Menu
CZE
Infolinka +420 222 999 000

Zpracování osobních údajů

Proton Therapy Center Czech, s.r.o., dále jen PTCC, zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Proton Therapy Center Czech, s.r.o., se sídlem Budínova 2437/1a, 180 00 Praha 8, IČO: 26466791. E-mail: info@ptc.cz, telefon: +420 999 222 000.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Kateřina Krejbichová, DiS., e-mail: katerina.krejbichova@ptc.cz, telefon: +420 222 999 058.

I. Účel a oprávnění zpracovávat osobní údaje

Hlavní činností PTCC je poskytování zdravotních služeb, z tohoto důvodu potřebujeme znát celou řadu Vašich osobních údajů. Vaše nezbytné osobní údaje, které nám poskytnete, jsou shromažďovány a zpracovávány v listinné i elektronické podobě. Proto, abychom Vám mohli poskytovat zdravotní péči a vést zdravotnickou dokumentaci, a dále pro splnění právních povinností, které se k tomu vztahují, je PTCC oprávněno zpracovávat osobní údaje. Právní povinností je poskytovat zdravotní služby podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, dále podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

II. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje jsou v PTCC získávány zejména následujícím způsobem:

  • Od subjektů údajů, od Vás, zejména v rámci registrace, v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb a vedením zdravotnické dokumentace (formou ústní, písemnou, e-mailem, telefonicky, z webových formulářů aj.).
  • Jiným způsobem, zejména z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. registry zdravotních pojišťoven), na základě smluvních vztahů apod.

III. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

PTCC o Vás, jako o subjektu údajů, zpracovává zejména tyto osobní údaje, které jsou nezbytné pro výkon povinností správce:

  • Identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci jako je jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, typ a číslo průkazu totožnosti, IČO, DIČ aj.
  • Kontaktní údaje jako např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace.
  • Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci Vámi uděleného souhlasu.

IV. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí PTCC. Zpracování je prováděno jednotlivými pověřenými a proškolenými zaměstnanci. Osobní údaje jsou zpracovávány v listinné a/nebo elektronické podobě. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování a řídí se spisovým a skartačním řádem PTCC. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platnými právními předpisy. PTCC je oprávněno ze zákona poskytovat Vaše osobní údaje vybraným příjemcům osobních údajů, kterými jsou např. zdravotní pojišťovny, jiní poskytovatelé zdravotních nebo sociálních služeb, státní orgány, povinné registry apod.

V. Práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v PTCC máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu či doplnění nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, pokud toto není v rozporu s právními požadavky na PTCC. Dále máto právo vznést námitku proti způsobu zpracování osobních údajů, případně můžete uplatnit právo na přenositelnost údajů, pokud se jedná o smluvní vztah.

Svá práva a požadavky můžete uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vyřízeny v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení.

‹ Zpět

Více informací o o souborech cookies naleznete zde