Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.

Kompetenční centrum pro protonovou RT maligních lymfomů

Kompetenční centrum si klade za cíl dále prohlubovat odbornou a vědeckou spolupráci v ČR i zahraničí, racionalizovat indikaci protonové RT pro pacienty s lymfomy, informovat o možnostech a výsledcích vědecké činnosti a sdílet výsledky a zkušenosti s léčbou lymfomů s odborníky, lékaři z dalších oborů, a v neposlední řadě s také pacienty a širokou veřejností.

V pražském Protonovém centru v areálu nemocnice Bulovka  bylo doposud ozářeno přes 150 pacientů s diagnózou lymfomu. První pacient zde byl léčen na jaře 2013 a od té doby je souběžně v léčení až desítka pacientů. Vznikl tak zde celosvětově unikátní soubor pacientů ozářených protonovou RT technologií pencil beam scanning.

U pacientů s mediastinálním postižením je v PTC užívána kombinace s řízeným maximálním nádechem (deep inspiration breath hold-DIBH) již od dubna 2015. Tato technologie představuje v současnosti nejšetrnější dostupnou techniku pro ozáření mediastinálních nádorů, v některých případech se dále kombinuje s ošetřením pohybů nesouvisejících s dýcháním např. pulsace velkých cév či srdce (rescanning). Tyto možnosti zajistí bezpečné ozáření i jinak problematických oblastí jako je mediastinum (mezihrudí) a oblast horního břicha (podjaterní oblast). Takto technologicky vyspělou léčbu nabízí v současné době pouze několik protonových center na světě. I díky této naší zkušenosti jsme součástí mezinárodního týmu ILROG, který formuloval konsenzuální doporučení pro protonovou RT mediastinálních lymfomů dospělých.

Lékaři spolu s fyziky PTC se podílejí na tvorbě tuzemských i zahraničních doporučení pro léčbu lymfomů, přednáší na tuzemských i zahraničních kongresech a účastní se klinických studií týkajících se radioterapie lymfomů jako jsou např. analýza dozimetrických a radiobiologických modelů srovnávající moderní technologie fotonové RT s protonovou RT.

Guidelines pro protonovou radioterapii lymfomů

Protonovou terapii u maligních lymfomů se zabývají tuzemská i mezinárodní doporučení-link (KLS, NCCN, ILROG guidelines pro mediastinální lymfomy.

Guidelines ILROG (International Lymphoma Radiation Oncology Group) pro protonovou RT mediastinálních lymfomů dospělých pak doporučuje užití přísnějších pravidel pro posuzování optimální techniky ozáření pro pacienty s lymfomy, z tohoto hlediska pak je třeba zvážit užití protonové RT především u 3 skupin pacientů. Jsou to pacienti s postižením mezihrudí, které zasahuje pod úroveň odstupu levostranné hlavní koronární arterie, mladé ženy s nutností ozáření oblasti podpažní jamky a pacienti po několika sériích chemoterapie či jiné onkologické léčby. Odkaz: http://www.bloodjournal.org/content/132/16/1635?sso- checked=true

Z tuzemských zdrojů je protonové radioterapii (RT) v léčbě lymfomů věnována část kapitoly o radioterapii v „ Diagnostických a léčebných postupech u nemocných s maligními lymfomy“ české Kooperativní lymfomové skupiny, aktualizované 10. vydání z roku 2018.

Doporučení ASTRO (American Society for Radiation Oncology) zařazuje nádory v hrudní oblasti (mezi které patří i některé lymfomy) do skupiny nádorů, u kterých by měla být zvážena úhrada protonové RT - odkaz.

Mezi zahraniční zdroje navrhující protonovou RT jako alternativní techniku ozáření s potenciálem šetrnějšího přístupu k okolním rizikovým orgánům  patří NCCN guidelines aktuální verze 3.2018 (březen 2018) (National Comprehensive Cancer Network – Aliance předních onkologických center, která se věnuje péči o pacienta, výzkumu a vzdělávání).

Kdy a proč indikovat protonovou terapii při léčbě lymfomu:

Maligní lymfomy patří k nádorům vysoce citlivým k léčbě zářením. Léčba zářením je většinou doporučena jako léčba doplňková po  předchozí systémové léčbě (chemoterapii, biologické léčbě). Bývá cílena na oblasti s největším rizikem selhání (místa původního zjevného postižení, vstupně objemné nádory). Vzhledem k výborné účinnosti RT nebývá nutné užití dávek záření, které překračují toleranční limity okolních tkání. Problematika ozařování maligních lymfomů spočívá ve většině případů v redukci dávky na okolní rizikové orgány. Z dlouhodobého hlediska pacienty po léčbě ohrožuje zejména vývoj sekundárních malignit a kardiovaskulárních onemocnění.

Bylo potvrzeno 14 studiemi, že protonová RT signifikantně snižuje radiační zátěž rizikových orgánů- Protonová RT by měla být proto zvažována u vybraných pacientů, u nichž je schopná významně snížit dávky na rizikové struktury.

Proton Therapy Centre Czech se chce zaměřit především na vysoce rizikové skupiny, u nichž je profit protonové terapie nejvyšší a je dostatečně prokázán. Jsou to:

 • mladé ženy s axilárním postižením, kde protonová RT více šetří prsní žlázu a tím snižuje riziko vývoje sekundárního karcinomu prsu
 • vysoce předléčení pacienti (po několika liniích chemoterapie nebo transplantace kostní dřeně), kteří jsou ve vyšším riziku vývoje radiační toxicity
 • Chemo-rezistentni pacienti, tedy pacienti s lokalizovaným postižením, které neodpovědělo na systémovou léčbu, a kde je nutné navýšit celkovou dávku záření
 • pacienti po předchozí RT na stejnou či sousední oblast
Další informace k indikaci protonové terapie u maligního lymfomu

Velkou skupinu pacientů indikovaných k RT pro lymfom tvoří pacienti s velmi dobrou dlouhodobou prognózou. Tito pacienti by měli být léčeni s vědomím dlouhodobých rizik onkologické terapie. Patří sem zejména mladí pacienti s Hodgkinovým lymfomem a prognosticky příznivým B-non Hodgkinovým lymfomem (především agresivní podtypy difúzní velkobuněčný B-lymfom, primární mediastinální B-lymfom). Pro tyto pacienty by neměl být užíván přístup „limitních dávek“, měla by být vždy zvážena nejméně zatěžující technika RT. Největším přínosem bývá protonová RT pro oblast mediastina. Aktuálně bylo publikováno doporučení International Lymphoma Radiation Oncology Group (ILROG) pro protonovou RT dospělých s mediastinální lokalizací lymfomu odkaz Dabaja BS(1), Hoppe BS(2), Plastaras JP(3). PROTON THERAPY FOR ADULTS WITH MEDIASTINAL LYMPHOMAS: THE INTERNATIONAL LYMPHOMA RADIATION ONCOLOGY GROUP (ILROG) GUIDELINES. Blood. 2018 Aug 14. pii: blood-2018-03-837633. Byli zde identifikováni pacienti, kteří mají maximální benefit z protonové RT. Jedná se především o situace:

 • mediastinální ozáření, kdy ozařovaný objem (původní postižení ) zasahuje pod úroveň odstupu levé koronární arterie
 • mladé ženy s axilárním postižením, kde protonová RT více šetří prsní žlázu a tím snižuje riziko vývoje sekundárního karcinomu prsu
 • vysoce předléčení pacienti, kteří jsou ve vyšším riziku vývoje radiační toxicity (především plicní, kardiovaskulární toxicity a postižení kostní dřeně).

Méně početnou skupinu tvoří pacienti s refrakterními či relabujícími lymfomy s lokalizovaným postižením, nejčastěji objemným nálezem v mediastinu odkaz Rates of Toxicity and Outcomes After Mediastinal Proton Therapy For Relapsed/Refractory LymphomaTseng, Y.D. et al. International Journal of Radiation Oncology • Biology • Physics , Volume 99 , Issue 2 , S62 - S63

Zde bývá kvůli větší agresivitě onemocnění nutné navýšit celkovou dávku záření a standardní fotonová RT je zatížena velkým rizikem postradiačních komplikací. Protonovou RT je v této situaci možné užít jako samostatnou kurativní metodu nebo jako „debulking“ (zmenšení nádorové masy) před plánovanou další systémovou léčbou (například allogenní transplantací). Pro část nemocných tak může být protonová RT součástí kurativního léčebného přístupu v situacích, které byly dříve považovány za „inkurabilní“.

V podobné indikaci pak můžeme protonovou RT doporučit pro opakované ozáření, kdy jsou již rizikové orgány zatíženy dávkou z předchozí RT. I zde je možné při limitovaném postižení dosáhnout dlouhodobé kontroly onemocnění.

Odkazy k indikaci protonové RT:

[Hull MC, Morris CG, Pepine CJ, et al. Valvular dysfunction and carotid, subclavian, and coronary artery disease in survivors of hodgkin lymphoma treated with radiation therapy. JAMA. 2003; 290(21):2831-7]. [Cellai E, Magrini SM, Masala G, et al., The risk of second malignant tumors and its consequences for the overall survivalof Hodgkin's disease patients and for the choice of their treatment at presentation: analysis of a series of 1524 cases consecutively treated at the Florence University Hospital. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2001;49(5):1327-37].

Evidence-based Review užití protonové RT u lymfomů publikace PTCOG (Particle Therapy Cooperative Group) , Red Journal 2017.

NCCN guidelines NCCN guideline Hodgkin v.2.2018 a B non-Hodgkin v. 4.2018.

PORADNA PRO ODBORNÍKY

Kompeteční centrum poskytuje prostřednictvím PORADNY PRO ODBORNÍKY konzultační činnost pro příslušné specialisty. Konzultační činnost je poskytována především pro situace, kdy je zvažována indikace RT nebo pro výběr optimální techniky ozáření. Doba pro odpověď je 5 pracovních dnů.

Pokud jste lékař a máte zájem službu poradny, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese poradna.lymfom@ptc.cz.

Prosím uveďte ke konzultovanému případu lékařskou zprávu a zašlete aktuální snímky.

OTEVŘENÝ LYMFOMOVÝ INDIKAČNÍ SEMINÁŘ

Pokud jste lékař a máte zájem o konzultaci možné indikace pacienta s lymfomem, nabízí kompetenční centrum možnost účasti na multidisciplinárním lymfomovém indikačním semináři, který se koná v PTC v pravidelném čase jednou týdně. Pro tuto účast je nutná předchozí osobní domluva elektronicky nebo na uvedeném telefonním čísle. Ke konzultaci pacienta je obecně požadováno zajištění relevantní snímkové dokumentace (možno zaslat ePACSem) a epikríza.

Pro předběžnou orientaci uvádíme, že protonová RT je zejména vhodná pro pacienty s:

 • mediastinálním postižením, kdy ozařovaný objem (původní postižení) zasahuje pod úroveň odstupu levé koronární arterie resp. pod úroveň Th7
 • mladé ženy s axilárním postižením, kde protonová RT více šetří prsní žlázu a tím snižuje riziko vývoje sekundárního karcinomu prsu
 • vysoce předléčení pacienti (po několika liniích chemoterapie nebo transplantace kostní dřeně), kteří jsou ve vyšším riziku vývoje radiační toxicity (především plicní, kardiovaskulární toxicity a postižení kostní dřeně).
 • pacienti s lokalizovaným postižením, které neodpovědělo na systémovou léčbu (především PET pozitivní mediastinální rezidua) a kde je nutné navýšit celkovou dávku záření
 • pacienti po předchozí RT na stejnou či sousední oblast

Protonovou RT není možné indikovat u pacientů:

 • s kardiostimulátorem - absolutní kontraindikace
 • s přítomností většího množství kovu v místě plánovaného ozáření
PORADNA PRO PACIENTY A VEŘEJNOST

Pokud Vám Váš nebo Vaší blízké osobě ošetřující hematoonkolog doporučil léčbu zářením a chtěli byste konzultovat možnosti ozáření, je možné se obrátit na pacientský servis Protonového centra pacient@ptc.cz.

Zde uvádíme indikace pro eventuelní zařazení protonové RT do léčebného schématu:

 • postižením v oblasti mezihrudí, kdy ozařovaný objem (původní postižení ) zasahuje pod úroveň odstupu levé věnčité tepny nebo pod úroveň 7. hrudního obratle
 • mladé ženy s postižením podpažní jamky, kdy protonová RT více šetří prsní žlázu a tím snižuje riziko vývoje léčbou indukovaného nádoru prsu
 • pacienti po několika liniích chemoterapie nebo po transplantaci kostní dřeně, kteří jsou ve vyšším riziku vývoje komplikací po ozáření (především plicního postižení, kardiovaskulárního postižení a postižení kostní dřeně).
 • aktivním onemocněním omezeným na jednu oblast bránice (nadbrániční či podbrániční postižení), které neodpovědělo optimálně na chemoterapii či biologickou léčbu (především PET pozitivní zbytkové onemocnění) a kde je nutné navýšit celkovou dávku záření
 • pacienti po předchozím ozáření na stejnou či sousední oblast
 • pacienti s již existujícím vážným zdravotním problémem (stav po infarktu myokardu, chlopenní vada, postižení plic a další) a nutností ozáření této oblasti

Protonovou RT není možné provést u pacientů:

 • s kardiostimulátorem-absolutní kontraindikace
 • s přítomností většího množství kovu v místě plánovaného ozáření

Odborný tým kompetenčního centra pro RT maligních lymfomů

Kompetenční centrum pro protonovou RT maligních lymfomů povede MUDr. Kateřina Dědečková, přední odbornice na tuto formu léčby v ČR.

MUDr. Kateřina Dědečková

V roce 2001 nastoupila do Ústavu radiační onkologie FN Na Bulovce, kde pracovala do roku 2017. V roce 2009 získala specializovanou způsobilost v oboru radiační onkologie. Od roku 2012 působí jako radiační onkolog v Proton Therapy Center v Praze, od roku 2017 na částečný úvazek na Onkologické klinice FN Motol a 2.lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Zabývá se především radiační léčbou maligních lymfomů a ostatních hematologických nádorů, urologických nádorů a nádorů hlavy a krku. V léčbě maligních lymfomů a nádorů hlavy a krku participovala na mezinárodních klinických studiích s nezávislou kontrolou kvality radioterapie (GHSG, ESTRO Equal, QARC). Je členkou Councilu International Lymphoma Radiation Oncology Group (ILROG) a členkou Lymphoma Sub-Committee v rámci Particle Therapy Co-Operative Group (PTCOG). Publikuje v domácím i zahraničním odborném lékařském tisku a přednáší na tuzemských kongresech. Aktivně se účastnila i několika mezinárodních sympozií. Je spoluautorkou „Diagnostických a léčebných doporučení pro léčbu maligních lymfomů“ Kooperativní lymfomové skupiny (kapitola radioterapie lymfomů). Zabývá se novými technikami radioterapie lymfomů (protonová radioterapie mediastinálních lymfomů technikou pencil beam scanning v maximálním nádechu).

Radiační onkologové:

MUDr. Kateřina Dědečková, Proton Therapy Center; Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

prim. MUDr. Jiří Kubeš, Proton Therapy Center; Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Simona Zapletalová, Proton Therapy Center

Hematoonkologie:

MUDr. Heidi Móciková, Interní hematologická klinika  3.LFUK a FN Královské Vinohrady, člen Výboru Kooperativní lymfomové skupiny

MUDr. Ľubica Gahérová, Interní hematologická klinika  3.LFUK a FN Královské Vinohrady

MUDr. Kateřina Kopečková, Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Výboru Kooperativní lymfomové skupiny

MUDr. Jindřich Polívka MHA, TŘI o.p.s., Hospic Dobrého Pastýře Čerčany (hematologie a paliativní medicína)

Nukleární medicína:

prim. MUDr. Lucie Kaliská, Proton Therapy Center

Radiodiagnostika:

prim. MUDr. Daniel Klika, Proton Therapy Center

Radiologičtí fyzikové:

Mgr. Vladimír Vondráček, vedoucí fyzikProton Therapy Center

Ing. Michal Andrlík, Proton Therapy Center

KLINICKÉ STUDIE: Účast na odborných studiích v ČR i zahraničí

Interní hematologická klinika FN Královské Vinohrady, Onkologická klinika 2.LF UK a Fakultní nemocnice Motol (zajištění moderní fotonové RT- technika IMRT, VMAT)-zde účast ve studii IESLG 37 (role konsolidační RT u pacientů s primárním mediastinálním B-lymfomem )

Nuffield Department of Population Health Oxford Univesity (dr.Ntentas) International Lymphoma Radiation Oncology Group ( ILROG) spolupráce s Univesity of Florida, Univesity of Washington (společná databaze pacientů s relabujícími/refrakterními lymfomy, kteří podstoupili protonovou RT)

PUBLIKACE

Přehled publikovaných prací a relevantních studií odborníků Protonového centra k protonové terapii lymfomů (with English summary)

 1. Shbib Dabaja, B., Hoppe, B., Plastaras, J., Newhauser, W., Rosolova, K., Flamour, S., Mohan, R., Mikhaeel, G., Kirova, Y., Specht, L., Yahalom, J. (2018). Proton therapy for adults with mediastinal lymphomas: the international lymphoma radiation oncology group (ilrog) guidelines. Blood. Retrieved from http://www.bloodjournal.org/content/early/2018/08/14/blood-2018-03- 837633.long?sso-checked=true.

  Summary: The deciding factor in the choice of treatment modality for Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma patients with mediastinal tumors depends on if the dose of excess radiation to organs at risk (OAR) can be minimized. Proton therapy may help to reduce the radiation dose to the OARs and reduce toxicities, especially the risk of cardiac morbidity and secondary cancers.

 2. Ntentas, G., Dědečková K., Andrilik, M., Aznar, M.C., George, B., Darby, S.C., Cutter, D. (2017). Predicted cardiac and second cancer risks in hodgkin lymphoma patients treated with advanced proton beam therapy compared to photon radiation therapy. S181 ASTRO Annual Metting. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, 99(2). doi: https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2017.06.454.

  Summary: A comparison between proton radiotherapy and photon radiotherapy in the treatment of Hodgkin lymphoma patients using deep inspiration breath hold. Proton therapy using pencil beam scanning was found to reduce the risk of future cardiovascular diseases and secondary cancers when compared to 3D-CRT and PartArc RT.

 3. Dedeckova, K., Stokucova J., Mocikova, H., Markova, J., Gaherova, L., Kantorova, I., Ondrova, B., Vondracek, V., Vitek, P., Kubes, J. (2016). Pencil beam scanning proton therapy for lymphoma patients with mediastinal involvement: Prague´s single institution experience. PTCOG Conference. Retrieved from https://www.czech- in.org/cm/PTCOG/CM.NET.WebUI/CM.NET.WEBUI.scpr4/SCPRfunctiondetail.aspx?confID=05 000000-0000-0000-0000-000000000066&sesID=05000000-0000-0000-0000- 000000004711&absID=07000000-0000-0000-0000-000000036887.

  Summary: Proton radiotherapy using pencil beam scanning in deep inspiration breath hold offers a promising and safe possibility for patients who are indicated for mediastinal radiotherapy.

 4. Dedeckova K., Markova J., Gaherova, L., Kantorova, I., Ondrova, B., Vondracek, V., Vitek, P., Kubes, J. (2016). Proton radiotherapy for mediastinal Hodgkin lymphoma: single institution experience. 10th International Symposium on Hodgkin Lymphoma. Retrieved from https://www.hodgkinsymposium.org/media/469-f203b911.

  Summary: The treatment of mediastinal Hodgkin lymphoma using proton radiotherapy results in low acute toxicity and a potential to decrease the risk of significant late toxicity.

 5. Kubeš, J., Dědečková, K., Kohlová, T., Vitek, P., Vondráček, V., Ondrová, B. (2015). Protonová chemoradioterapie technikou pencil beam scanning v léčbě nádorů hlavy a krku s nutností ozařování bilaterálních krčních uzlin (Proton chemoradiotherapy with pencil beam scanning in the treatment of head and neck tumors with the need for irradiation of bilateral cervical nodes). 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky (2015 XXXIX. Brno Oncology Days and XXIXth Conference for non-medical healthcare professionals). Retrieved from https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/kongresy/po- kongresu/databaze-tuzemskych-onkologickych-konferencnich-abstrakt/protonova- chemoradioterapie-technikou-pencil-beam-scanning-v-lecbe-nadoru-hlavy/.

  Summary: Proton Radiotherapy for head and neck tumors using Pencil Beam Scanning allows for excellent dose coverage for large, complex target volumes while minimizing the dose to nearby organs.

 6. Dedeckova, K., Mocikova, H., Markova, J., Gaherova, L., Koren, J., Backova, B., Vondracek, V., Sindelar, D., Kohlova, T., Ondrova, B., Kantorova, I., Vitek, P., Pytlik, R., Kubes, J. (2015). Pencil Beam Scanning Proton Therapy for Lymphoma Patients with Mediastinal Involvement: A Dosimetric Study and Preliminary Clinical Data. Hematological Oncology, 33, 191. Retrieved from http://www.lymphcon.ch/icml/website/doc/ICML_AbstractBooks_vecchi/13- ICMLJune%2017-202015/13-ICML_AB_Poster.pdf.

  Summary: When compared to standard photon radiotherapy, proton radiotherapy using pencil beam scanning for mediastinal lymphoma patients significantly reduces the dose of radiation to nearby organs.

 7. Ondrová, B., Vinakurau, S., Kubeš, J., Dědečková, K., Kohlová, T., Sepeši, B., Vitek, P. (2014). Protonová radioterapie chordomů a chondrosarkomů – proveditelnost, akutní toxicita a časné výsledky: zkušenosti PTC Praha (Proton radiotherapy of chordomas and chondrosarcomas – feasibility, acute toxicity and early results: PTC Prague experience). 2014 XXXVIII. Brněnské Onkologické Dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky (2014 XXXVIII. Brno Oncological Days and XXVIII. conferences for non-medical healthcare professionals). Retrieved from https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/kongresy/po- kongresu/databaze-tuzemskych-onkologickych-konferencnich-abstrakt/protonova- radioterapie-chordomu-a-chondrosarkomu-proveditelnost-akutni-toxicita/.

  Summary: Intensity-modulated proton therapy is a safe technique for chordoma and chondrosarcoma patients due to its low acute toxicity.

 8. Vitek, P., Kubeš, J., Vinakurau, S., Ondrová, B., Dědečková, K. (2014). Protonová radioterapie nádorů pankreatu, regionální lymfatika a “setrvalá beznaděj“? (Proton radiotherapy of pancreatic tumors, regional lymphatics and "persistent hopelessness"?). 2014 XXXVIII. Brněnské Onkologické Dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky (2014 XXXVIII. Brno Oncological Days and XXVIII. conferences for non-medical healthcare professionals). Retrieved from https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/kongresy/po- kongresu/databaze-tuzemskych-onkologickych-konferencnich-abstrakt/protonova- radioterapie-nadoru-pankreatu-regionalni-lymfatika-a-setrvala-beznadej/.

  Summary: The use of proton radiotherapy to treat pancreatic cancer is well tolerated and highly efficient due to its great dosimetric parameters.

 9. Kubeš, J., Vítek, P., Dědečková, K., Ondrová, B. (2014). Velmi pozdní následky radioterapie – limitující faktor současných radioterapeutických Technik (Very late side effects of radiotherapy - limiting factor of current radiotherapeutic techniques). Klinicka onkologie Journal, 27(3), 161-165. doi: https://www.linkos.cz/english-summary/klinicka-onkologie-journal/2014-06-15-3-en/.

  Summary: The risk of developing very late side effects from radiotherapy must be considered in all young patients who are exposed to radiation. This paper summarizes the most common very late side effects of radiotherapy, including cardiotoxicity, CNS toxicity, pneumotoxicity, renal toxicity and secondary malignancies.

 10. Dědečková K, Móciková H, Belada D, Janíková A, Dolečková M, Malinová B, Feltl D, Vošmik M, Svoboda T, Marková J, Trněný M. (2013). The role of radiotherapy in the treatment of malignant lymphomas - recommendations of the Czech Lymphoma Study Group. Klinicka onkologie Journal, 26(2), 99-109. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23718668. PubMed PMID: 23718668.

  Summary: This paper is regarding the consensus between hematologist-oncologists and radiation oncologists defining the role of radiotherapy in lymphoma treatment and specific recommendations on total doses of radiotherapy in lymphoma treatment.

 11. Dědečková, K., Móciková, H., Belada, D., Obořilová-Janíková, A., Dolečková, M., Malinová, B., Feltl, D., Vošmik, M., Svoboda, T., Marková, J., Trněný, M.(2013). Postavení radioterapie v léčbě maligních lymfomů – doporučení Kooperativní lymfomové skupiny (The Position of radiotherapy in the treatment of malignant lymphomas - recommendations of the cooperative lymphoma group). Klinicka onkologie Journal, 26(2), 99-109. doi: https://www.linkos.cz/casopis-klinicka-onkologie/2013-04-15-2/.

  Summary: An overview of indications for radiotherapy in malignant lymphomas, including recommended total doses for RT.

 12. Marková J., Kahraman D., Kobe C., Skopalová M., Móciková H., Klásková K., Dědečková, K., Eich H.T., Böll B., Dietlein M., Kozák T. (2012). Role of (18F)-fluoro-2- deoxy-D-glucose positron emission tomography in early and late therapy assessment of patients with advanced Hodgkin lymphoma treated with bleomycin, etoposide, Adriamycin, cyclophosphamide, vincristine, procarbazine and prednisone. Leukemia & Lymphoma, 53(1), 64-70. doi: 10.3109/10428194.2011.603444.

  Summary: A study aimed at defining the prognostic value of positron emission tomography in the assessment of early therapy response after the end of treatment for advanced Hodgkin lymphoma. The study concluded that an interim PET after four cycles of chemotherapy is a strong prognostic marker for progression-free survival in advanced Hodgkin lymphoma patients.

 13. Chocenská, E., Móciková, H., Dědečková K. (2010). Průvodce pacienta onkologickou léčbou (Patient's Guide to Cancer Treatment). Retrieved from https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pomoc-v-nemoci/kde-hledat- informace/onkologicke-knihy/pruvodce-pacienta-onkologickou-lecbou/.

  Summary: A guide that provides information about different types of cancer, the problems caused by tumors, the possibilities of treatment, and the complications associated with this treatment.

 14. Marková J., Kobe C., Skopalová M., Klásková K., Dědečková K., Plütschow A., Eich H.T., Dietlein M., Engert A., Kozák T. (2009). FDG-PET for assessment of early treatment response after four cycles of chemotherapy in patients with advanced-stage Hodgkin’s lymphoma has a high negative predictive value. Annals of Oncology, (20)7. 1270-4. doi: 10.1093/annonc/mdn768.

  Summary: Examination of the prognostic value of positron emission tomography after four cycles of combination therapy in advanced-stage Hodgkin’s lymphoma patients.

 15. Marková, J., Kobe C., Skopalová, M., Žikavská, L., Vernerová, Z., Klásková, K., Dědečková, K., Eich, H.T., Dietlein, M., Fuchs, M., Engert, A., Kozák, T. (2009). Early and late response assessment with fdg-pet after beacopp-based chemotherapy in advanced-stage Hodgkin lymphoma patients has a high negative predictive value. Haematologica, 94(2). Retrieved from http://online.haematologica.org/EHA14/browserecord.php?-action=browse&- recid=3189

  Summary: Positron emission tomography (PET) is a powerful prognostic factor in the treatment of Hodgkin lymphoma. The study analyses the prognostic values of PET for early and late response to BEACOPP-based chemotherapy in patients who are diagnosed with advanced-stage HL.

 16. Kubeš, J., Betlachová, L., Dědečková, K. (2008). Radioterapie v léčbě karcinomu prsu (Radiotherapy in the treatment of breast cancer). 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické symposium (2008 16th Cancer and Urology Symposium and 12th Mammological Symposium). Retrieved from https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/kongresy/po- kongresu/databaze-tuzemskych-onkologickych-konferencnich-abstrakt/radioterapie- v-lecbe-karcinomu-prsu/.

  Summary: Radiotherapy is essential in the treatment of breast cancer, however, radiation exposure to nearby critical organs, especially the lungs and heart, can lead to late cardiovascular and pulmonary morbidity. This abstract discusses radiotherapy indications at the Institute of Radiation Oncology at University Hospital Bulovka.

 17. Dědečková, K., Betlachová, L., Kubeš, J. (2006). Indikace postmastektomické lokoregionální radioterapie v léčbě karcinomu prsu u pacientek s 1 až 3 pozitivními axilárními lymfatickými uzlinami (Indication of postmastectomy locoregional radiotherapy in the treatment of breast cancer in patients with 1 to 3 positive axillary lymph nodes). 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii (2006 11th year of the symposium on Oncology in gynecology and mammology). Retrieved from https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni- tym/kongresy/po-kongresu/databaze-tuzemskych-onkologickych-konferencnich- abstrakt/indikace-postmastektomicke-lokoregionalni-radioterapie-v-lecbe- karcinomu-prsu-u/.

  Summary: A summary of three randomized trials evaluating the need for postmastectomy radiotherapy to reduce the risk of locoregional failure.

 18. Kubeš, J., Dědečková, K., Pála, M. (2005). Technika concomitant boost v léčbě nádorů ORL oblasti – biologické odůvodnění a vlastní zkušenosti (Concomitant boost technique in the treatment of ENT tumors - biological rationale and our own experience). 2005 2. ročník semináře o brachyterapii a technice IMRT (2005 2nd year seminar on brachytherapy and IMRT technique). Retrieved from https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/kongresy/po- kongresu/databaze-tuzemskych-onkologickych-konferencnich-abstrakt/technika- concomitant-boost-v-lecbe-nadoru-orl-oblasti-biologicke-oduvodneni-a-vl/.

  Summary: Two techniques can improve the effectiveness of radiotherapy for locally advanced head and neck cancers, applying concomitant chemotherapy, known as concomitant boost (CB), and the use of alternative fractionation modes. For suitable patients, CB has shown to be feasible with acceptable toxicity and promising therapeutic outcomes.

POSTERY

 • Pencil Beam Scanning Proton Therapy for Lymphoma Patients with Mediastinal Involvement: A Dosimetric Study and Preliminary Clinical Data Authors: Katerina Dedeckova  13th International Conference on Malignant Lymphoma, 17-20 June 2015 Lugano https://www.postersessiononline.com/173580348_eu/congresos/13icml/aula/- P_174_13icml.pdf
 • Pencil beam scanning proton therapy for lymphoma patients with mediastinal involvement: Prague´s single institution experience K. Dedeckova  1 , J. Stokucova  2 , H. Mocikova  3 , J. Markova  3 , L. Gaherova  3 , I. Kantorova  4 , B. Ondrova  1 , V. Vondracek  2 , P. Vitek  1 , J. Kubes  PTCOG COnference, Prague 2016
 • Predicted Cardiac and Second Cancer Risks in Hodgkin Lymphoma Patients Treated With Advanced Proton Beam Therapy Compared to Photon Radiation Therapy Ntentas, G. , Dedeckova, K. et al. International Journal of Radiation Oncology
 • Biology
 • Physics , Volume 99 , Issue 2 , S181 ASTRO Annual Meeting, San Diego, 2017
Pacientské příběhy, kazuistiky a videa k protonové léčbě lymfomu

Pacientské příběhy, blogy:

https://www.lymfomhelp.cz/projekty/pribehy-pacientu/karolina-o/
https://nas-zivot-s-hodgkinem.webnode.cz/blog/
https://pisujakoozivot.blogspot.com/
http://www.hlavuvzhuru.cz/blog/diagnoza-Hodgkinuv-lymfom

Příběhy pacientů léčených protonovou terapií v USA:

https://www.mdanderson.org/patients-family/diagnosis-treatment/care-centers-clinics/proton- therapy-center/meet-our-survivors/katie-meacham.html
https://www.mdanderson.org/patients-family/diagnosis-treatment/care-centers-clinics/proton- therapy-center/meet-our-survivors/molly-allen.html
https://www.sccaprotontherapy.com/survivor-stories/stories/jack-181027
https://www.uhhospitals.org/services/cancer-services/proton-therapy/patient-resources/patient- stories/janes-story

Videa týkající se protonové RT lymfomů (anglicky):

https://www.youtube.com/watch?v=prh-5CQ3nsY, dr.Gomez, Proton Therapy Treatment for Lymphoma, MD Anderson Proton Therapy Center
https://www.youtube.com/watch?v=NNLoQSaAuzA, dr.Hoppe, Proton Therapy for Lymphoma, University of Florida Proton Therapy Institute
https://www.youtube.com/watch?v=VlKlPuKrSSw, dr.Dabaja, Proton and photon therapy in managing hematological malignancies, MD Anderson Cancer Center, Houston, TX

Relevantní odkazy: instituce, svépomocné organizace, další zdroje informací

Mapa komplexních onkologických a hematoonkologických center:

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/lecba/kde-se-lecit/onkologicka- pracoviste/#search=1

Tuzemské zdroje informací:

www.hodgkin.cz odborná veřejnost i pacienti, komplexní informace o Hodgkinově lymfomu pro lékaře i pacienty, brožura a poradna pro pacienty

www.lymphoma.cz odborná veřejnost i pacienti, komplexní informace týkající se problematiky Hodgkinova I non-Hodgkinova lymfomu, k dispozici aktuální doporučení pro diagnostiku a léčbu lymfomů včetně RT

www.lymfomhelp.cz pacienti, komplexní informace a pomoc pro pacienty před, v léčbě či po léčbě lymfomu

www.linkos.cz odborná veřejnost i pacienti, stránky České onkologické společnosti

www.srobf.cz odborná veřejnost, stránky Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky

www.amelie-zs.cz Projekt psychosociální pomoci, pro pacienty s nádorovým onemocněním

Zahraniční zdroje

www.nccn.org odborná veřejnost i pacienti, doporučení (guidelines) pro jednotlivé typy zhoubných nádorů včetně doporučených technik ozáření

https://www.ptcog.ch/index.php/other-ptcog-sub-committees?id=53 odborná veřejnost, informace o publikacích týkající se protonové RT lymfomů

www.ilrog.com odborná veřejnost, informace o postavení a provedení radioterapie u lymfomů

www.ihaddcancer.com, projekt svépomoci a sdílení zkušeností pacientů, kteří se léčili nebo léčí s rakovinou

Více informací o o souborech cookies naleznete zde