Ochrana osobních údajů

Proton Therapy Center Czech, s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Proton Therapy Center Czech, s.r.o. je správcem Vašich osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:

Proton Therapy Center Czech, s.r.o. IČO 26466791, se sídlem Budínova 2437/1a, 180 00 Praha 8, telefon +420 222 999 000, e-mail info@ptc.cz, ID datové schránky: uckvfwm.

Proton Therapy Center Czech, s.r.o na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo jakýkoliv jiných podnětů.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Kateřina Krejbichová, Proton Therapy Center Czech, s.r.o., se sídlem Budínova 2437/1a, 180 00 Praha 8, telefon: +420 222 999 058, e-mail:  katerina.krejbichova@ptc.cz, ID datové schránky: uckvfwm.

Proton Therapy Center Czech, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména pro účely:

a) poskytování zdravotních služeb svým klientům,
b) spolupráce a komunikace se zdravotními pojišťovnami,
c) propagace, získávání nových klientů a péče o současné klienty,
d) zajištění provozu kliniky.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány především pro splnění smluvních závazků společnosti vůči svým klientům a pro splnění právních povinností, které se na společnost vztahují, a to zejména splnění povinností podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

U společnosti jsou zpracovávány osobní údaje dále z důvodu oprávněného zájmu v rámci její propagace a získávání nových klientů a pro potřeby zajištění některých interních procesů v souvislosti se zajištěním provozu polikliniky.

Pro zajištění zdravotní péče a dalších smluvních služeb jsou osobní údaje klientů předávány spolupracujícím poskytovatelům zdravotních služeb. Jiným osobám (orgánům, úřadům či institucím) jsou osobní údaje předávány pouze v případech, pokud povinnost jejich předání je společnosti uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů udělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů u společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platnými právními předpisy.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů u společnosti máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků či podnětů, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Diagnózy, které léčíme


Objednat se
loading