Objednajte sa na konzultáciu liečby

 

Budeme Vás kontaktovať do 24 hodín.

"Protónová liečba umožňuje pacientom žiť po liečbe kvalitnejší život."

hovorí vedúca lékarka pre liečbu malígnych lymfómov MUDr. Kateřina Dědečková

Maximálna šanca
na vyliečenie

Liečba malígneho lymfómu

Malígne lymfómy sú ochorenie, ktoré veľmi často postihuje osoby v mladom veku. Pacienti sa po onkologickej liečbe vo vysokom percente uzdravia, preto je žiadúce v maximálnej možnej miere predchádzať akýmkoľvek vedľajším účinkom liečby.

Naše postupy pri liečbe tohoto ochorenia boli zaradené do oficiálnych liečebných protokolov a sú preberané ostatnými svetovými centrami. Tieto postupy nám umožňujú úplne zásadným spôsobom znížiť ožiarenie napr. srdca a pľúc, a tým významne eliminovať riziko vzniku srdcových a pľúcnych ochorení (ako sú napr. srdcový infarkt, poruchy srdcového rytmu, pľúcna fibróza a i.). Protónová liečba taktiež dokáže výrazne eliminovať ožiarenie miechy a vďaka tomu znížiť riziko jej poškodenia.

Výhody protónovej rádioterapie

 • Redukcia dávok nežiadúceho žiarenia na srdcový sval so znížením rizika vzniku neskorých následkov rádioterapie, ako sú chlopňové chyby, ischemická choroba srdca, arytmia a pod.
 • Redukcia dávok na pľúcne tkanivo so znížením rizika vzniku postradiačnej pľúcnej fibrózy (zväzivovatenie tkaniva), pľúcnych zápalov a pod.
 • Redukcia dávok na miechu so znížením rizika vzniku postradiačnej myelopatie (poruchy hybnosti a citlivosti)
 • Redukcia dávok na prsné žľazy so znížením rizika vzniku sekundárnych nádorov prsnej žľazy.

 

 

Bolo potvrdené viac než 14 štúdiami, že protónová rádioterapia významne znižuje radiačnú záťaž väčšiny rizikových orgánov. Najväčším prínosom býva protónová rádioterapia pre pacientov s nutnosťou ožiarenia oblasti medzihrudia (mediastina). Protónová RT by mala byť zvažovaná u vybraných pacientov, u ktorých je schopná významne znížiť dávky na rizikové orgány (srdce, pľúca, miecha a pod.).

V Protónovom centre Praha bolo doteraz ožiarených vyše 250 pacientov s diagnózou lymfóm, z ktorých 90 % podstúpilo ožiarenie oblasti mediastina. Lekári spolu s fyzikmi PTC sa podieľajú na tvorbe tuzemských aj zahraničných odporúčaní pre liečbu lymfómov.

 Vďaka koncentrovanej skúsenosti s protónovou liečbou lymfómov vzniklo v roku 2019 Kompetenčné pracovisko pre rádioterapiu lymfómov, ktoré si kladie za cieľ ďalej prehĺbiť odbornú a vedeckú spoluprácu v ČR aj zahraničí, racionalizovať indikácie protónovej rádioterapie pre pacientov s lymfómami, informovať o možnostiach a výsledkoch liečby odborníkov, lekárov a v neposlednom rade taktiež pacientov a verejnosť.

Protónová liečba znižuje postihnutie srdca

Podstatným dôvodom na indikáciu protónovej rádioterapie je faktor RIHD (radiation induced heart disease) = postihnutie srdca v dôsledku ožarovania. Ochorenie srdca spôsobené ožiarením je jedným z najzávažnejších neskorých účinkov ožarovania. Pri liečbe malígneho lymfómu, keď sa odporúča ožarovanie, sa preto odborníci snažia o minimalizáciu dávky žiarenia na srdce. Vďaka protónovému lúču tak dokážeme významne znížiť riziko vzniku infarktu, srdcových problémov alebo rozvoja pľúcnej fibrózy.

Protónová liečba pri liečbe leukemického postihnutia CNS

Leukemické postihnutie centrálnej nervovej sústavy patrí medzi najnovšie diagnózy určené na protónovú liečbu. Ožiarenie kraniospinálnej osi je prínosné práve pre pacientov, ktorí majú aj napriek intenzívnej systémovej liečbe pozitívny nález leukemických buniek v mozgovomiechovom moku, ďalej pacienti, ktorí mali pozitívny mozgovomiechový mok už pri stanovení diagnózy a ktorí sú rizikoví z hľadiska postihnutia centrálneho nervového systému aj do budúcna. Cieľom je zbaviť aj tieto ťažko dostupné priestory leukemických buniek, a to aj tých, ktoré už nie sú citlivé na liečbu chemoterapiou či biologickou liečbou.

Protónová liečba v kombinácii s riadeným nádychom

Keďže dýchacie pohyby môžu narušiť správnosť a presnosť aplikácie protónového ožiarenia, pri rádioterapii mediastinálnych lymfómov využívame taktiež metódu riadeného nádychu. Na to slúži prístroj Dyn’R. Dyn’Rom nazývame špeciálny spirometer, ktorý slúži nielen na monitorovanie dychu, ako je to v prípade bežného spirometra, ale zároveň umožňuje spustiť ožarovanie (ožarovací zväzok) iba pri nádychu do určitej dychovej hladiny. Metóda ožarovania s riadeným dýchaním je zvolená preto, že je dôležité, aby ožarovaná časť tela (objem) bola ožiarená každý deň rovnako. Keďže sa však tento ožarovaný objem pohybuje v závislosti od dýchania, musíme zaistiť, aby vaše telo bolo vždy v rovnakej pozícii. To sa najlepšie zaistí práve zadržaním dychu v určitej hladine. Kvôli stanoveniu tejto hladiny preto najprv podstúpite tzv. nácvik riadeného dýchania (nácvik Dyn’Ru).

Nácvik riadeného dýchania prebieha v ľahu na chrbte pri pripojení na spirometer pomocou antibakteriálneho filtra a náustku. Nos je scvaknutý kolíčkom, aby všetok vydychovaný vzduch prúdil ústami. Na oči vám nasadíme špeciálne okuliare, kde budete sledovať pokyny na dýchanie. Náš skúsený zamestnanec vás celým procesom nácviku trpezlivo prevedie a všetko si budete mať možnosť dostatočne vyskúšať. Nemusíte mať z ničoho obavy.

 

prsy-zarizeni.png (761 KB)

Prečo Protónové centrum

Úhrada liečby zdravotnými poisťovňami

Protónové centrum spolupracuje aj s poisťovňami slovenskými a zahraničnými. V prípade, že ste občan Európskej únie a Vaša poisťovňa nepatrí medzi našich zmluvných partnerov, pomôžeme Vám pri rokovaní o schválení Vašej liečby u nás na základe aktuálne platnej legislatívy.

Objednáme Vás do 24 hodín

Vstupné vyšetrenie je prvým krokom k protónovej liečbe

Pre správne rozhodnutie potrebujete mať dostatok informácií o Vašej chorobe, o výhodách, ale tiež možných rizikách nielen protónovej liečby, ale aj všetkých ďalších dostupných liečebných metódach. Objednajte sa k nám do Protónového centra na vstupné vyšetrenie. Naši lekári sa Vám budú maximálne venovať.

Moderná diagnostika nielen pre našich pacientov

Vyšetrenia ponúkame nielen našim onkologickým pacientom, ale aj ostatným pacientom, ktorí majú doporučenie k vyšetreniu z iných pracovísk. Protónové centrum v Prahe Vám ponúka diagnostické vyšetrenia magnetickou rezonanciou (MR) a pozitrónovou emisnou tomografiou v kombinácii s počítačovou tomografiou (PET/CT) s krátkymi čakacími termínmi.

 

Kontaktujte
nás

Kontaktuje naše koordinátorky liečby. Ochotne odpovie na všetky Vaše otázky a dohodnú Vám termín bezplatného nezáväzného vyšetrenie. 

Objednajte sa na telefónnom čísle +420 222 999 000.Jediné čo musíte urobiť VY, je prísť k NÁM včas. MY sme pripravení pomôcť Vám.

Ako vybrať
najvhodnejšiu liečbu

Aby bolo možné zvoliť optimálnu liečbu, je veľmi dôležité dostať úplné a zrozumiteľné informácie.

Zaujímajte sa nielen o najmodernejšie liečebné metódy, ale aj o vedľajšie účinky spojené s liečbou. Tie totiž môžu významne ovplyvniť kvalitu Vášho života počas liečby aj po nej.

Naši lekári majú dlhoročné skúsenosti v oblasti rádioterapie. Navyše ako jediní v ČR majú skúsenosti s bežnou (fotónovou) aj protónovou rádioterapiou, preto Vám práve oni dokážu zodpovedať všetky Vaše otázky týkajúce sa rozhodnutia o Vašej liečbe.

 • Akú liečbu mi odporučil môj ošetrujúci lekár?

 • Informoval ma, aké riziká a komplikácie sú spojené so súčasne používanými druhmi liečby?

 • Informoval ma o protónovej liečbe?

 • Oznámil mi, aké sú komplikácie a riziká pri štandardných metódach ožarovania?

Pomôžeme Vám sa zorientovať v neľahkej životnej situácii, spoločne nájdeme riešenie a pripravíme pre Vás individuálny plán liečby.  

Ako funguje
protónová liečba

Ako funguje protónová liečba

Čo je protónová terapia

Protónová rádioterapia je veľmi účinná, presná a šetrná liečba rakoviny s minimálnymi vedľajšími účinkami. Vďaka presnému zameraniu protónového paprsku priamo do nádoru sa výrazne znižuje vznik vedľajších nežiadúcich účinkov. Tým dáva protónová liečba šancu žiť kvalitný život aj po liečbe rakoviny bez zvýšeného rizika neskoršej toxicity, kde sa problémy objavujú za niekoľko rokov po ožiarení (10, 15 alebo aj 20 rokov).

 

 

Protónová liečba zabezpečuje vysokú šancu na vyliečenie

Moderná, účinná a bezpečná onkologická liečba

Cieľom modernej onkologickej liečby je zabezpečiť pacientom maximálnu šancu na vyliečenie sa pri minimalizácii vedľajších účinkov spojených s liečbou. Tento cieľ dnes v maximálnej miere dosahuje protónová liečba. Na rozdiel od bežnej rádioterapie, ktorá k ožiareniu a ničeniu nádorových buniek používa fotóny, je protónová terapia pokročilejšou a používa protóny. Tieto častice dávajú protónovej terapii veľa výhod. Najväčšou výhodou v porovnaní s bežnou rádioterapiou je jej presnosť a schopnosť ochrániť zdravé tkanivá.

Bežný fotónový paprsok prechádza telom a odovzdáva veľkú časť svojej energie pred a aj za nádorom.

Protóny majú ale fyzikálnu vlastnosť, ktorá se volá Braggův vrchol. Je to schopnosť odovzdávať výrazne menej energie cestou k nádoru a nemá žiadny dopad na tkanivá za nádorom.

 

Ako Vás liečime

Technólogia ukrytá v útrobách Protónového centra vzbudzuje rešpekt a máloktorý pacient si uvedomuje zložitosť systému. Protóny, teda pozitívne nabité elementárne častice jadra atómu vodíka, sú v cyklotróne zrýchlené na približne polovicu rýchlosti svetla. Tým získajú energiu, ktorá umožňuje zničiť nádory v hĺbke až 30 centimetrov. Potom sú protóny usmernené silným magnetickým poľom do veľmi úzkeho paprsku a s vysokou presnosťou zamerané do nádoru. Pri spomaľovaní v nádorovom tkanive príde k uvoľneniu energie, ionizácii a poškodeniu DNA zasiahnutej bunky. Ak je toto poškodenie mnohonásobné, rakovinová bunka se prestáva deliť alebo umiera.

 

 

Ceruzkové skenovanie alebo Pencil Beam Scanning (PBS), označuje presné rozloženie dávky protónového paprsku a predstavuje v súčasnosti úplný vrchol v technológii protónovej terapie. Ceruzkové skenovanie ožaruje s milimetrovou presnosťou cieľovú oblasť nádoru, s minimálnym poškodením okolitých zdravých tkanív a orgánov. Pri tomto spôsobe ožarovania je tenký (ceruzkový) zväzok smerovaný do príslušného bodu cieľového objemu pomocou magnetického poľa. Veľmi presným riadením zmien tohoto magnetického poľa je dosiahnuté postupné ožiarenie celého nádorového ložiska. 

Ak by sme mali PBS k niečomu prirovnať, predstavte si svoje sústredenie, keď dostanete za úlohu vymaľovať ceruzkou na papier určitý objekt. Napríklad kruh. Vždy se budete dôsledne snažiť nepresiahnuť jeho okraje. Tak funguje aj PBS. U PBS máte naviac stopercentú istotu, že „vymaľuje“ len to, čo je potreba. Aj preto sú nežiadúce účinky pri protónovej liečbe úplne minimálne.

Prečo zvoliť
protónovú liečbu

Výhody protónovej liečby pri ožarovaní lymfómov proti bežnej rádioterapiu

 •  Aplikovať dostatočnú dávku do celej cieľovej oblasti a súčasne lepšie chrániť okolité zdravé tkanivo
 • V oblasti hlavy a krku znížiť nežiaducu dávku žiarenia na očné štruktúry, miechu, mozgový kmeň a dutinu ústnu
 • V oblasti hrudníka znížiť nežiaducu dávku žiarenia na prsné žľazy, pľúca, srdce či miechu
 • V oblasti brucha a panvy znížiť nežiaducu dávku žiarenia na črevné kľučky, obličky, pečeň, vaječníky a maternicu, močový mechúr a konečník

V súčasnosti sa na ožarovanie malígnych lymfómov používa fotónová alebo protónová RT. Rozdiel je vo fyzikálnych vlastnostiach jednotlivých typov žiarenia, a tým aj v inom správaní v tkanivách.

Fotónové žiarenie, ktorého zdrojom sú lineárne urýchľovače, vykazuje pozvoľný spád dávky v tkanive. Tým dochádza k vyššej „kontaminácii“ okolitých zdravých tkanív (väčšiemu a nežiaducemu ožiareniu okolitých zdravých tkanív).

Pri použití protónov dochádza k strmému spádu dávky za ložiskom ožiarenia. Protónová terapia tak umožňuje zamerať dávku žiarenia na nádor a významne tak znižuje ožiarenie zdravých orgánov a tkanív v okolí nádoru (vysokými, strednými aj nízkymi dávkami žiarenia).

 

lymfom-150x.png (256 KB)

Protónová rádioterapia predstavuje veľmi sľubnú a šetrnú techniku rádioterapia pre významnú časť pacientov s lymfómom (predovšetkým mediastinálne uloženie ožarovaného objemu).

Ako prebieha protónová liečba

Malígny lymfóm patrí k nádorom vysoko citlivým na liečbu žiarením. Liečba žiarením býva cielená na oblasti s najväčším rizikom zlyhania (miesta pôvodného zjavného postihnutia, vstupno objemné nádory). Problematika ožarovania malígnych lymfómov spočíva vo väčšine prípadov v redukcii dávky na okolité rizikové orgány. Z dlhodobého hľadiska pacientov po liečbe ohrozuje najmä vývoj sekundárnych malignít a kardiovaskulárnych ochorení.

Zásadné je dôsledné zváženie indikácie ožiarenia. Nutnosť zaradenia rádioterapie do liečebného režimu je potvrdzovaná klinickými štúdiami. V SR vychádzame z odporúčaní Kooperatívej lymfómovej skupiny (KLS), ktorá reflektuje najnovšie výsledky týchto klinických štúdií a sú pravidelne aktualizované. Pri samotnej rádioterapii vychádzame aj z odporúčaní ILROG (International lymphoma Radiation Oncology Group).

 

 Ako probieha liečba 

Na základe vstupného vyšetrenia náš lekár rozhodne, či je pre Vás protónová liečba vhodná a Váš osobný koordinátor zašle žiadosť, ktorej súčasťou je aj odporúčanie lekárov Komplexného onkologického centra, na Vašu zdravotnú poisťovňu.

 

Plánovanie liečby - ožarovací plán

Kľúčovým a zásadným pre úspech liečby je však jej presné plánovanie. Preto každému pacientovi na mieru pripraví tím klinických fyzikov a lekárov ožarovací plán, podľa ktorého bude protónová liečba prebiehať. Ožarovací plán tiež určuje, z akých smerov a akou intenzitou bude protónový zväzok nádor ožarovať.

Plánovací proces je veľmi zložitý a vyžaduje veľké a z pohľadu chorého "neviditeľné" činnosti lekárov a fyzikov trvajúce minimálne jeden týždeň. Výsledkom je zhotovenie ožarovacieho plánu.

 

k-14996-full.jpg (8.62 MB)

 

Samotná liečba prebieha ambulantne, kedy prichádzate do Protónového centra na ožarovanie a pravidelné kontroly v priebehu liečby. Jedna návšteva trvá cca 60 minút a samotné ožarovanie je otázkou niekoľkých minút. Pred každým ožarovaním starostlivo prekontrolujeme Vašu polohu pre ožiarenie pomocou röntgenových snímkov a vykonáme niekoľko čiastkových kontrol, bez ktorých by sa ožiarenie nemohlo spustiť. Minimálne raz týždenne absolvujete kontrolu u lekára, ktorý s Vami preberie priebeh liečby a skontroluje Váš zdravotný stav.

 

V PTC využívame modernú technológiu ceruzkového zväzku

Ceruzkové skenovanie, čiže Pencil Beam Scanning (PBS), označuje presné rozloženie dávky protónového lúča a predstavuje v súčasnosti úplný vrchol v technológii protónovej terapie. Ceruzkové skenovanie ožaruje s milimetrovou presnosťou cieľovú oblasť s minimálnym poškodením okolitých zdravých tkanív a orgánov.

 

brozura-pbs-obr.png (1.11 MB)

 

Metóda riadeného nádychu

Pretože dýchacie pohyby môžu narušiť správnosť a presnosť prevedenia protónového ožiarenia, na rádioterapiu maligniho lymfomu využívame metódu riadeného nádychu. Pacientov, u ktorých je indikovaná protónová liečba a bude im ožarovaná oblasť, kde sa poloha liečeného objemu môže meniť v dôsledku dýchacích pohybov, ožarujeme s použitím metódy riadeného dýchania. K tomu slúži prístroj Dyn'R. 

Metóda ožarovania s riadeným dýchaním je zvolená preto, že je dôležité, aby ožarovaná časť tela (objem) bola ožiarená každý deň rovnako. Keďže sa však tento ožarovaný objem pohybuje v závislosti na dýchanie, musíme zabezpečiť, aby Vaše telo bolo vždy v rovnakej pozícii. To sa najlepšie vykoná práve zadržaním dychu v určitej hladine. Pre stanovenie tejto hladiny preto najprv podstúpite tzv. Nácvik riadeného dýchania (nácvik Dyn'Ru).

Nácvik riadeného dýchania prebieha v ľahu na chrbte pri pripojení na spirometer pomocou antibakteriálneho filtra a náustku. Nos je scvaknutý kolíkom, aby všetok vydychovaný vzduch prúdil ústami. Na oči Vám nasadíme špeciálne okuliare, kde budete sledovať pokyny na dýchanie. Náš skúsený zamestnanec Vás celým procesom nácviku trpezlivo sprevádza a všetko si budete mať možnosť dostatočne vyskúšať. Nemusíte mať žiadne obavy.

Liečba je ambulantná a trvá od 16 do 25 pracovných dní, podľa režimu, ktorý stanoví lekár na základe vstupnej konzultácie a ďalších diagnostických vyšetrení.

O malígnym
lymfómu

Malígny lymfóm je všeobecné označenie pre nádorové ochorenie lymfatického systému. Malígnymi lymfómami sa označujú nádory, ktoré pochádzajú z jedného typu bielych krviniek – lymfocytov. Prejavujú sa najmä zväčšeným miazgových (lymfatických) uzlín. Základné rozdelenie malígnych lymfómov tvoria dve skupiny: Hodgkinov lymfóm (HL) a non-Hodgkinov lymfóm (NHL), ktorý tvorí podstatne rôznorodejšiu podskupinu.

Malígne lymfómy sú ochorenie, ktoré veľmi často postihuje osoby v mladom veku. Prognóza ochorenia je často veľmi dobrá.

Liečebný postup stanovuje špecialista – hematoonkológ. Nosnou liečbou malígnych lymfómov je v súčasnosti liečba systémová (celotelová), predstavovaná chemoterapiou či biologickou liečbou, event. kombináciou oboch týchto metód. Rádioterapia potom slúži predovšetkým ako liečba doplnková, ktorá má za úlohu znížiť riziko návratu ochorenia v pôvodne postihnutých oblastiach, alebo ako liečba kuratívna pred ďalšou plánovanou systémovou liečbou, napríklad v prípade relabujúcich lymfómov. Ide o liečbu lokálnu, teda obmedzenú na určité miesto alebo oblasť tela.

V tejto indikácii sa rádioterapia používa pri časných a stredne pokročilých štádiách Hodgkinovho lymfómu, rizikovom non-Hodgkinovom lymfóme (postihnutie s objemným vstupným nálezom, postihnutím kostí či mimouzlinovým nálezom) a u pacientov s nedostatočnou liečebnou odpoveďou na predchádzajúcu systémovú terapiu. Kombinovaná liečba (systémová liečba + rádioterapia) často znamená vyššie šance na vyliečenie lymfómu.

Vzhľadom na výbornú účinnosť rádioterapie nie je väčšinou nutné použiť dávky žiarenia, ktoré prekračujú tolerančné limity okolitých zdravých tkanív. Aj nižšie dávky žiarenia však môžu byť potenciálne škodlivé, a to predovšetkým v časovom horizonte desať aj viac rokov po onkologickej terapii. Často sa toxicita objaví bez nadväznosti na akútnu toxicitu rádioterapie. S dlhším časovým odstupom od ukončenej onkologickej liečby stúpa riziko vývoja tejto neskorej toxicity. Tieto riziká by sa mali zvážiť predovšetkým u pacientov s veľmi dobrou dlhodobou prognózou. Patria som najmä mladí pacienti s Hodgkinovým lymfómom a prognosticky priaznivým B-non Hodgkinovým lymfómom (predovšetkým podtypy difúzny veľkobunkový B-lymfóm, primárny mediastinálny B-lymfóm). Títo pacienti by sa mali liečiť vždy s vedomím dlhodobých rizík onkologickej terapie.

 Nežiaduce účinky spojené s ožarovaním

Pri ožarovaní sa môžeme stretnúť s bezprostrednými nežiaducimi účinkami žiarenia. Objavujú sa počas RT a maximálne do 6 týždňov po jej ukončení. Možné prejavy akútnej radiačnej toxicity (súvisiace s miestom ožiarenia) sú :

 • slizničné: afty, ťažkosti s prehĺtaním (pri ožarovaní oblasti hlavy a krku),
 • slinné žľazy: suchosť v ústach (pri ožarovaní v oblasti hlavy a krku),
 • kožné: začervenanie až olupovanie pokožky v ožarovacom poli,
 • pľúcne: poradiačný zápal pľúc (pri ožarovaní oblasti medzihrudia (mediastina).

 

Ďalej sa v súvislosti s RT môžeme stretnúť s neskorými následkami žiarenia, ktoré sa môžu prejaviť aj bez predchádzajúcich ťažkostí s odstupom až niekoľkých desaťročí po RT (najčastejšie po 10 rokoch a viac). Pri liečbe lymfómov sú zásadné predovšetkým tieto neskoré následky a snahou lekárov je minimalizovať predovšetkým riziká výskytu týchto komplikácií. Možné prejavy neskorej toxicity v závislosti od uloženia ožarovanej oblasti:

 • ochorenie srdca a ciev (infarkt myokardu, chlopňové chyby),
 • iné zhubné nádory (karcinóm prsníka, pľúc, non-Hodgkinov lymfóm, leukémia),
 • poruchy funkcie štítnej žľazy (znížená činnosť),
 • postihnutie miechy (Lhermittov syndróm – šľahavá bolesť šíriaca sa do horných a dolných končatín pri predklone hlavy),
 • postihnutie muskuloskeletálneho systému,
 • postihnutie kostnej drene (myelofibróza).

 

Zásadné je starostlivé zváženie indikácie ožiarenia. Nutnosť zaradiť RT do liečebnej schémy je potvrdzovaná klinickými štúdiami. V ČR vychádzame z odporúčaní Kooperatívnej lymfómovej skupiny (KLS), ktoré reflektujú najnovšie výsledky týchto klinických štúdií a sú pravidelne aktualizované. Pri vlastnom vykonaní RT vychádzame taktiež z odporúčaní ILROG (International Lymphoma Radiation Oncology Group).

 

Protónová RT predstavuje veľmi sľubnú a šetrnú techniku RT pre významnú časť pacientov s lymfómami (predovšetkým mediastinálne uloženie ožarovaného objemu).

  
Pacientské príbehy, blogy:

https://www.lymfomhelp.cz/projekty/pribehy-pacientu/karolina-o/
https://nas-zivot-s-hodgkinem.webnode.cz/blog/
https://pisujakoozivot.blogspot.com/
http://www.hlavuvzhuru.cz/blog/diagnoza-Hodgkinuv-lymfom