Jaké jsou největší výhody protonové léčby?

13. 1. 2021 17:44

Protonová terapie je jedním z nejnovějších lékařských oborů, který však zaznamenává skvělé výsledky v rámci léčby onkologických onemocnění.

Jedná se o druh radioterapie čili ozařování, v tomto případě ozařování protonovým svazkem. Hlavní výhodou protonové terapie a nevýhodou konvenční fotonové radioterapii je především přesnost zacílení, což minimalizuje riziko vzniku nežádoucích účinků po ozáření zdravé tkáně. Protonový svazek, který se při protonové terapii používá, nemá téměř žádný boční rozptyl, a lze jej tedy velice přesně přizpůsobit tvaru nádoru.

Protonový svazek také neztrácí tolik ze své energie při průchodu tkáněmi před nádorem — na rozdíl od konvenční fotonové radioterapie, kde je tato ztráta přibližně 70 %. U protonového svazku nejsou tyto ztráty ani poloviční: velká většina energie paprsku tak dorazí na místo určení, kde se následně částice zastaví.

Menší riziko pro zdravé tkáně

Právě díky výše zmíněné celkové přesnosti zacílení účinků záření přímo do vybraného místa se protonová terapie s úspěchem využívá i v případě nádorů, umístěných v blízkosti důležitých orgánů a jiných citlivých struktur. Konkrétně to jsou nádory prostaty, orgánů v dutině břišní (slinivka či játra), prsou, ale dokonce i nádory mozku.

Princip metody ozařování

Cílem radioterapie je poškodit DNA nádorových buněk tak, aby se tyto buňky již nemohly dělit, případně aby byly rovnou zničeny. Protony, procházející lidskou tkání, způsobují ionizaci molekul a atomů, což má za následek i poškození buněčné DNA. Zatímco zdravé buňky mají schopnost tato poškození opravit, u nádorových buněk tyto sebereparační vlastnosti chybí.

Minimální vliv na kvalitu života

Jedním z cílů protonové léčby je i minimalizace vlivu léčby na kvalitu života každého pacienta, a to jak v průběhu léčení, tak i po jeho ukončení. U léčby rakoviny prostaty, pokud je podchycena v raném stádiu, je díky protonové terapii šance na vyléčení 98 - 99 %. Sníženo na minimum je i riziko potíží s inkontinencí či impotencí. V léčbě karcinomu prsu je české Protonové centrum světovou jedničkou. Úspěšnost léčby je zde 90 % a díky přesnému zacílení protonového svazku nehrozí nežádoucí ozáření srdce a plic. Protonová léčba se užívá s úspěchem i v případě nádorových onemocnění u dětí, u kterých díky přesnému zacílení paprsku minimalizuje riziko vzniku růstových poruch a dalších komplikací. Významné snížení rizik, spojených s ozářením zdravých tkání, zaznamenává protonová terapie i u dalších nádorových onemocnění: při léčbě rakoviny plic, lymfomů, nádorů v oblasti hlavy či krku a mnoha dalších.