Objednejte se na konzultaci léčby

 

Budeme Vás kontaktovat do 24 hodin.

Pokud jste nám potřebné dokumenty zaslali a nedostali jste od nás do 24 hodin odpověď, pravděpodobně nám vaše podklady nedorazily. V takovém případě nás prosím kontaktujte na tel. čísle +420 222 999 000.

Tel. číslo magnetická rezonance +420 222 999 070, PET/CT +420 222 999 046.

„Protonová léčba umožní pacientům žít po léčbě kvalitnější život,"

říká vedoucí lékařka pro léčbu maligních lymfomů MUDr. Kateřina Dědečková.

Maximální šance
na vyléčení

Léčba maligního lymfomu

Maligní lymfomy jsou onemocnění, které velmi často postihuje osoby v mladém věku. Pacienti se po onkologické léčbě ve vysokém procentu uzdraví, proto je žádoucí v maximální možné míře předcházet jakýmkoli vedlejším účinkům léčby. 

Naše postupy při léčbě tohoto onemocnění byly zařazeny do oficiálních léčebných protokolů a jsou přebírány ostatními světovými centry. Tyto postupy nám umožňují naprosto zásadním způsobem snížit ozáření např. srdce a plic, a tím významně eliminovat riziko vzniku srdečních a plicních onemocnění (jako jsou např. srdeční infarkt, poruchy srdečního rytmu, plicní fibróza aj.). Protonová léčba také dokáže výrazně eliminovat ozáření míchy, a díky tomu snížit riziko jejího poškození.

 

Výhody protonové radioterapie

 • Redukce dávek nežádoucího záření na srdce se snížením rizika vzniku pozdních následků radioterapie jako jsou chlopenní vady, ischemická choroba srdeční, arytmie apod.
 • Redukce dávek na plicní tkáň se snížením rizika vzniku postradiační plicní fibrózy (zvazivovatění tkáně), plicních zánětů apod.
 • Redukce dávek na míchu se snížením rizika vzniku postradiační myelopatie (poruchy hybnosti a čití).
 • Redukce dávek na prsní žlázy se snížením rizika vzniku sekundárních nádorů prsní žlázy.

 

 

Více než 14 studií potvrdilo, že protonová radioterapie významně snižuje radiační zátěž většiny rizikových orgánů. Největším přínosem bývá protonová radioterapie pro pacienty s nutností ozáření oblasti mezihrudí (mediastina). Protonová RT by měla být zvažována u vybraných pacientů, u nichž dokáže výzmaně snížit dávky na rizikové orgány (srdce, plíce, mícha apod.).

V Protonovém centru Praha bylo doposud ozářeno přes 220 pacientů s diagnózou maligní lymfom, z nichž nejvíce tvořil Hodgkinův lymfom, a 90 % pacientů podstoupilo ozáření oblasti mediastina. Lékaři se spolu s fyziky PTC podílejí na tvorbě tuzemských i zahraničních doporučení pro léčbu lymfomů.

Díky unikátní zkušenosti s protonovou léčbou lymfomů vzniklo v roce 2019 Kompetenční pracoviště pro radioterapii lymfomů, které si klade za cíl dále prohloubit odbornou a vědeckou spolupráci v ČR i zahraničí, racionalizovat indikace protonové radioterapie pro pacienty s lymfomy, informovat o možnostech a výsledcích léčby odborníky, lékaře a v neposlední řadě také pacienty a veřejnost.

Protonová léčba snižuje postižení srdce

Postižení srdce (kardiotoxicita)

Podstatným důvodem pro indikaci protonové radioterapie je faktor RIHD (radiation induced heart disease) = postižení srdce v důsledku ozařování. Onemocnění srdce způsobené ozářením je jedním z nejzávažnějších pozdních účinků ozařování. Při léčbě maligního lymfomu, kdy je doporučeno ozařování, se proto odborníci snaží o minimalizaci dávky záření na srdce. Díky protonovému paprsku tak dokážeme významně snížit riziko vzniku infarktu, srdečních problémů nebo rozvoje plicní fibrózy.

Protonová léčba pro léčbu leukemického postižení CNS

Leukemické postižení centrální nervové soustavy patří mezi nejnovější diagnózy určené k protonové léčbě. Ozáření kraniospinální osy je přínosné právě pro pacienty, kteří mají i přes intenzivní systémovou léčbu pozitivní nález leukemických buněk v mozkomíšním moku, dále pacienti, kteří měli pozitivní mozkomíšní mok již při stanovení diagnózy a kteří jsou rizikoví z hlediska postižení centrálního nervového systému i do budoucna. Cílem je zbavit také tyto těžce dostupné prostory leukemických buněk, a to i těch, které již nejsou citlivé na léčbu chemoterapií či biologickou léčbou.

Protonová léčba v kombinaci s řízeným nádechem

Protože dýchací pohyby mohou narušit správnost a přesnost provedení protonového ozáření, pro radioterapii mediastinálních lymfomů využíváme také metodu řízeného nádechu. K tomu slouží přístroj Dyn’R. Dyn’Rem nazýváme speciální spirometr, který slouží nejen k monitorování dechu, jako je tomu u běžného spirometru, ale zároveň umožňuje spuštění ozařování (ozařovacího svazku) pouze při nádechu do určité dechové hladiny. Metoda ozařování s řízeným dýchaním je zvolena proto, že je důležité, aby ozařovaná část těla (objem) byla ozářena každý den stejně. Jelikož se však tento ozařovaný objem pohybuje v závislosti na dýchání, musíme zajistit, aby vaše tělo bylo vždy ve stejné pozici. To se nejlépe provede právě zadržením dechu v určité hladině. Pro stanovení této hladiny proto nejprve podstoupíte tzv. nácvik řízeného dýchání (nácvik Dyn’Ru).

Nácvik řízeného dýchání probíhá vleže na zádech při připojení na spirometr pomocí antibakteriálního filtru a náustku. Nos je scvaknutý kolíčkem, aby veškerý vydechovaný vzduch proudil ústy. Na oči vám nasadíme speciální brýle, kde budete sledovat pokyny k dýchání. Náš zkušený zaměstnanec vás celým procesem nácviku trpělivě provede a vše si budete mít možnost dostatečně vyzkoušet. Nemusíte mít z ničeho obavy.

 

prsy-zarizeni.png (761 KB)

Proč Protonové centrum

Protonová léčba hrazená zdravotními pojišťovnami

Protonová léčba je ze zákona hrazena z veřejného zdravotního pojištění a má na ni nárok každý občan České republiky.

Protonové centrum má uzavřenou smlouvu se všemi českými zdravotními pojišťovnami, spolupracujeme i s pojišťovnami slovenskými a zahraničními. V případě, že jste občan Evropské unie a vaše pojišťovna nepatří mezi naše smluvní partnery, při jednání o schválení vaší léčby v Protonovém centru vám na základě platné aktuální legislativy pomůžeme.

Objednáme vás do 24 hodin

Vstupní vyšetření je prvním krokem k protonové léčbě.

Pro správné rozhodnutí potřebujete mít dostatek informací o svém onemocnění, o výhodách i možných rizicích plynoucích nejen z protonové léčby, ale také ze všech dalších dostupných léčebných metod. Objednejte se k nám do Protonového centra na vstupní vyšetření. Naši lékaři se vám budou maximálně věnovat.

Moderní diagnostika nejen pro naše pacienty

Vyšetření nabízíme nejen našim onkologickým pacientům, ale i ostatním pacientům, kteří mají doporučení k vyšetření z jiných pracovišť. Protonové centrum v Praze vám nabízí diagnostická vyšetření magnetickou rezonanci (MR) a  pozitronovou emisní tomografii v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT) s krátkými čekacími lhůtami. 

Objednat se můžete na telefonním čísle  +420 222 999 070 nebo na e-mailu zadanky@ptc.cz

Kontaktujte
nás

Kontaktuje naše koordinátory léčby. Ochotně odpoví na všechny vaše dotazy a sjednají vám termín bezplatného nezávazného vyšetření.

Objednejte se na telefonním čísle +420 222 999 000. Jediné co musíte udělat VY, je  přijít k NÁM včas. MY jsme připraveni vám pomoci. 

Jak vybrat
nejvhodnější léčbu

Aby bylo možné zvolit nejoptimálnější léčbu, je velmi důležité získat úplné a srozumitelné informace.

Zajímejte se nejen o nejmodernější léčebné metody maligního lymfomu, označované též jako rakovina mízních uzlin, ale i o vedlejší účinky spojené s léčbou. Ty totiž mohou významně ovlivnit kvalitu vašeho života během léčby i po ní.

Naši lékaři mají dlouholeté zkušenosti v oblasti radioterapie. Navíc mají jako jediní v ČR praktické znalosti běžné (fotonové) i protonové radioterapie, proto vám právě oni dokáží zodpovědět všechny vaše otázky týkající se rozhodnutí o vaší léčbě. Ptejte se sami sebe: 

 • Jakou léčbu mi doporučil můj ošetřující lékař?
 • Informoval mě, jaká rizika a komplikace jsou spojené s aktuálně používanými druhy léčby?
 • Informoval mě o protonové léčbě?
 • Sdělil mi, jaké jsou komplikace a rizika při standardních metodách ozařování?

Pomůžeme vám se zorientovat v nelehké životní situaci, společně najdeme řešení a připravíme pro vás individuální plán léčby. 

Jak funguje
protonová léčba

Jak funguje protonová léčba

Protonová radioterapie je velmi účinná, přesná a šetrná léčba rakoviny s minimálními vedlejšími účinky. Díky přesnému zacílení protonového paprsku přímo do nádoru se výrazně snižuje vznik vedlejších nežádoucích účinků. Tím dává protonová léčba šanci žít kvalitní život i po léčbě rakoviny bez zvýšeného rizika pozdní toxicity, kdy se potíže objevují za několik let po ozáření (10, 15 nebo i 20 let).

 

Protonová léčba zajišťuje vysokou šanci na vyléčení

Cílem moderní onkologické léčby je zajistit pacientům maximální šanci na vyléčení při minimalizaci vedlejších účinků spojených s léčbou. Tohoto cíle dnes v maximální míře dosahuje protonová léčba. Na rozdíl od běžné radioterapie, která k ozáření a ničení nádorových buněk používá fotony, je protonová terapie pokročilejší a používá protony. Tyto částice dávají protonové terapii mnohé výhody. Největší výhodou v porovnání s běžnou radioterapií je přesnost a její schopnost ochránit zdravé tkáně.

Běžný fotonový paprsek prochází tělem a předává značnou část své energie před i za nádorem.

Protony mají ovšem fyzikální vlastnost, které se říká Braggův vrchol. Ta má schopnost odevzdat výrazně méně energie cestou k nádoru a tato energie nemá dopad na tkáně za nádorem.

 

 

Jak vás léčíme

Technologie instalovaná v zázemí Protonového centra budí respekt a málokterý pacient si uvědomuje složitost systému. Protony, tedy kladně nabité elementární částice jádra atomu vodíku, jsou v cyklotronu urychleny na přibližně polovinu rychlosti světla. Tím získají energii, která umožňuje zničit nádory až v hloubce 30 centimetrů. Potom jsou protony usměrněny silným magnetickým polem do velmi úzkého paprsku a s vysokou přesností přeneseny do nádoru. Při zbrzdění v nádorové tkáni dojde k uvolnění energie, ionizaci a poškození DNA zasažené buňky. Je-li toto poškození vícečetné, rakovinová buňka se přestává dělit, nebo přímo umírá. 

 

 

Tužkové skenování neboli Pencil Beam Scanning (PBS) označuje přesné rozložení dávky protonového paprsku a představuje v současnosti naprostý vrchol v technologii protonové terapie. Tužkové skenování ozařuje s milimetrovou přesností cílovou oblast nádoru s minimálním poškozením okolních zdravých tkání a orgánů. Při tomto způsobu ozařování je tenký (tužkový) svazek směrován do příslušného bodu cílového objemu pomocí magnetického pole. Vysoce přesným řízením změn tohoto magnetického pole je docíleno postupného ozáření celého nádorového ložiska. 

Pokud bychom měli PBS k něčemu připodobnit, představte si své soustředění a pečlivost, když dostanete za úkol vymalovat pastelkou na papíře určitý objekt. Například kruh. Vždy se budete důsledně snažit nepřetáhnout jeho hranice. Tak funguje i PBS. U něj navíc máte stoprocentní jistotu, že „vymaluje“ jen to, co je potřeba. I proto jsou nežádoucí účinky při protonové léčbě naprosto minimální.

Proč zvolit
protonovou léčbu

Výhody protonové léčby při ozařování lymfomů proti běžné radioterapii

 • Aplikovat dostatečnou dávku do celé cílové oblasti a současně lépe chránit okolní zdravou tkáň.
 • V oblasti hlavy a krku snížit nežádoucí dávku záření na oční struktury, míchu, mozkový kmen a dutinu ústní.
 • V oblasti hrudníku snížit nežádoucí dávku záření na prsní žlázy, plíce, srdce či míchu.
 • V oblasti břicha a pánve snížit nežádoucí dávku záření na střevní kličky, ledviny, játra, vaječníky a dělohu, močový měchýř a konečník.

V současné době se k ozařování maligních lymfomů užívá fotonová nebo protonová radioterapie. Rozdíl je ve fyzikálních vlastnostech jednotlivých typů záření, a tím je dáno i jiné chování ve tkáních.

Fotonové záření, jehož zdrojem jsou lineární urychlovače, vykazuje pozvolný spád dávky ve tkáni. Tím dochází k větší „kontaminaci” okolních zdravých tkání (většímu a nežádoucímu ozáření okolních zdravých tkání).

Při užití protonů dochází ke strmému spádu dávky za ložiskem ozáření. Protonová terapie tak umožňuje zaměřit dávku záření na nádor, a významně tak snižuje ozáření zdravých orgánů a tkání v okolí nádoru (vysokými, středními i nízkými dávkami záření).

 

lymfom-150x.png (256 KB)

 

Protonová radioterapie představuje velmi slibnou a šetrnou techniku radioterapie pro významnou část pacientů s lymfomy (především mediastinální uložení ozařovaného objemu).

Jak probíhá protonová léčba

Maligní lymfomy patří k nádorům vysoce citlivým k léčbě zářením. Léčba zářením bývá cílena na oblasti s největším rizikem selhání (místa původního zjevného postižení, vstupně objemné nádory). Problematika ozařování maligních lymfomů spočívá ve většině případů v redukci dávky na okolní rizikové orgány. Z dlouhodobého hlediska pacienty po léčbě ohrožuje zejména vývoj sekundárních malignit a kardiovaskulárních onemocnění.

Zásadní je pečlivé zvážení indikace ozáření. Nutnost zařazení radioterapie do léčebného schématu je potvrzována klinickými studiemi. V ČR vycházíme z doporučení Kooperativní lymfomové skupiny (KLS), která reflektují nejnovější výsledky těchto klinických studií a jsou pravidelně aktualizována. Při vlastním provedení radioterapie vycházíme také z doporučení ILROG (International Lymphoma Radiation Oncology Group).

Na základě vstupního vyšetření náš lékař rozhodne, zda je pro vás protonová léčba vhodná a váš osobní koordinátor zašle na vaši zdravotní pojišťovnu žádost, jejíž součastí je také doporučení lékaře Komplexního onkologického centra.

Plánování léčby - ozařovací plán

Klíčovým a zásadním pro úspěch léčby je však její přesné plánování. Proto každému pacientovi na míru připraví tým klinických fyziků a lékařů ozařovací plán, podle kterého bude protonová léčba probíhat. Ozařovací plán také určuje, z jakých směrů a jakou intenzitou bude protonový svazek nádor ozařovat. 

Plánovací proces je velmi složitý a vyžaduje velký, z pohledu nemocného ,,neviditelný", objem činností ze strany lékařů a fyziků, které zaberou minimálně jeden týden.

 

k-14996-full.jpg (8.62 MB)

 

Samotná léčba probíhá ambulantně, kdy přicházíte do Protonového centra na ozařování a pravidelné kontroly v průběhu léčby. Jedna návštěva trvá cca 60 minut a samotné ozařování je otázkou několika minut. Před každým ozařováním pečlivě překontrolujeme vaši polohu pro ozáření pomocí rentgenových snímků a provedeme několik dílčích kontrol, bez kterých by se ozáření nemohlo spustit. Minimálně jednou týdně absolvujete kontrolu u lékaře, který s vámi probere průběh léčby a zkontroluje váš zdravotní stav.

 

V PTC využíváme moderní technologii tužkového svazku

Tužkové skenování neboli Pencil Beam Scanning (PBS) označuje přesné rozložení dávky protonového paprsku a představuje v současnosti naprostý vrchol v technologii protonové terapie. Tužkové skenování ozařuje s milimetrovou přesností cílovou oblast  s minimálním poškozením okolních zdravých tkání a orgánů. 

 

brozura-pbs-obr.png (1.11 MB)

 

Metoda řízeného nádechu

Protože dýchací pohyby mohou narušit správnost a přesnost provedení protonového ozáření, pro radioterapii maligních lymfomů využíváme také metodu řízeného nádechu. Pacienty, u kterých je indikovaná protonová léčba a bude jim ozařována oblast, kde se poloha léčeného objemu může měnit v důsledku dýchacích pohybů, ozařujeme s použitím metody řízeného dýchání. K tomu slouží přístroj Dyn’R. 

Metoda ozařování s řízeným dýchaním je zvolena proto, že je důležité, aby ozařovaná část těla (objem) byla ozářena každý den stejně. Jelikož se však tento ozařovaný objem pohybuje v závislosti na dýchání, musíme zajistit, aby vaše tělo bylo vždy ve stejné pozici. To se nejlépe provede právě zadržením dechu v určité hladině. Pro stanovení této hladiny proto nejprve podstoupíte tzv. nácvik řízeného dýchání (nácvik Dyn’Ru).

Nácvik řízeného dýchání probíhá vleže na zádech při připojení na spirometr pomocí antibakteriálního filtru a náustku. Nos je scvaknutý kolíčkem, aby veškerý vydechovaný vzduch proudil ústy. Na oči vám nasadíme speciální brýle, kde budete sledovat pokyny k dýchání. Náš zkušený zaměstnanec vás celým procesem nácviku trpělivě provede  a vše si budete mít možnost dostatečně vyzkoušet. Nemusíte mít z ničeho obavy.

Léčba je ambulantní a trvá od 16 do 25 pracovních dní, dle režimu, který stanoví lékař na základě vstupní konzultace a dalších diagnostických vyšetření.

O maligním lymfomu

Maligní lymfom je obecné označení pro nádorové onemocnění lymfatického systému. Maligními lymfomy se označují nádory, které pocházejí z jednoho typu bílých krvinek – lymfocytů. Projevují se zejména zvětšením mízních (lymfatických) uzlin. Základní rozdělení maligních lymfomů tvoří dvě skupiny: Hodgkinův lymfom (HL) a Non-Hodgkinův lymfom (NHL), který tvoří podstatně různorodější podskupinu.

Maligní lymfomy jsou onemocnění, které velmi často postihuje osoby v mladém věku. V České republice je zjištěno zhruba 1800 nových případů za rok. Prognóza onemocnění je často velmi dobrá.

Léčebný postup stanovuje specialista - hematoonkolog. Nosnou léčbou maligních lymfomů je v současné době léčba systémová (celotělová), představovaná chemoterapií či biologickou léčbou, event. kombinací obou těchto metod. Radioterapie pak slouží především jako léčba doplňková, která má za úkol snížit riziko návratu onemocnění v původně postižených oblastech anebo jako léčba kurativní před další plánovanou systémovou léčbou, například v případě relabujících lymfomů. Jedná se o léčbu lokální, tedy omezenou na určité místo nebo oblast těla.

V této indikaci je radioterapie používána u časných a středně pokročilých stadií Hodgkinova lymfomu, rizikového Non-Hodgkinova lymfomu (postižení s objemným vstupním nálezem, postižením kostí či mimouzlinovým nálezem) a u pacientů s nedostatečnou léčebnou odpovědí na předcházející systémovou terapii. Kombinovaná léčba (systémová léčba + radioterapie) často znamená vyšší šance na vyléčení lymfomu.


Vzhledem k výborné účinnosti radioterapie není většinou nutné užití dávek záření, které překračují toleranční limity okolních zdravých tkání. Ovšem i nižší dávky záření mohou být potenciálně škodlivé, a to především v časovém horizontu deset i více let po onkologické terapii. Často se objeví bez návaznosti na akutní toxicitu radioterapie. S delším časovým odstupem od ukončené onkologické léčby stoupá riziko vývoje této pozdní toxicity. Tato rizika by měla být zvážena především u pacientů s velmi dobrou dlouhodobou prognózou. Patří sem zejména mladí pacienti s Hodgkinovým lymfomem a prognosticky příznivým B-non Hodgkinovým lymfomem (především podtypy jako difúzní velkobuněčný B-lymfom, primární mediastinální B-lymfom). Tito pacienti by měli být léčeni vždy s vědomím dlouhodobých rizik onkologické terapie.

Nežádoucí účinky spojené s ozařováním

Při ozařování se můžeme setkat s bezprostředními nežádoucími účinky záření. Objevují se během RT a maximálně do 6 týdnů po jejím ukončení.

Možné projevy akutní radiační toxicity (související s místem ozáření) jsou:

 • slizniční: afty, polykací obtíže (při ozařování oblasti hlavy a krku),
 • slinné žlázy: suchost v ústech (při ozařování v oblasti hlavy a krku),
 • kožní: zarudnutí až olupování pokožky v ozařovacím poli,
 • plicní: poradiační zánět plic (při ozařování oblasti mezihrudí-mediastina).

 

Dále se v souvislosti s RT můžeme setkat s pozdními následky záření, které se mohou projevit i bez předcházejících obtíží s odstupem až několika desetiletí po RT (nejčastěji po 10 letech a více). Při léčbě lymfomů jsou zásadní především pozdní následky a snahou lékařů je minimalizovat především rizika výskytu těchto komplikací. Možné projevy pozdní toxicity v závislosti na uložení ozařované oblasti:

 • onemocnění srdce+cév (infarkt myokardu, chlopenní vady),
 • jiné zhoubné nádory (karcinom prsu, plic, non-Hodgkinův lymfom, leukemie),
 • poruchy funkce štítné žlázy (snížená činnost),
 • postižení míchy (Lhermittův syndrom-šlehavá bolest šířící se do horních a dolních končetin při předklonu hlavy),
 • postižení muskuloskeletálního systému,
 • postižení kostní dřeně (myelofibróza).

 

Zásadní je pečlivé zvážení indikace ozáření. Nutnost zařazení RT do léčebného schématu je potvrzována klinickými studiemi. V ČR vycházíme z doporučení Kooperativní lymfomové skupiny (KLS), která reflektují nejnovější výsledky těchto klinických studií a jsou pravidelně aktualizována. Při vlastním provedení RT vycházíme také z doporučení ILROG (International Lymphoma Radiation Oncology Group).

Protonová RT představuje velmi slibnou a šetrnou techniku RT pro významnou část pacientů s lymfomy (především mediastinální uložení ozařovaného objemu).

 

Pacientské příběhy, blogy:

https://www.lymfomhelp.cz/projekty/pribehy-pacientu/karolina-o/
https://nas-zivot-s-hodgkinem.webnode.cz/blog/
https://pisujakoozivot.blogspot.com/
http://www.hlavuvzhuru.cz/blog/diagnoza-Hodgkinuv-lymfom

Kompetenční
centrum

 

Kompetenční centrum si klade za cíl dále prohlubovat odbornou a vědeckou spolupráci v ČR i zahraničí, racionalizovat indikaci protonové radioterapie (dále jen RT) pro pacienty s lymfomy, informovat o možnostech a výsledcích vědecké činnosti a sdílet výsledky a zkušenosti s léčbou lymfomů s odborníky, lékaři z dalších oborů a v neposlední řadě také s pacienty a širokou veřejností.

V pražském Protonovém centru v areálu nemocnice Bulovka  bylo doposud ozářeno přes 200 pacientů s diagnózou lymfomu. První pacient zde byl léčen na jaře 2013 a od té doby je souběžně v léčení až desítka pacientů. Vznikl tak zde celosvětově unikátní soubor pacientů ozářených protonovou RT technologií pencil beam scanning.

U pacientů s mediastinálním postižením je v PTC užívána kombinace s řízeným maximálním nádechem (deep inspiration breath hold-DIBH) již od dubna 2015. Tato technologie představuje v současnosti nejšetrnější dostupnou techniku pro ozáření mediastinálních nádorů, v některých případech se dále kombinuje s ošetřením pohybů nesouvisejících s dýcháním např. pulsace velkých cév či srdce (rescanning). Tyto možnosti zajistí bezpečné ozáření i jinak problematických oblastí, jako je mediastinum (mezihrudí) a oblast horního břicha (podjaterní oblast). Takto technologicky vyspělou léčbu nabízí v současné době pouze několik protonových center na světě. I díky této naší zkušenosti jsme součástí mezinárodního týmu ILROG, který formuloval konsenzuální doporučení pro protonovou RT mediastinálních lymfomů dospělých.

Lékaři spolu s fyziky pražského Protonového centra se podílejí na tvorbě tuzemských i zahraničních doporučení pro léčbu lymfomů, přednáší na tuzemských i zahraničních kongresech a účastní se klinických studií týkajících se radioterapie lymfomů, jako jsou např. analýza dozimetrických a radiobiologických modelů srovnávající moderní technologie fotonové RT s protonovou RT.

 

 

Poradna pro pacienty

Pokud Vám Váš nebo Vaší blízké osobě ošetřující hematoonkolog doporučil léčbu zářením a chtěli byste konzultovat možnosti ozáření, je možné se obrátit na Klientský servis Protonového centra pacient@ptc.cz.

Zde uvádíme indikace pro eventuální zařazení protonové RT do léčebného schématu:

 • postižením v oblasti mezihrudí, kdy ozařovaný objem (původní postižení) zasahuje pod úroveň odstupu levé věnčité tepny nebo pod úroveň 7. hrudního obratle,
 • mladé ženy s postižením podpažní jamky, kdy protonová RT více šetří prsní žlázu, a tím snižuje riziko vývoje léčbou indukovaného nádoru prsu,
 • pacienti po několika liniích chemoterapie nebo po transplantaci kostní dřeně, kteří jsou ve vyšším riziku vývoje komplikací po ozáření (především plicního postižení, kardiovaskulárního postižení a postižení kostní dřeně),
 • aktivní onemocnění omezené na jednu oblast bránice (nadbrániční či podbrániční postižení), které neodpovědělo optimálně na chemoterapii či biologickou léčbu (především PET pozitivní zbytkové onemocnění) a kde je nutné navýšit celkovou dávku záření,
 • pacienti po předchozím ozáření na stejnou či sousední oblast,
 • pacienti s již existujícím vážným zdravotním problémem (stav po infarktu myokardu, chlopenní vada, postižení plic a další) a nutností ozáření této oblasti.

 

Poradna pro odborníky

Kompeteční centrum poskytuje prostřednictvím PORADNY PRO ODBORNÍKY konzultační činnost pro příslušné specialisty. Konzultační činnost je poskytována především pro situace, kdy je zvažována indikace RT nebo pro výběr optimální techniky ozáření. Doba pro poskytnutí odpovědi je 5 pracovních dnů.

Pokud jste lékař a máte zájem službu poradny, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese poradna.lymfom@ptc.cz.  Prosím uveďte ke konzultovanému případu lékařskou zprávu a zašlete aktuální snímky.

 

Otevřený lymfomový indikační seminář

Pokud jste lékař a máte zájem o konzultaci možné indikace pacienta s lymfomem, nabízí Kompetenční centrum možnost účasti na multidisciplinárním lymfomovém indikačním semináři, který se koná v PTC v pravidelném čase jednou týdně. Pro tuto účast je nutná předchozí osobní domluva elektronicky nebo na uvedeném telefonním čísle. Ke konzultaci pacienta je obecně požadováno zajištění relevantní snímkové dokumentace (možno zaslat ePACSem) a epikríza.

Pro předběžnou orientaci uvádíme, že protonová RT je zejména vhodná pro pacienty s:

 • mediastinálním postižením, kdy ozařovaný objem (původní postižení) zasahuje pod úroveň odstupu levé koronární arterie resp. pod úroveň Th7,
 • mladé ženy s axilárním postižením, kde protonová RT více šetří prsní žlázu, a tím snižuje riziko vývoje sekundárního karcinomu prsu,
 • vysoce předléčení pacienti (po několika liniích chemoterapie nebo transplantace kostní dřeně), kteří jsou ve vyšším riziku vývoje radiační toxicity (především plicní, kardiovaskulární toxicity a postižení kostní dřeně),
 • pacienti s lokalizovaným postižením, které neodpovědělo na systémovou léčbu (především PET pozitivní mediastinální rezidua) a kde je nutné navýšit celkovou dávku záření,
 • pacienti po předchozí RT na stejnou či sousední oblast.

Protonovou RT není možné indikovat u pacientů:

 • s kardiostimulátorem - absolutní kontraindikace,
 • s přítomností většího množství kovu v místě plánovaného ozáření.

Další informace k indikaci protonové terapie u maligního lymfomu:

Velkou skupinu pacientů indikovaných k RT pro lymfom tvoří pacienti s velmi dobrou dlouhodobou prognózou. Tito pacienti by měli být léčeni s vědomím dlouhodobých rizik onkologické terapie. Patří sem zejména mladí pacienti s Hodgkinovým lymfomem a prognosticky příznivým B-non Hodgkinovým lymfomem (především agresivní podtypy jako difúzní velkobuněčný B-lymfom, primární mediastinální B-lymfom). Pro tyto pacienty by neměl být užíván přístup „limitních dávek“, měla by být vždy zvážena nejméně zatěžující technika RT. Největším přínosem bývá protonová RT pro oblast mediastina. Aktuálně bylo publikováno doporučení International Lymphoma Radiation Oncology Group (ILROG) pro protonovou RT dospělých s mediastinální lokalizací lymfomu odkaz Dabaja BS(1), Hoppe BS(2), Plastaras JP(3). PROTON THERAPY FOR ADULTS WITH MEDIASTINAL LYMPHOMAS: THE INTERNATIONAL LYMPHOMA RADIATION ONCOLOGY GROUP (ILROG) GUIDELINES. Blood. 2018 Aug 14. pii: blood-2018-03-837633. Byli zde identifikováni pacienti, kteří mají maximální benefit z protonové RT. Jedná se především o situace:

 • mediastinální ozáření, kdy ozařovaný objem (původní postižení ) zasahuje pod úroveň odstupu levé koronární arterie
 • mladé ženy s axilárním postižením, kde protonová RT více šetří prsní žlázu, a tím snižuje riziko vývoje sekundárního karcinomu prsu
 • vysoce předléčení pacienti, kteří jsou ve vyšším riziku vývoje radiační toxicity (především plicní, kardiovaskulární toxicity a postižení kostní dřeně).

Méně početnou skupinu tvoří pacienti s refrakterními či relabujícími lymfomy s lokalizovaným postižením, nejčastěji objemným nálezem v mediastinu odkaz Rates of Toxicity and Outcomes After Mediastinal Proton Therapy For Relapsed/Refractory LymphomaTseng, Y.D. et al. International Journal of Radiation Oncology • Biology • Physics , Volume 99 , Issue 2 , S62 - S63

Zde bývá kvůli větší agresivitě onemocnění nutné navýšit celkovou dávku záření a standardní fotonová RT je zatížena velkým rizikem postradiačních komplikací. Protonovou RT je v této situaci možné užít jako samostatnou kurativní metodu nebo jako „debulking“ (zmenšení nádorové masy) před plánovanou další systémovou léčbou (například allogenní transplantací). Pro část nemocných tak může být protonová RT součástí kurativního léčebného přístupu v situacích, které byly dříve považovány za „inkurabilní“.

V podobné indikaci pak můžeme protonovou RT doporučit pro opakované ozáření, kdy jsou již rizikové orgány zatíženy dávkou z předchozí RT. I zde je možné při limitovaném postižení dosáhnout dlouhodobé kontroly onemocnění.

 

 

Odborný tým kompetenčního centra pro RT maligních lymfomů

Kompetenční centrum pro protonovou RT maligních lymfomů povede MUDr. Kateřina Dědečková, přední odbornice na tuto formu léčby v ČR.

Radiační onkologové

MUDr. Kateřina Dědečková, Proton Therapy Center; Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

prim. MUDr. Jiří Kubeš, Proton Therapy Center; Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Simona Zapletalová, Proton Therapy Center

 

Hematoonkologie:

MUDr. Heidi Móciková, Interní hematologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, člen Výboru Kooperativní lymfomové skupiny

MUDr. Ľubica Gahérová, Interní hematologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

MUDr. Kateřina Kopečková, Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Výboru Kooperativní lymfomové skupiny

MUDr. Jindřich Polívka MHA, TŘI o.p.s., Hospic Dobrého Pastýře Čerčany (hematologie a paliativní medicína)

 

Nukleární medicína:

prim. MUDr. Lucie Kaliská, Proton Therapy Center

 

Radiodiagnostika:

prim. MUDr. Daniel Klika, Proton Therapy Center

 

Radiologičtí fyzikové:

Mgr. Vladimír Vondráček, vedoucí fyzik Proton Therapy Center

Ing. Michal Andrlík, Proton Therapy Center

 

Postery

 • Pencil Beam Scanning Proton Therapy for Lymphoma Patients with Mediastinal Involvement: A Dosimetric Study and Preliminary Clinical Data Authors: Katerina Dedeckova  13th International Conference on Malignant Lymphoma, 17-20 June 2015 Lugano - Odkaz na zdroj
 • Pencil beam scanning proton therapy for lymphoma patients with mediastinal involvement: Prague´s single institution experience K. Dedeckova  1 , J. Stokucova  2 , H. Mocikova  3 , J. Markova  3 , L. Gaherova  3 , I. Kantorova  4 , B. Ondrova  1 , V. Vondracek  2 , P. Vitek  1 , J. Kubes  PTCOG COnference, Prague 2016
 • Predicted Cardiac and Second Cancer Risks in Hodgkin Lymphoma Patients Treated With Advanced Proton Beam Therapy Compared to Photon Radiation Therapy Ntentas, G. , Dedeckova, K. et al. International Journal of Radiation Oncology
 • Biology
 • Physics , Volume 99 , Issue 2 , S181 ASTRO Annual Meeting, San Diego, 2017

 

Klinické studie

Účast na odborných studiích v ČR i zahraničí.

 • Interní hematologická klinika FN Královské Vinohrady, Onkologická klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol (zajištění moderní fotonové RT- technika IMRT, VMAT)-zde účast ve studii IESLG 37 (role konsolidační RT u pacientů s primárním mediastinálním B-lymfomem ).

 • Nuffield Department of Population Health Oxford Univesity (dr.Ntentas) International Lymphoma Radiation Oncology Group ( ILROG) spolupráce s Univesity of Florida, Univesity of Washington (společná databaze pacientů s relabujícími/refrakterními lymfomy, kteří podstoupili protonovou RT).

 

Guidelines pro protonovou radioterapii lymfomů

Protonovou terapií u maligních lymfomů se zabývají tuzemská i mezinárodní doporučení - link (KLS, NCCN, ILROG guidelines pro mediastinální lymfomy.

Guidelines ILROG (International Lymphoma Radiation Oncology Group) pro protonovou RT mediastinálních lymfomů dospělých pak doporučuje užití přísnějších pravidel pro posuzování optimální techniky ozáření pro pacienty s lymfomy, z tohoto hlediska je pak třeba zvážit užití protonové RT především u 3 skupin pacientů. Jsou to pacienti s postižením mezihrudí, které zasahuje pod úroveň odstupu levostranné hlavní koronární arterie, mladé ženy s nutností ozáření oblasti podpažní jamky a pacienti po několika sériích chemoterapie či jiné onkologické léčby. Odkaz na zdroj

Z tuzemských zdrojů je protonové radioterapii (RT) v léčbě lymfomů věnována část kapitoly o radioterapii v „Diagnostických a léčebných postupech u nemocných s maligními lymfomy“ české Kooperativní lymfomové skupiny, aktualizované 10. vydání z roku 2018.

Doporučení ASTRO (American Society for Radiation Oncology) zařazuje nádory v hrudní oblasti (mezi které patří i některé lymfomy) do skupiny nádorů, u kterých by měla být zvážena úhrada protonové RT - odkaz.

Mezi zahraniční zdroje navrhující protonovou RT jako alternativní techniku ozáření s potenciálem šetrnějšího přístupu k okolním rizikovým orgánům  patří NCCN guidelines aktuální verze 3.2018 (březen 2018) (National Comprehensive Cancer Network – Aliance předních onkologických center, která se věnuje péči o pacienta, výzkumu a vzdělávání).

  

Publikace

Přehled publikovaných prací a relevantních studií odborníků Protonového centra k protonové terapii lymfomů (with English summary).

 

 1. Shbib Dabaja, B., Hoppe, B., Plastaras, J., Newhauser, W., Rosolova, K., Flamour, S., Mohan, R., Mikhaeel, G., Kirova, Y., Specht, L., Yahalom, J. (2018). Proton therapy for adults with mediastinal lymphomas: the international lymphoma radiation oncology group (ilrog) guidelines. Blood. Retrieved from bloodjournal.org.

  Summary: The deciding factor in the choice of treatment modality for Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma patients with mediastinal tumors depends on if the dose of excess radiation to organs at risk (OAR) can be minimized. Proton therapy may help to reduce the radiation dose to the OARs and reduce toxicities, especially the risk of cardiac morbidity and secondary cancers.

 2. Ntentas, G., Dědečková K., Andrilik, M., Aznar, M.C., George, B., Darby, S.C., Cutter, D. (2017). Predicted cardiac and second cancer risks in hodgkin lymphoma patients treated with advanced proton beam therapy compared to photon radiation therapy. S181 ASTRO Annual Metting. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, 99(2). doi: doi.org.

  Summary: A comparison between proton radiotherapy and photon radiotherapy in the treatment of Hodgkin lymphoma patients using deep inspiration breath hold. Proton therapy using pencil beam scanning was found to reduce the risk of future cardiovascular diseases and secondary cancers when compared to 3D-CRT and PartArc RT.

 3. Dedeckova, K., Stokucova J., Mocikova, H., Markova, J., Gaherova, L., Kantorova, I., Ondrova, B., Vondracek, V., Vitek, P., Kubes, J. (2016). Pencil beam scanning proton therapy for lymphoma patients with mediastinal involvement: Prague´s single institution experience. PTCOG Conference. Retrieved from www.czech-in.org.

  Summary: Proton radiotherapy using pencil beam scanning in deep inspiration breath hold offers a promising and safe possibility for patients who are indicated for mediastinal radiotherapy.

 4. Dedeckova K., Markova J., Gaherova, L., Kantorova, I., Ondrova, B., Vondracek, V., Vitek, P., Kubes, J. (2016). Proton radiotherapy for mediastinal Hodgkin lymphoma: single institution experience. 10th International Symposium on Hodgkin Lymphoma. Retrieved from hodgkinsymposium.org.

  Summary: The treatment of mediastinal Hodgkin lymphoma using proton radiotherapy results in low acute toxicity and a potential to decrease the risk of significant late toxicity.

 5. Kubeš, J., Dědečková, K., Kohlová, T., Vitek, P., Vondráček, V., Ondrová, B. (2015). Protonová chemoradioterapie technikou pencil beam scanning v léčbě nádorů hlavy a krku s nutností ozařování bilaterálních krčních uzlin (Proton chemoradiotherapy with pencil beam scanning in the treatment of head and neck tumors with the need for irradiation of bilateral cervical nodes). 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky (2015 XXXIX. Brno Oncology Days and XXIXth Conference for non-medical healthcare professionals). Retrieved from linkos.cz.

  Summary: Proton Radiotherapy for head and neck tumors using Pencil Beam Scanning allows for excellent dose coverage for large, complex target volumes while minimizing the dose to nearby organs.

 6. Dedeckova, K., Mocikova, H., Markova, J., Gaherova, L., Koren, J., Backova, B., Vondracek, V., Sindelar, D., Kohlova, T., Ondrova, B., Kantorova, I., Vitek, P., Pytlik, R., Kubes, J. (2015). Pencil Beam Scanning Proton Therapy for Lymphoma Patients with Mediastinal Involvement: A Dosimetric Study and Preliminary Clinical Data. Hematological Oncology, 33, 191. Retrieved from lymphcon.ch.

  Summary: When compared to standard photon radiotherapy, proton radiotherapy using pencil beam scanning for mediastinal lymphoma patients significantly reduces the dose of radiation to nearby organs.

 7. Ondrová, B., Vinakurau, S., Kubeš, J., Dědečková, K., Kohlová, T., Sepeši, B., Vitek, P. (2014). Protonová radioterapie chordomů a chondrosarkomů – proveditelnost, akutní toxicita a časné výsledky: zkušenosti PTC Praha (Proton radiotherapy of chordomas and chondrosarcomas – feasibility, acute toxicity and early results: PTC Prague experience). 2014 XXXVIII. Brněnské Onkologické Dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky (2014 XXXVIII. Brno Oncological Days and XXVIII. conferences for non-medical healthcare professionals). Retrieved from linkos.cz.

  Summary: Intensity-modulated proton therapy is a safe technique for chordoma and chondrosarcoma patients due to its low acute toxicity.

 8. Vitek, P., Kubeš, J., Vinakurau, S., Ondrová, B., Dědečková, K. (2014). Protonová radioterapie nádorů pankreatu, regionální lymfatika a “setrvalá beznaděj“? (Proton radiotherapy of pancreatic tumors, regional lymphatics and "persistent hopelessness"?). 2014 XXXVIII. Brněnské Onkologické Dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky (2014 XXXVIII. Brno Oncological Days and XXVIII. conferences for non-medical healthcare professionals). Retrieved from linkos.cz.

  Summary: The use of proton radiotherapy to treat pancreatic cancer is well tolerated and highly efficient due to its great dosimetric parameters.

 9. Kubeš, J., Vítek, P., Dědečková, K., Ondrová, B. (2014). Velmi pozdní následky radioterapie – limitující faktor současných radioterapeutických Technik (Very late side effects of radiotherapy - limiting factor of current radiotherapeutic techniques). Klinicka onkologie Journal, 27(3), 161-165. doi: linkos.cz.

  Summary: The risk of developing very late side effects from radiotherapy must be considered in all young patients who are exposed to radiation. This paper summarizes the most common very late side effects of radiotherapy, including cardiotoxicity, CNS toxicity, pneumotoxicity, renal toxicity and secondary malignancies.

 10. Dědečková K, Móciková H, Belada D, Janíková A, Dolečková M, Malinová B, Feltl D, Vošmik M, Svoboda T, Marková J, Trněný M. (2013). The role of radiotherapy in the treatment of malignant lymphomas - recommendations of the Czech Lymphoma Study Group. Klinicka onkologie Journal, 26(2), 99-109. Retrieved from ncbi.nlm.nih.gov. PubMed PMID: 23718668.

  Summary: This paper is regarding the consensus between hematologist-oncologists and radiation oncologists defining the role of radiotherapy in lymphoma treatment and specific recommendations on total doses of radiotherapy in lymphoma treatment.

 11. Dědečková, K., Móciková, H., Belada, D., Obořilová-Janíková, A., Dolečková, M., Malinová, B., Feltl, D., Vošmik, M., Svoboda, T., Marková, J., Trněný, M.(2013). Postavení radioterapie v léčbě maligních lymfomů – doporučení Kooperativní lymfomové skupiny (The Position of radiotherapy in the treatment of malignant lymphomas - recommendations of the cooperative lymphoma group). Klinicka onkologie Journal, 26(2), 99-109. doi: linkos.cz.

  Summary: An overview of indications for radiotherapy in malignant lymphomas, including recommended total doses for RT.

 12. Marková J., Kahraman D., Kobe C., Skopalová M., Móciková H., Klásková K., Dědečková, K., Eich H.T., Böll B., Dietlein M., Kozák T. (2012). Role of (18F)-fluoro-2- deoxy-D-glucose positron emission tomography in early and late therapy assessment of patients with advanced Hodgkin lymphoma treated with bleomycin, etoposide, Adriamycin, cyclophosphamide, vincristine, procarbazine and prednisone. Leukemia & Lymphoma, 53(1), 64-70. doi: 10.3109/10428194.2011.603444.

  Summary: A study aimed at defining the prognostic value of positron emission tomography in the assessment of early therapy response after the end of treatment for advanced Hodgkin lymphoma. The study concluded that an interim PET after four cycles of chemotherapy is a strong prognostic marker for progression-free survival in advanced Hodgkin lymphoma patients.

 13. Chocenská, E., Móciková, H., Dědečková K. (2010). Průvodce pacienta onkologickou léčbou (Patient's Guide to Cancer Treatment). Retrieved from linkos.cz.

  Summary: A guide that provides information about different types of cancer, the problems caused by tumors, the possibilities of treatment, and the complications associated with this treatment.

 14. Marková J., Kobe C., Skopalová M., Klásková K., Dědečková K., Plütschow A., Eich H.T., Dietlein M., Engert A., Kozák T. (2009). FDG-PET for assessment of early treatment response after four cycles of chemotherapy in patients with advanced-stage Hodgkin’s lymphoma has a high negative predictive value. Annals of Oncology, (20)7. 1270-4. doi: 10.1093/annonc/mdn768.

  Summary: Examination of the prognostic value of positron emission tomography after four cycles of combination therapy in advanced-stage Hodgkin’s lymphoma patients.

 15. Marková, J., Kobe C., Skopalová, M., Žikavská, L., Vernerová, Z., Klásková, K., Dědečková, K., Eich, H.T., Dietlein, M., Fuchs, M., Engert, A., Kozák, T. (2009). Early and late response assessment with fdg-pet after beacopp-based chemotherapy in advanced-stage Hodgkin lymphoma patients has a high negative predictive value. Haematologica, 94(2). Retrieved from online.haematologica.org

  Summary: Positron emission tomography (PET) is a powerful prognostic factor in the treatment of Hodgkin lymphoma. The study analyses the prognostic values of PET for early and late response to BEACOPP-based chemotherapy in patients who are diagnosed with advanced-stage HL.

 16. Kubeš, J., Betlachová, L., Dědečková, K. (2008). Radioterapie v léčbě karcinomu prsu (Radiotherapy in the treatment of breast cancer). 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické symposium (2008 16th Cancer and Urology Symposium and 12th Mammological Symposium). Retrieved from linkos.cz.

  Summary: Radiotherapy is essential in the treatment of breast cancer, however, radiation exposure to nearby critical organs, especially the lungs and heart, can lead to late cardiovascular and pulmonary morbidity. This abstract discusses radiotherapy indications at the Institute of Radiation Oncology at University Hospital Bulovka.

 17. Dědečková, K., Betlachová, L., Kubeš, J. (2006). Indikace postmastektomické lokoregionální radioterapie v léčbě karcinomu prsu u pacientek s 1 až 3 pozitivními axilárními lymfatickými uzlinami (Indication of postmastectomy locoregional radiotherapy in the treatment of breast cancer in patients with 1 to 3 positive axillary lymph nodes). 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii (2006 11th year of the symposium on Oncology in gynecology and mammology). Retrieved from linkos.cz.

  Summary: A summary of three randomized trials evaluating the need for postmastectomy radiotherapy to reduce the risk of locoregional failure.

 18. Kubeš, J., Dědečková, K., Pála, M. (2005). Technika concomitant boost v léčbě nádorů ORL oblasti – biologické odůvodnění a vlastní zkušenosti (Concomitant boost technique in the treatment of ENT tumors - biological rationale and our own experience). 2005 2. ročník semináře o brachyterapii a technice IMRT (2005 2nd year seminar on brachytherapy and IMRT technique). Retrieved from linkos.cz.

  Summary: Two techniques can improve the effectiveness of radiotherapy for locally advanced head and neck cancers, applying concomitant chemotherapy, known as concomitant boost (CB), and the use of alternative fractionation modes. For suitable patients, CB has shown to be feasible with acceptable toxicity and promising therapeutic outcomes.

 

 

Pacientské příběhy, kazuistiky a videa k protonové léčbě lymfomu

Pacientské příběhy, blogy:

https://www.lymfomhelp.cz/projekty/pribehy-pacientu/karolina-o/


https://nas-zivot-s-hodgkinem.webnode.cz/blog/

https://pisujakoozivot.blogspot.com/


http://www.hlavuvzhuru.cz/blog/diagnoza-Hodgkinuv-lymfom

 

Příběhy pacientů léčených protonovou terapií v USA:

https://www.mdanderson.org/patients-family/diagnosis-treatment/care-centers-clinics/proton- therapy-center/meet-our-survivors/katie-meacham.html


https://www.mdanderson.org/patients-family/diagnosis-treatment/care-centers-clinics/proton- therapy-center/meet-our-survivors/molly-allen.html


https://www.sccaprotontherapy.com/survivor-stories/stories/jack-181027


https://www.uhhospitals.org/services/cancer-services/proton-therapy/patient-resources/patient- stories/janes-story

 

Videa týkající se protonové RT lymfomů (anglicky):

https://www.youtube.com/watch?v=prh-5CQ3nsY

dr.Gomez, Proton Therapy Treatment for Lymphoma, MD Anderson Proton Therapy Center


https://www.youtube.com/watch?v=NNLoQSaAuzA

dr.Hoppe, Proton Therapy for Lymphoma, University of Florida Proton Therapy Institute


https://www.youtube.com/watch?v=VlKlPuKrSSw

dr.Dabaja, Proton and photon therapy in managing hematological malignancies, MD Anderson Cancer Center, Houston, TX

Relevantní odkazy: instituce, svépomocné organizace, další zdroje informací

Mapa komplexních onkologických a hematoonkologických center:

https://www.linkos.cz/...

Tuzemské zdroje informací:

www.hodgkin.cz 

odborná veřejnost i pacienti, komplexní informace o Hodgkinově lymfomu pro lékaře i pacienty, brožura a poradna pro pacienty

www.lymphoma.cz 

odborná veřejnost i pacienti, komplexní informace týkající se problematiky Hodgkinova i non-Hodgkinova lymfomu, k dispozici aktuální doporučení pro diagnostiku a léčbu lymfomů včetně RT

www.lymfomhelp.cz 

pacienti, komplexní informace a pomoc pro pacienty před, v léčbě či po léčbě lymfomu

www.linkos.cz 

odborná veřejnost i pacienti, stránky České onkologické společnosti

www.srobf.cz 

odborná veřejnost, stránky Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky www.amelie-zs.cz Projekt psychosociální pomoci, pro pacienty s nádorovým onemocněním

 

Zahraniční zdroje

www.nccn.org 

odborná veřejnost i pacienti, doporučení (guidelines) pro jednotlivé typy zhoubných nádorů, včetně doporučených technik ozáření

https://www.ptcog.ch/...

odborná veřejnost, informace o publikacích týkajících se protonové RT lymfomů

www.ilrog.com 

odborná veřejnost, informace o postavení a provedení radioterapie u lymfomů

www.ihaddcancer.com

projekt svépomoci a sdílení zkušeností pacientů, kteří se léčili nebo léčí s rakovinou