Kariéra

Vítáme Vás v týmu špičkových odborníků, respektujících spolupracovníků a inspirativních a báječných kolegů Protonového centra!

 

Přijďte se k nám podívat :-)

 

Našim posláním a smyslem je poskytovat pacientům léčbu protonovým zářením, která je založena nejen na její vlastní výjimečnosti, ale i lidí, kvalitě poskytované péče, přístupu k pacientům, inovacích a vědeckých poznatcích. Naším cílem je poskytovat našim klientům dokonalý servis, který odpovídá světové úrovni specializovaného pracoviště a rozšířit možnosti léčby pro dnešní, ale i budoucí pacienty s rakovinou.

Práce, která má smysl

Protonové centrum je moderní společností, která je řízena na základě principů růstové dynamiky firmy a modelu excelence. Výběr spolupracovníků a členů týmu je určován vysokými nároky na odbornost, osobní zodpovědnost, kreativní, motivovaný a týmový přístup k práci, etiku, respekt a pochopení pro potřeby našich klientů – pacientů.

Bez vysokých nároků a profesionálního přístupu by se vize společnosti – vybudovat unikátní klinické centrum a zpřístupnit šetrnou a účinnou léčbu  pacientům - nikdy nenaplnila, a je logické, že stejný přístup společnost očekává od svých zaměstnanců a kolegů, kteří dnes mohou tuto vizi realizovat.

Protonové centrum začalo léčit první pacienty v roce 2012 a stalo se 1. klinickým pracovištěm a průkopníkem této léčby v Evropě. Od té doby se zde léčilo již více než 12 000 onkologických pacientů nejen z České republiky, ale i více než 60 zemí světa. Po celé období si klinika drží pozici předního centra pro léčbu a diagnostiku nádorových onemocnění. Neustálé úsilí věci posouvat vpřed, lidskost, multidisciplinární spolupráce a investice do nejmodernějších technologií umožnily PTCC poskytovat vynikající onkologickou péči, zlepšovat výsledky léčby a pozitivně ovlivňovat životy pacientů.

Oddanost Protonového centra inovacím a péči zaměřené na pacienty zajišťuje jeho trvalý úspěch a přínos v oblasti léčby rakoviny. Kromě toho klinika významně přispívá k výzkumu a šíření znalostí. Publikace výzkumných článků v prestižních časopisech, prezentace výsledků na mezinárodních konferencích a vývoj klinických protokolů a pokynů ukázaly odbornost centra a jeho předpoklady rozvíjet obor protonové radioterapie v celosvětovém měřítku. Integrace oddělení radiodiagnostiky a nukleární medicíny do Centra zobrazovacích metod podpořila synergii a dále posílila diagnostické schopnosti centra.

Léčebné výsledky

 

Protonové centrum patří k lídrům v zavádění nových postupů a technik ozařování a sehrává významnou roli na poli vědy, výzkumu a inovací. Zároveň disponuje zcela novými přístroji pro diagnostiku, plánování léčby a uplatňuje moderní přístupy využívající umělou inteligenci při precizování a zrychlení některých plánovacích postupů. Mezi významná prvenství centra lze například zařadit:

 • V roce 2015 začalo PTC jako jedno z prvních protonových center na světě používat u pacientů s levostranným karcinomem prsu a s maligním lymfomem lokalizovaným v mediastinu protonové ozáření, řízený hluboký nádech (deep inspiration breath hold – DIBH) a detekci povrchu těla systémem Vision RT. Tento způsob léčby umožňuje snížit ozáření srdce a plic a tím i snížit riziko postradiačních srdečních a plicních onemocnění.
 • V roce 2019 začalo PTC léčit novou a světově unikátní diagnózu, tou je leukémické postižení CNS.
 • PTC je spoluautorem mezinárodních doporučení pro léčbu maligních lymfomů. Účastní se klinických studií iniciovaných Oxfordskou univerzitou. V současnosti jsme centrem s celosvětově nejvyšším počtem odléčených pacientů s maligním lymfomem a mediastálním postižením.
 • Lékařům PTC a FNM se podařilo provést světově unikátní studii pacientů léčených ultra-hypofrakcionovou protonovou radioterapií pro karcinom prostaty. Studie sledovala v průběhu 8 let 279 pacientů, kteří se léčili s karcinomem prostaty pomocí protonové radioterapie, a přinesla zajímavé výsledky. Ty ukazují, že 5 let po léčbě je 97 % pacientů s nízce rizikových karcinomem prostaty vyléčeno a nedošlo u nich ke zvýšení PSA. U pacientů s karcinomem prostaty středního rizika bylo vyléčeno 90 %. Ve sledovaném souboru pacientů navíc nikdo na karcinom prostaty nezemřel a všichni pacienti měli jen minimální toxicitu.

 

Multidisciplinární přístup a součást Národního onkologického centra

Pro zajištění celorepublikové dostupnosti protonové terapie Protonové centrum jako součást Národního onkologického centra podporuje spolupráci s regionálními onkologickými centry na úrovní  multidisciplinárních týmů. Tato spolupráce a realizované inovace v kombinaci se zkušenostmi z osvědčeného klinického provozu upevnilo pozici PTCC jako světového lídra v oblasti radioterapie protonovým svazkem a vytváří pevný základ pro jeho nové role lídra v léčbě rakoviny.

 

Akreditované zdravotnické zařízení

Kvalita péče o pacienty je pro nás zásadní, i proto byl našemu pracovišti udělen Českou společností pro akreditaci status akreditovaného zdravotnického zařízení zajišťující pacientům nejvyšší standardy péče a bezpečí.

Profesní rozvoj a odborný růst

Svým zaměstnancům nabízíme neustálý profesní rozvoj a odborný růst, a to propracovaným odborným zaškolením a důrazem na další vzdělávání a prohlubování a zvyšování kvalifikace. Mnohé odborné poznatky umožňujeme čerpat v zahraničí, abychom je co nejrychleji zavedli do praxe.

Spolupracujeme se zahraničními onkologickými institucemi a centry poskytující protonovou terapii a pravidelně se účastníme aktivit organizace PTCOG (Proton Therapy Cooperative Groupe), jejíž cílem je podpora vědy, technologie a praktické aplikace v částicové terapii za účelem zlepšení standardu v léčbě zářením.

Podpora těch, kteří to potřebují

Protonové centrum podporuje Nadační fond pro protonovou terapii, a to podporou všech, kteří se ocitnou v těžké životní situaci – ať už to jsou pacienti, kteří si prochází náročnou léčbou či naši zaměstnanci, kterým nečekaná událost změní život.

Firemní kultura

Naše vize:

Stát se světovým lídrem v léčbě protonovým svazkem, vyléčit a udržet kvalitu života pacientů s onkologickým onemocněním a to vše s důrazem na individuální přístup k pacientům, výjimečnost a odborné kvality našich lidí a inovativní postupy.

 

Naše firemní hodnoty

 • Potřeby pacienta jsou na prvním místě

Základním kamenem našeho přístupu je podpora proklientského přístupu s důrazem na důležitost osobní komunikace mezi pacientem a zdravotnickým personálem. Naše týmy se zavazují k tomu, že pacient bude středem všech rozhodnutí, že budou chápat jeho potřeby a že budou spolupracovat na poskytování individuální, empatické péče.

 • Excelence a kvalita péče

Klademe vysoké nároky na vše, co děláme. Jsme odhodláni poskytovat výjimečnou kvalitu a hodnotu našich služeb. Abychom kvalitu péče a profesionalitu zajistili, klademe vysoké nároky na výběr spolupracovníků s motivovaným, otevřeným a kreativním přístupem k práci.

 • Budování pozitivních a týmových vztahů

Snažíme se pěstovat atmosféru pozitivních vztahů na pracovišti. Klademe důraz na posilování vnitřní motivace a podporu harmonie mezi jednotlivými odděleními. Věříme, že pozitivní, energické a optimistické pracovní prostředí podporuje produktivitu a spokojenost našich zaměstnanců.

 • Vzájemný respekt a empatie

Jakkoliv jsou přístroje a technologie pro nás důležité, nemohou fungovat bez kvalifikovaných
a nadšených lidí, kteří je obsluhují a kteří se pacientům věnují. Uvědomujeme si a vnímáme, že léčba onkologického onemocnění je nesmírně obtížná situace nejen pro naše pacienty, ale i pro jejich blízké. Jsme proto velmi vděční všem našim zaměstnancům, kteří věnují svoji energii a čas ve prospěch onkologicky nemocných pacientů, podporují je i jejich rodiny, jednají s nimi empaticky a profesionálně, komunikují s nimi zdvořile a starostlivě. Je pro nás velmi důležité, aby pacienti, stejně jako naši kolegové mezi sebou, cítili, že jsou vnímáni jako individuální osobnosti se svými osobními potřebami i zájmy a že jsou takto respektováni.

 • Diverzita a inkluze

Různorodé týmy jsou hnacím motorem inovativních společností. Jsme odhodláni podporovat inkluzivní prostředí, kde se každý člověk cítí být ceněn, respektován a vyslyšen. Naše síla spočívá v rozmanitých zkušenostech a dovednostech.

 • Odbornost a odpovědnost

Neustále usilujeme o zlepšování svých schopností a dovedností kontinuálním vzděláváním. Věříme v sílu kontinuálního vzdělávání a rozvoje. Investujeme do růstu a rozvoje našeho týmu a zajišťujeme, aby měl dovednosti, znalosti a příležitosti vyniknout ve svém oboru a přispět tak k našim společným cílům.

Jedna z nejdůležitějších hodnot je vlastní odpovědnost za svěřenou práci, proto dáváme lidem důvěru, aby dělali svou práci, jak nejlépe to jde. Odměnou je jim pocit uspokojení a radosti z odvedené práce.

 • Inovace

Inovace a změny jsou základem všeho, co děláme. Neustále se snažíme objevovat nové nápady, využívat nové technologie a zavádět nové postupy. Věříme, že klíč ke spokojenosti a řešení problémů stojí v naší schopnosti věci měnit a inovovat.

 

Proč začít pracovat v Protonovém centru?

 • Naše veškeré snažení je orientováno na spokojenost a kvalitu péče o pacienta a zaměstnance.
 • Věříme v to, co děláme a víme, proč to děláme.
 • Sdílíme odpovědnost a vzájemný respekt.
 • Lidé jsou u nás na prvním místě, výkon řídíme prostřednictvím lidí.
 • Jsme otevření v komunikaci – otevřeně říkáme, co nám vadí a chválíme se za to, co se podařilo.
 • V našem centru změny nejen přijímáme, ale také řídíme. Posouváme hranice, myslíme dopředu, realizujeme myšlenky a změny. Pokud hledáte nejen práci, ale kariéru smysluplného konání, naše klinika je pro Vás to pravé místo.
 • Jsme lídrem v léčbě rakoviny protonovým svazkem v rámci celé Evropy, máme 12 let klinických zkušeností.
 • Pracujeme v krásném moderním a bezpečném pracovním prostředí prestižního akreditovaného zdravotnického zařízení.
 • Připojíte se k rozmanitému a inkluzivnímu týmu, poznáte skvělé kolegy - profesionály, kteří milují svou práci a budete mít možnost se od nich učit.
 • Nové technologie a postupy vám zaručí, že se Vaše dovednosti budou vyvíjet stejně rychle jako inovace v odvětví.
 • Věnujeme se vašemu profesnímu i osobnímu rozvoji, umožňujeme zvyšování a prohlubování kvalifikace, v naší společnosti máte přístup k různým vzdělávacím zdrojům, váš růst nejen podporujeme - očekáváme ho.
 • Kromě konkurenceschopné mzdy a balíčku benefitů je práce v Protonovém centru příležitostí pracovat s exkluzivní technologií a novými moderními diagnostickými přístroji.
 • Najdete zde komunitu kolegů, kteří mají podobný zájem a hodnoty, rovnováhu mezi prací a osobním životem, máte možnost dělat práci, která má smysl.

 

Vydejte se s Námi na společnou cestu, kde je každý den příležitostí udělat něco pro sebe i druhé a díky zavádění nových postupů se podílet na hmatatelném dopadu na změnách v přístupu léčby rakoviny.

Vydejte se společně s Protonovým centrem na cestu, kde je každý den příležitostí někomu pomoci, něco zlepšit, něco změnit.

Benefity

Pokud nastoupíte k nám, čeká vás celá řada benefitů:

Zdraví 

 • Zvýhodněné sportování – program Multisport
 • Peče o mentální zdraví – asistence psychologa
 • Zdravotní diagnostika v PTC (MR, CT, PET CT)
 • Společné firemní aktivity – kola (Na kole do práce), volejbal, běh
 • Rehabilitace a masáže

Finance

 • Nadstandardní konkurenceschopná mzda
 • Benefity za mimořádné úkoly a půlroční finanční bonusy
 • Rizikové příplatky
 • Nadstandardní příplatky za přesčasovou práci a odpolední směny
 • Osobní příplatky za dosahování velmi dobrých pracovních výkonů
 • Příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění
 • Odměny při významných životních a pracovních výročích
 • Příspěvek na dovolenou při významných životních jubileích
 • Stipendium pro studenty

Dovolená a work-life balance  

 • Dovolená navíc - 25 dní dovolené + 5 dní dodatkové dovolené
 • Podpora zkrácených úvazků, sdílená pracovní místa, zkrácené úvazky či DPP na rodičovské a otcovské dovolené
 • Flexibilita, pružná pracovní doba u nezdravotnických profesí
 • Hybridní práce - práce na dálku
 • Zkrácená denní a týdenní pracovní doba u vybraných profesí
 • Ambulantní provoz - absence nočních směn víkendů

Vzdělávání a osobní rozvoj 

 • Podpora absolventů na začátku jejich kariéry, možnost praxí a brigád
 • Osobní školitel a individuální přístup během zaškolení
 • Hrazené vzdělávání v oboru, specializační vzdělávání, certifikované a akreditované kurzy, stáže
 • Účast na vzdělávacích akcích, odborných seminářích, konferencích, sympoziích apod.
 • Hrazená výuka angličtiny na pracovišti
 • Účast na výzkumných projektech

Jiné benefity

 • Dotované firemní stravování v nadstandartní kvalitě
 • vlastní restaurace součástí naší kliniky
 • výběr ze tří jídel (česká kuchyně, vegetariánská, specialita)
 • součást obědového menu též ovoce, zeleninový salát nebo moučník
 • nápoj
 • Salát zdarma pro odpolední směnu
 • Zaměstnancům k dispozici též bar s nabídkou kávy a malého občerstvení
 • Káva a perlivá voda zdarma k dispozici po celý den
 • Příspěvek na ubytování a pomoc s ubytováním pro mimopražské
 • Předprázdninový večírek, Vánoční jarmark, společná setkání

 

A koho právě hledáme?

 

Pokud jsme Vás zaujali a uvažujete o práci u nás, popište nám, o jakou spolupráci máte zájem. Nezapomeňte prosím přiložit svůj životopis včetně motivačního dopisu a fotografie! Vaše CV nám také můžete poslat přímo na email: hr@ptc.cz nebo nás kontaktovat na tel.: +420 222 999 000.

Recepční

Pro naše zdravotnické zařízení nehledáme ty, kteří hledají jen práci, ale ty, kteří vidí své naplnění v pomoci druhým. Pracovat u nás na pozici recepční zdaleka neznamená jen vyřizovat telefonické dotazy a odpovídat na e-maily, práce recepční je v našem prostředí posláním, ale také kvalifikovanou prací, která vyžaduje organizovanost, pečlivost a hbitost v rozhodování. Neméně důležitou vlastností, kterou u uchazeče hledáme, je kromě dobrých komunikačních schopností a vystupování, také pozitivní nálada a empatie. Nemusíte být IT nadšencem, ale měli byste být s počítačem kamarád. Recepční je pro nás velmi vážená pozice, je zrcadlem přístupu nás všech. Recepční proto velmi často v naší společnosti využívají možnosti růstu především v oblasti klientského servisu a všude, kde využijí komunikaci a znalost naší léčby.

Máte zájem pracovat v PTC a poznat metodu léčby, která úspěšně pomáhá lidem nemocným rakovinou? Pokud ano, jste srdečně zván/a na pohovor a máte velkou šanci být jedním/jednou z nás.

 

Máte chuť:

 • mít práci, která má smysl nejen pro Vás, ale i pro druhé
 • denně komunikovat a koordinovat péči o pacienta mezi jednotlivými odděleními a zajišťovat její kontinuitu
 • podílet se na tvorbě harmonogramu léčby a objednávat doplňující a kontrolní vyšetření pacienta
 • pracovat se zdravotnickými informačními systémy
 • vykazovat provedené výkony a starat se o úplnost zdravotnické dokumentace
 • za všech okolností se chovat vlídně a profesionálně k pacientům i jejich doprovodu

 

Přidejte se k nám, jestliže:

 • máte v kapse maturitní vysvědčení, ale ani akademikům se nebráníme
 • máte příjemné asertivní vystupování a komunikace je Vaší silnou stránkou
 • je na Vás spolehnutí a jste přesní a pečliví
 • máte rádi změny a nebojíte se vysokého pracovního nasazení
 • nikdy nenecháte tým na holičkách, ale současně usilujete o nejlepší vlastní výsledky
 • počítač a digitální technologie nejsou Váš nepřítel

 

Potěší nás, pokud:

 • máte zdravotnické vzdělání či zkušenosti z klientského servisu
 • se domluvíte anglicky 

 

Co u nás získáte:

 • skvělé zkušenosti z oboru zdravotnictví, ve kterém je naše centrum lídrem ve světě
 • zázemí stabilní společnosti s možností dalšího osobního růstu
 • práci ve stabilním a spolupracujícím týmu
 • Kromě základní mzdy následující zaměstnanecké benefity:
 • 25 dní dovolené
 • 13. a 14. plat
 • finančně zvýhodněná práce v rámci odpolední směny
 • nadstandardní dotované firemní stravování
 • firemní zdravotní péče na pracovišti
 • zvýhodněné sportování – program Multisport
 • výuka angličtiny na pracovišti
 • další možnost a podpora vzdělávání se v oboru
 • péče psychologa a kouče
 • nabídka kávy a občerstvení na pracovišti
 • společné firemní akce

 

 

Místo pracoviště:

Proton Therapy Center Czech, s.r.o.

Budínova 2437/1a
Praha 8, 180 00

Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek

Nástup: Dohodou

Zaujala Vás tato pozice?  Splňujete uvedené požadavky? Pak budeme rádi, pokud zašlete Váš životopis včetně motivačního dopisu a fotografie na hr@ptc.cz, možná hledáme právě Vás.

 

Vaše Proton Therapy Center                                                                                                              www.ptc.cz

Radiologický asistent pro oddělení radiodiagnostiky v ambulantním provozu

Proč pracovat v Protonovém centru na oddělení radiodiagnostiky? Oddělení radiodiagnostiky je komfortní a moderně vybavené pracoviště s novým diagnostickým vybavením čítající dvě CT Siemens SOMATOM Confidence RT Pro 64 a dvě MR Siemens MAGNETOM Sola 1,5T. Jedná se o pracoviště, které poskytuje špičkové služby a má vysoké nároky na úroveň a kvalitu poskytovaných služeb. Na oddělení pracuje tým vždy pozitivně naladěných kolegů, kterému vyhovuje možnost pracovat s vysoce sofistikovanou technologií a získat tak potřebné zkušenosti pro další osobní rozvoj. Výhodou je určitě ambulantní provoz bez nočních směn, 6 týdnů dovolené, 13. a 14. plat, nadstandardní dotované tříchodové obědové menu ve vlastní restauraci, zdravý salát a teplá polévka zdarma pro odpolední směnu či příplatek za přesčas 50%. Současný tým uvítá zkušeného kolegu, ale i absolventa, kterého vše naučí.  

 

Co Vám tedy nabízíme? 

 • skvělé zkušenosti z oboru zdravotnictví, ve kterém je naše centrum lídrem ve světě
 • příjemné moderní a plně klimatizované pracovní prostředí, pracovní oblečení na míru pro každého nového kolegu
 • nové moderní diagnostické vybavení - CT Siemens SOMATOM Confidence RT Pro 64, MR Siemens MAGNETOM Sola 1,5T
 • účast na klinických studiích a zavádění nových diagnostických postupů do praxe

 

Kromě základní nadstandardní mzdy následující zaměstnanecké benefity:

 • 30 dní dovolené
 • práce bez nočních směn a s volnými víkendy
 • možnost přesčasové práce, které výrazně navýší celkovou měsíční mzdu – příplatek za přesčas 50%
 • firemní zdravotní péče na pracovišti
 • příspěvek na sport – program Multisport, výhodné tarify pro rodinné příslušníky
 • příspěvek na bydlení pro mimopražské
 • příspěvek na dopravu
 • příspěvek na dovolenou za mimořádné úkoly či přínos pro společnost
 • zdarma výuka angličtiny na pracovišti navazující na skončení směny
 • úhrada specializačního vzdělávání, kurzů, stáží, podpora kontinuálního vzdělávání
 • péči psychologa a kouče
 • vlastní restaurace a příspěvek na stravování – tříchodové menu včetně nápoje za 55 Kč, salát a polévka pro odpolední směnu zdarma
 • plně vybavené kuchyňky - káva a sododovka zdarma, možnost využívat bar a občerstvení v prostoru recepce se slevou 25%
 • vlastní firemní parkoviště k využití zdarma, stání též pro motorky a kola
 • společné firemní akce
 • věcné dary při životních jubileích
 • benefity za mimořádné úkoly a 13. a 14. plat
 • stipendia pro studenty v oboru radiologický asistent

 

Co u nás budete dělat?

 • provádět odborné diagnostické výkony MR a CT a pečovat o to, aby každý pacient, který k nám přijde na vyšetření, si odnesl pozitivní zkušenost a šířil dobré jméno centra
 • edukovat pacienty
 • provádět specifickou ošetřovatelskou péči v rámci diagnostických výkonů - připravovat pacienty na vyšetření, kanylovat, pečovat o cévní vstupy, aplikovat kontrastní látky
 • vést záznamy zdravotnické dokumentace a zajišťovat související administrativní úkony
 • spolupracovat s Oddělením protonové terapie při plánování a verifikaci radioterapie
 • provádět a vyhodnocovat zkoušky provozní stálosti
 • provádět činnosti související s radiační ochranou

 

Co požadujeme nebo nás potěší?

 • odpovídající vzdělání, případně specializaci v oboru (dle zákona č. 96/2004 Sb.)
 • flexibilitu, proaktivní přístup a ochotu učit se novým věcem
 • zkušenosti z radiodiagnostiky (CT, MR, PET/CT) výhodou, ale je vhodné i pro absolventy
 • zdravotní způsobilost a morální a občanská bezúhonnost
 • komunikativní, týmovou a pracovitou osobnost
 • potěší nás, pokud budete mít odbornou slovní zásobu a komunikativně mluvit anglicky

 

Místo pracoviště:

Proton Therapy Center Czech, s.r.o.

Budínova 2437/1a
Praha 8, 180 00

 

Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek

 

Nástup: Dohodou

 

Zaujala Vás tato pozice? Pak budeme rádi, pokud zašlete Váš životopis na hr@ptc.cnebo nás klidně kontaktujte telefonicky na tel.: 222 998 926. Rádi Vás pozveme na úvodní pohovor, provedeme oddělením a centrem a seznámíme s Vašimi budoucími kolegy. Příjďte se k nám podívat, i když jste stále studentem, rádi Vás seznámíme s možností brigád či stipendií v našem centru! Napíšeme či zavoláme všem uchazečům.

 

Těšíme se na Vás!

 

Vaše Proton Therapy Center                                                  www.ptc.cz

Radiologický asistent pro oddělení nukleární medicíny

Proton Therapy Center je prestižní pracoviště, které poskytuje špičkové služby a jejichž samozřejmou součástí je zajištění komfortu pacienta během celého procesu léčby. Z toho vyplývají i vysoké nároky na úroveň a kvalitu poskytovaných zdravotních služeb pracoviště.  

Co u nás budete dělat?

-     provádět diagnostické výkony NM – PET/CT

-     edukovat pacienty

-     provádět specifickou ošetřovatelskou péči v rámci diagnostických výkonů

-     vést záznamy zdravotnické dokumentace

-     spolupracovat s Oddělením protonové terapie při plánování radioterapie

-     provádět a vyhodnocovat zkoušky provozní stálosti

-     provádět činnosti související s radiační ochranou

 

Co požadujeme nebo nás potěší?

 • odpovídající vzdělání, případně specializaci v oboru NM (dle zákona č. 96/2004 Sb.)
 • flexibilitu, proaktivní přístup a ochotu učit se novým věcem
 • zkušenosti z radiodiagnostiky (CT, MR, PET, PET/CT) a radioterapie výhodou
 • je vhodné i pro absolventy
 • zdravotní způsobilost a morální a občanská bezúhonnost
 • komunikativní, týmovou a pracovitou osobnost
 • potěší nás, pokud budete komunikativně mluvit anglicky

 

Co Vám nabízíme? 

 • skvělé zkušenosti z oboru zdravotnictví, ve kterém je naše centrum lídrem ve světě
 • zázemí stabilního týmu, kde se všichni na sebe mohou spolehnout
 • Kromě základní mzdy následující zaměstnanecké benefity:
  • 25 dní dovolené + týden dodatkové dovolené
  • příplatek za práci v riziku
  • dvousměnný provoz se zvýhodněnou odpolední směnou
  • firemní stravování a příspěvek na stravování
  • firemní zdravotní péče na pracovišti
  • zvýhodněné sportování – program Multisport
  • výuku angličtiny na pracovišti
  • příspěvek na bydlení pro mimopražské
  • další možnost a podpora vzdělávání se v oboru, hrazené kurzy, stáže
  • péči psychologa a kouče
  • nabídku kávy a občerstvení na pracovišti, sodovka zdarma
  • společné firemní akce
  • benefity za mimořádné úkoly a roční prémie

 

Místo pracoviště:

Proton Therapy Center Czech, s.r.o.

Budínova 2437/1a
Praha 8, 180 00

 

Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek

Nástup: Dohodou

 

Zaujala Vás tato pozice?  Splňujete uvedené požadavky? Pak budeme rádi, pokud zašlete Váš životopis včetně motivačního dopisu a fotografie na hr@ptc.cz nebo nás kontaktujte na tel.:222999000

Těšíme se na spolupráci! Vaše Proton Therapy Center                                                 

www.ptc.cz

 

 Stipendijní program pro studenty 

 

Přijďte se k nám podívat, i když jste stále studentem, rádi vás seznámíme s možností brigád či stipendií v našem centru! Napíšeme či zavoláme všem uchazečům. Těšíme se na vás!

 Více informací o stipendijním programu a Žádost o poskytnutí stipendia ke stažení zde:

 

 letak-stipendium-i.jpg (789 KB)letak-stipendium-dotaznik-edit.jpg (737 KB)

 

 

Praxe studentů a stáže

V Protonovém centru nabízíme povinné praxe studentům studujícím obor radiologický asistent, a to na všech našich odděleních  - protonové terapie, klinické fyziky, diagnostiky a nukleární medicíny.

Praxe a stáže studentů a doktorandů jsou možné, pro bližší informace prosím kontaktujte personální oddělení na hr@ptc.cz nebo nás kontaktujte na tel.: +420 222 998 928 a my vás rádi seznámíme s bližšími podmínkami a informacemi.  

Brigády a práce na zkrácené úvazky

Studujete všeobecné lékařství (5., 6. ročník), jaderné inženýrství, obor radiologický asistent, všeobecná sestra/praktická sestra nebo jiný obor, který byste u nás mohli uplatnit? Pak se s námi neváhejte spojit na hr@ptc.cz nebo nás kontaktovat na tel.: +420 222 998 928 a my vás rádi seznámíme s bližšími podmínkami a informacemi o brigádě u nás.   

Spolupráce se studenty na bakalářských, diplomových pracích a disertačních pracích

Studujete všeobecné lékařství (5., 6. ročník), jaderné inženýrství, obor radiologický asistent, všeobecná sestra/praktická sestra nebo jiný obor, který byste u nás mohli uplatnit? Pak se s námi neváhejte spojit na hr@ptc.cz nebo nás kontaktovat na tel.: +420 222 998 928 a my vás rádi seznámíme s bližšími podmínkami a informacemi o brigádě u nás.

V případě, že Vás čeká závěrečná práce a měli byste zájem při psaní Vaší závěrečné práce využít naše zdravotnické zařízení, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme stanovit téma, které bude pro vás i školitele zajímavé a přínosné.

Pořádáme dny otevřených dveří pro všechny studenty, kteří se chtějí seznámit s provozem na odděleních Protonové terapie, Klinické fyziky a plánování léčby, Diagnostiky a Nukleární medicíny.

Jsme tu pro všechny:

 • Mediky
 • Radiologické fyziky
 • Doktorandy
 • Radiologické asistenty a radiologické techniky
 • Všeobecné /praktické sestry
 • Středoškoláky a studenty zdravotnického lycea

  

 

Zpracování osobních údajů

Pro účely výběrového řízení na předmětnou pracovní pozici bude společnost PTC Czech s.r.o se sídlem Budínova 2437/1a, 180 00 Praha 8,IČ 26466791, DIČ CZ26466791 (dále jen Správce) zpracovávat Vaše osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Významným zpracovatelem osobních údajů je společnost Alma Career Czechia s.r.o., IČ.: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8, almacareer.com/gdpr

Odpovědí na tento inzerát poskytujete Správci své osobní údaje za účelem konání výběrového řízení, a to po dobu jeho realizace. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.ptc.cz/ochrana-osobnich údajů včetně kontaktních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Alma Career Czechia s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů, e-mail: DPO-CZ@almacareer.com, resp. jsou dostupné na almacareer.com/gdpr.

 

Pro účely nabídek vhodných pracovních pozic

Za účelem nabídek vhodných pracovních pozic tímto uděluji společnosti PTC Czech s.r.o se sídlem Budínova 2437/1a, 180 00 Praha 8, IČ 26466791, DIČ CZ26466791 souhlas se zpracováním mých osobních údajů - jméno, příjmení, e-mail, telefon a údaje obsažené v mnou zaslaném životopise a motivačním dopise, a to po dobu 2 let od udělení tohoto souhlasu.

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že osobní údaje budou zpracovány na základě svobodného souhlasu subjektu údajů. Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, ani k předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.ptc.cz/ochrana-osobnich údajů včetně kontaktních údajů.

Správce pověřil zpracováním osobních údajů další zpracovatele zejména: společnost Alma Career Czechia s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8. Další informace o zpracování údajů společností Alma Career Czechia s.r.o. poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů, e-mail: DPO-CZ@almacareer.com, resp. jsou dostupné na almacareer.com/gdpr.

V souvislosti se zpracováním údajů beru na vědomí, že mám právo: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež by převážily nad mými zájmy, resp. právy a svobodami, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků správce a vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Další informace o zpracování údajů společností Alma Career Czechia s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů, e-mail: DPO-CZ@almacareer.com.