna návštěva trvá 60-90 minut.

V případě nutnosti anestezie malého pacienta, která byla indikována při vstupním vyšetření, se pobyt v PTC prodlouží cca na 2 hodiny, které dítě stráví společně s rodičem v anesteziologické místnosti, kde se pod dohledem sestřiček a lékaře/anesteziologa dospí. Léčba v PTC je ambulantní a případná hospitalizace je zajištěna v partnerské nemocnici FN Motol. Součástí profesionální péče o malého pacienta je zajištění ubytování pro jeho rodinné příslušníky.

Většina dětí nemusí během léčby omezovat žádnou ze svých aktivit a proto Vám rádi doporučíme volnočasové aktivity dle přání.

Dokumenty ke stažení: Informovaný souhlas s anesteziíPoučení pacienta/zákonného zástupce při propouštění z PACU – „dospávacího“ pokoje

 

 

Protonová léčba je ve světě stále více uznávanou a preferovanou metodou. Výhody jsou zřejmé, a proto se otevírají a plánují stále nová a nová centra. V současnosti je otevřeno 74 center, 42 je těsně před otevřením a další desítky jsou jich naplánovány. Vizionářsky by se tedy dalo s poměrně velkou mírou pravděpodobnosti říci, že v budoucnu ozařování protony nahradí nyní běžné ozařování.

Rozvoj technologií a stálé zdokonalování léčebných metod rozšiřuje i spektrum diagnóz, kde má protonová léčba významné postavení. Takovou diagnózou je jednoznačně léčba dětských pacientů.  Prof. Anita Mahajan z Mayo Clinic, kliniky, která je lídrem v dětské onkologii a disponuje standardním i protonovým ozařováním, uvádí, že protonová terapie je ve světě v léčbě dětí jednoznačně první volbou.

V souboru indikací protonové radioterapie tvoří dětští pacienti skupinu, na kterou je kladen celosvětově důraz. Pražské Protonové centrum je zapojeno do mezinárodní spolupráce na poli dětské protonové radioterapie, kdy čerpá ze zkušeností center, která jsou již v provozu delší dobu, a zároveň sdílí své zkušenosti s nejmodernější protonovou technologií, tedy technikou skenování tužkovým svazkem.

Víte že?

Protonová léčba má mezinárodní doporučení.

U běžného fotonového ozařování hrozí dětem snížení intelektu v důsledku nežádoucího ozáření mozku. Lékaři z MD Anderson centra v Texasu na výročním zasedání Americké onkologické společnosti publikovali výsledky srovnávající protonovou a fotonovou terapii v léčbě vybraných dětských mozkových nádorů z pohledu snížení inteligence po prodělané radioterapii. Analýza ukázala, že IQ této skupiny dětí léčených současnou fotonovou radioterapií se snižuje po dobu tří let od ozáření o 10,3 bodů za rok. Po protonové terapii zůstává po dobu 3 let IQ stabilní, se snížením pouze o 0,1 bodu ročně. Již dnes dětští onkologové doporučují takto léčit 80 % všech dětí, které mají podstoupit léčbu ozařováním.

Protonová léčba je léčbou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a je uvedena i ve Vyhlášce MZ ČR. Protonové centrum (PTC) má uzavřeny smlouvy se zaměstnaneckými pojišťovnami včetně největší zdravotní pojišťovny VZP ČR. Pojišťovny PROTONOVOU LÉČBU hradí, pokud je součástí indikace z PTC i doporučení z Komplexního onkologického centra (KOC). S veškerou administrativou a formalitami Vám pomůžeme.

 

Cesta k úhradě léčby pro českého pacienta krok za krokem:

  • Lékaři PTC, kteří mají jako jediní v ČR praktické zkušenosti s protonovým i standardním (fotonovým) ozařováním, posoudí vhodnost protonové terapie.
  • PTC zpracuje všechny potřebné odborné podklady potvrzující benefit protonové léčby.
  • PTC kontaktuje KOC s žádostí o doporučení léčby pomocí protonové terapie.
  • V případě, že KOC léčbu doporučí, PTC zašle žádost o úhradu pojišťovně.
  • V případě zamítnutí žádosti ze strany KOC nebo pojišťovny, společně zvážíme a navrhneme další postup, jak se k PROTONOVÉ LÉČBĚ dostat.

Cesta k úhradě léčby pro slovenského pacienta:

Protonové centrum má uzavřenu smlouvu s pojišťovnou Dôvera, a proto klienti této pojišťovny mohou nastoupit protonovou léčbu prakticky okamžitě. Ostatní slovenské pojišťovny (VšZP a Union) protonovou léčbu též hradí a my Vám rádi pomůžeme s veškerou administrativou.

Jak se nejrychleji dostanu k léčbě?

OBJEDNEJTE SE NA KONZULTACI ZDARMA

ikona

Ptejte se. Zvažte všechny možnosti léčby rakoviny, které má dnešní lékařská věda k dispozici.

Ptejte se sami sebe. Ptejte se svého lékaře.

  • Znám všechny možnosti léčby?
  • Informoval mě můj lékař o protonové léčbě?
  • Sdělil mi možné komplikace a rizika při operaci a standardním ozařování?
  • Mám dostatek informací pro správné rozhodnutí?

Máte právo na druhý názor.

V praxi to znamená, že se Váš onkolog jistě nebude zlobit, když se u nás zeptáte, jestli je pro Vás protonová léčba vhodná. Protože pokud je, tak se Vám v rámci možností dnešní lékařské vědy dostane nejlepší možné léčby. Léčby s minimem vedlejších ůčinků. Léčby se skutečně vynikajícími výsledky.

Diagnózy, které léčíme


Objednat se
loading