Objednejte se na konzultaci léčby

 

Budeme Vás kontaktovat do 24 hodin.

Pokud jste nám potřebné dokumenty zaslali a nedostali jste od nás do 24 hodin odpověď, pravděpodobně nám vaše podklady nedorazily. V takovém případě nás prosím kontaktujte na tel. čísle +420 222 999 000.

Tel. číslo magnetická rezonance +420 222 999 070, PET/CT +420 222 999 046.

,,Naším cílem je nejen vyléčení pacientů, ale také zajištění co nejvyšší kvality jejich života po léčbě,"

říká vedoucí lékařka pro léčbu nádorových onemocnění plic MUDr. Alexandra Haas.

Maximální šance
na vyléčení

Protonová léčba rakoviny plic

Cílem moderní onkologické léčby je zajistit pacientům maximální šanci na vyléčení při minimalizaci vedlejších účinků spojených s léčbou. Tohoto cíle je dnes možné dosáhnout pomocí protonové léčby.

Protonová radioterapie je šetrná metoda léčby rakoviny s minimálními vedlejšími účinky. Umožňuje přesné zacílení protonového paprsku do cílové oblasti (do místa původního nádoru) v plíci, a tím minimalizuje ozáření okolních tkání a orgánů.

Protonová terapie se využívá k léčbě nemalobuněčných nádorů plic.

Protonová léčba je také vždy vhodná u těch pacientů, u kterých došlo ke vzniku sekundárního nádoru po předchozím ozářením, např. rakoviny prsu, v předchozích letech. 

Pro zajištění maximálního efektu onkologické léčby je v případě karcinomu plic zásadní ozáření nádoru vysokými dávkami záření. Tohoto cíle se však často u běžného ozařování nedaří dosáhnout z důvodu možného poškození okolních tkání, tzv. toxicity zdravých tkání.

Naši lékaři a fyzici proto začali s unikátním postupem - technikou ozařování v řízeném hlubokém nádechu. Tento způsob umožňuje minimalizovat dechové pohyby, a tím ozářit nádor vysokou dávkou s maximální přesností a zároveň s minimálním ozářením zdravé části plíce, druhé plíce, srdce, srdečních cév a orgánů v mediastinu. Protonová léčba tak výrazně zvyšuje poměr mezi šancí na kontrolu nádoru, tedy zvýšení efektu léčby a redukcí možných závažných nežádoucích účinků.

 

Výhody protonové léčby

 • Umožňuje zvýšení celkové dávky záření za současné nižší toxicity = menší zatížení kritických orgánů.
 • Umožňuje snížit dávku záření na zdravou tkáň plic, čímž snižuje riziko dýchacích potíží a vznik plicní fibrózy.
 • Snižuje dávku záření na srdeční sval, a tak snižuje riziko srdečního onemocnění.
 • Snižuje riziko polykacích potíží a ztráty chuti k jídlu.
 • Umožňuje zvýšení kvality života pacientů.
 • Umožňuje použití menšího počtu léčebných frakcí.

 

Protonová léčba snižuje postižení srdce

Postižení srdce (kardiotoxicita)

Podstatným důvodem pro indikaci protonové radioterapie je faktor RIHD (radiation induced heart disease) = postižení srdce v důsledku ozařování. Onemocnění srdce způsobené ozářením je jedním z nejzávažnějších pozdních účinků ozařování. Při léčbě rakoviny plic, kdy je doporučeno ozařování, se proto odborníci snaží o minimalizaci dávky záření na srdce. Díky protonovému paprsku tak dokážeme významně snížit riziko vzniku infarktu, srdečních problémů nebo rozvoje plicní fibrózy.

Protonová léčba snižuje postižení plic

Velmi pozdní nežádoucí účinky ozařování rakoviny plic se samozřejmě projevují i na plicní tkáni. Na základě dlouholetých zkušeností bylo zjištěno, že ozáření většího objemu plic je spojeno s rozvojem nevratných změn v plicní tkáni. Jedná se o rozvoj tzv. plicní fibrózy. Plicní fibróza se nejčastěji projevuje opakovanými záněty plic a chronickým kašlem.

Protonová léčba v kombinaci s řízeným nádechem

Protože dýchací pohyby mohou narušit správnost a přesnost provedení protonového ozáření, pro radioterapii nádorů plic využíváme také metodu řízeného nádechu. K tomu slouží přístroj Dyn’R. Dyn’Rem nazýváme speciální spirometr, který slouží nejen k monitorování dechu, jako je tomu u běžného spirometru, ale zároveň umožňuje spuštění ozařování (ozařovacího svazku) pouze při nádechu do určité dechové hladiny. Metoda ozařování s řízeným dýchaním je zvolena proto, že je důležité, aby ozařovaná část těla (objem) byla ozářena každý den stejně. Jelikož se však tento ozařovaný objem pohybuje v závislosti na dýchání, musíme zajistit, aby Vaše tělo bylo vždy ve stejné pozici. To se nejlépe provede právě zadržením dechu v určité hladině. Pro stanovení této hladiny proto nejprve podstoupíte tzv. nácvik řízeného dýchání (nácvik Dyn’Ru).

Nácvik řízeného dýchání probíhá vleže na zádech při připojení na spirometr pomocí antibakteriálního filtru a náustku. Nos je scvaknutý kolíčkem, aby veškerý vydechovaný vzduch proudil ústy. Na oči Vám nasadíme speciální brýle, kde budete sledovat pokyny k dýchání. Náš zkušený zaměstnanec Vás celým procesem nácviku trpělivě provede a vše si budete mít možnost dostatečně vyzkoušet. Nemusíte mít z ničeho obavy.

 

prsy-zarizeni.png (761 KB)

Proč Protonové centrum

Protonová léčba hrazená zdravotními pojišťovnami

Protonová léčba je ze zákona hrazena z veřejného zdravotního pojištění a má na ni nárok každý občan České republiky.

Protonové centrum má uzavřené smlouvy se všemi českými zdravotními pojišťovnami, spolupracujeme i s pojišťovnami slovenskými a zahraničními. V případě, že jste občan Evropské unie a vaše pojišťovna nepatří mezi naše smluvní partnery, při jednání o schválení vaší léčby v Protonovém centru vám na základě platné aktuální legislativy pomůžeme.

Objednáme Vás do 24 hodin

Vstupní vyšetření je prvním krokem k protonové léčbě.

Pro správné rozhodnutí potřebujete mít dostatek informací o svém onemocnění, o výhodách i možných rizicích plynoucích nejen z protonové léčby, ale také ze všech dalších dostupných léčebných metod. Objednejte se k nám do Protonového centra na vstupní vyšetření. Naši lékaři se vám budou maximálně věnovat.

Moderní diagnostika nejen pro naše pacienty

Vyšetření nabízíme nejen našim onkologickým pacientům, ale i ostatním pacientům, kteří mají doporučení k vyšetření z jiných pracovišť. Protonové centrum v Praze vám nabízí diagnostická vyšetření magnetickou rezonanci (MR) a  pozitronovou emisní tomografii v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT) s krátkými čekacími lhůtami. 

Objednat se můžete na telefonním čísle  +420 222 999 070 nebo na e-mailu zadanky@ptc.cz

 

Kontaktujte
nás

Kontaktuje naše koordinátory léčby. Ochotně odpoví na všechny vaše dotazy a sjednají Vám termín bezplatného nezávazného vyšetření. 

Objednejte se na telefonním čísle +420 222 999 000. Jediné co musíte udělat VY, je  přijít k NÁM včas. MY jsme připraveni Vám pomoci.

Jak vybrat
nejvhodnější léčbu

Aby bylo možné zvolit nejoptimálnější léčbu, je velmi důležité získat úplné a srozumitelné informace. Zajímejte se nejen o nejmodernější léčebné metody, ale i o vedlejší účinky spojené s léčbou. Ty totiž mohou významně ovlivnit kvalitu Vašeho života během léčby i po ní.

Pokud Vám bylo doporučeno ozařování, ptejte se na všechny dostupné způsoby, které jsou v ČR. Naši lékaři mají dlouholeté zkušenosti v oblasti radioterapie. Navíc jako jediní v ČR mají praktické znalosti běžné (fotonové) i protonové radioterapie, proto vám právě oni dokáží zodpovědět všechny Vaše otázky týkající se rozhodnutí o Vaší léčbě.

 

Znám své šance na vyléčení a možnosti léčby

 • Jakou léčbu mi doporučil můj ošetřující lékař?
 • Informoval mě, jaká rizika a komplikace jsou spojené s druhy léčby používanými v současnosti?
 • Informoval mě o protonové léčbě?
 • Sdělil mi, jaké existují komplikace a rizika při standardních metodách ozařování? 

Jak funguje
protonová léčba

Jak funguje protonová léčba

Protonová radioterapie je velmi účinná, přesná a šetrná léčba rakoviny s minimálními vedlejšími účinky. Díky přesnému zacílení protonového paprsku přímo do nádoru se výrazně snižuje vznik vedlejších nežádoucích účinků. Tím dává protonová léčba šanci žít kvalitní život i po léčbě rakoviny bez zvýšeného rizika pozdní toxicity, kdy se potíže objevují za několik let po ozáření (10, 15 nebo i 20 let).

 

 

Protonová léčba zajišťuje vysokou šanci na vyléčení

Cílem moderní onkologické léčby je zajistit pacientům maximální šanci na vyléčení při minimalizaci vedlejších účinků spojených s léčbou. Tohoto cíle dnes v maximální míře dosahuje protonová léčba. Na rozdíl od běžné radioterapie, která k ozáření a ničení nádorových buněk používá fotony, je protonová terapie pokročilejší a používá protony. Tyto částice dávají protonové terapii její mnohé výhody. Největší výhodou v porovnání s běžnou radioterapií je její přesnost a její schopnost ochránit zdravé tkáně.

Běžný fotonový paprsek prochází tělem a předává značnou část své energie před i za nádoremProtony mají ovšem fyzikální vlastnost, které se říká Braggův vrchol. Díky této vlastnosti mohou odevzdat výrazně méně energie k nádoru a tato energie nemá dopad na tkáně za nádorem.

 

Jak vás léčíme

Technologie instalovaná v zázemí Protonového centra budí respekt a málokterý pacient si uvědomuje složitost systému. Protony, tedy kladně nabité elementární částice jádra atomu vodíku, jsou v cyklotronu urychleny na přibližně polovinu rychlosti světla. Tím získají energii, která umožňuje zničit nádory až v hloubce 30 centimetrů. Potom jsou protony usměrněny silným magnetickým polem do velmi úzkého paprsku a s vysokou přesností přeneseny do nádoru. Při zbrzdění v nádorové tkáni dojde k uvolnění energie, ionizaci a poškození DNA zasažené buňky. Je-li toto poškození vícečetné, rakovinová buňka se přestává dělit, nebo přímo umírá. 

 

Tužkové skenování neboli Pencil Beam Scanning (PBS) označuje přesné rozložení dávky protonového paprsku a představuje v současnosti naprostý vrchol v technologii protonové terapie. Při tomto způsobu ozařování je tenký (tužkový) svazek směřován do příslušného bodu cílového objedmu pomocí magnetického pole. Vysoce přesným řízením změn tohoto magnetického pole je docíleno postupného ozáření celého nádorového ložiska.

Pokud bychom měli PBS k něčemu připodobnit, představte si své soustředění a pečlivost, když dostanete za úkol vymalovat pastelkou na papíře určitý objekt, například kruh. Vždy se budete důsledně snažit nepřetáhnout jeho hranice. Tak funguje i PBS. U něj navíc máte stoprocentní jistotu, že „vymaluje“ jen to, co je potřeba. I proto jsou nežádoucí účinky při protonové léčbě naprosto minimální.

Proč zvolit protonovou léčbu

VÝHODY PROTONOVÉ LÉČBY PŘI OZAŘOVÁNÍ NÁDORU PLIC PROTI BĚŽNÉ RADIOTERAPII

 • Zvýšení celkové dávky záření za současné nižší toxicity = menší zatížení kritických orgánů.
 • Snížení dávky záření na zdravou tkáň plíce, čímž se snižuje riziko dýchacích potíží a vzniku plicní fibrózy.
 • Snížení dávky záření na srdeční sval, a tím snížení rizika srdečního onemocnění.
 • Snížení rizika polykacích potíží a ztráty chuti k jídlu.
 • Zvýšení kvality života pacientů.
 • Použití menšího počtu léčebných frakcí a zkrácení celkové doby ozařování.

Protonová léčba redukuje komplikace na minimum. Cílem ozařování je doručení potřebné dávky do nádoru za současné ochrany zdravých tkání.

 

 plice-150x.png (386 KB)

 

Zkušenosti našich lékařů, naše technologie, vynikající výsledky a profesionální přístup vám přinášejí maximální šanci na vyléčení. 

Na základě celosvětových zkušeností a dlouhodobých výsledků u odléčených pacientů je zřejmé, že pacienti po protonové léčbě mají nesrovnatelně vyšší kvalitu života než ti, kteří byli ozařováni standardní fotonovou technikou.

 

Víte, že výhody protonového ozařování jsou založeny na fyzikálních zákonech a vlastnostech protonů?

Protony totiž můžeme zastavit přesně a v místě, kde potřebujeme, v tzv. cílovém objemu.  Zdravé tkáně v okolí nádoru jsou zasaženy zářením minimálně nebo nejsou ozářeny vůbec.

Na rozdíl od běžné radioterapie, která k ozáření a ničení nádorových buněk používá fotony, je protonová terapie pokročilejší a používá protony.

Běžný fotonový paprsek prochází tělem a předává značnou část své energie před i za nádorem. Protony mají ovšem určitou fyzikální vlastnost, které se říká Braggův vrchol. Ta má schopnost odevzdat výrazně méně energie cestou k nádoru a nemá dopad na tkáně za nádorem. Největší výhodou protonové terapie v porovnání s běžnou radioterapií je tak její přesnost a její schopnost ochránit zdravé tkáně.

Jak probíhá protonová léčba rakoviny plic

Protonová léčba redukuje komplikace na minimum - při léčbě nemalobuněčného karcinomu plic určitého stádia může být jako samostatná metoda léčby nebo v kombinaci s chemoterapií stanovena radioterapie. Jedním z vrcholů současné radioterapie je radioterapie protonová.

Pro zajištění maximálního efektu léčby je v případě karcinomu plic zásadní ozáření nádoru vysokými dávkami záření. Tohoto cíle se však často u běžného ozařování nedaří dosáhnout z důvodu možného poškození okolních tkání.

Jak protonová léčba probíhá

Na základě vstupního vyšetření náš lékař rozhodne, zda je pro vás protonová léčba vhodná a váš osobní koordinátor zašle na vaši pojišťovnu žádost, jejíž součástí je také doporučení lékaře Komplexního onkologického centra.

Plánování léčby - ozařovací plán

Klíčovým a zásadním pro úspěch léčby je však její přesné plánování. Proto každému pacientovi na míru připraví tým klinických fyziků a lékařů ozařovací plán, podle kterého bude protonová léčba probíhat. Ozařovací plán také určuje, z jakých směrů a jakou intenzitou bude protonový svazek nádor ozařovat.

Plánovací proces je velmi složitý a vyžaduje velký, z pohledu nemocného ,,neviditelný", objem činností ze strany lékařů a fyziků, které zaberou minimálně jeden týden. Výsledkem je zhotovení ozařovacího plánu.

 

k-14996-full.jpg (8.62 MB)

 

Samotná léčba probíhá ambulantně, kdy přicházíte do Protonového centra na ozařování a pravidelné kontroly v průběhu léčby. Jedna návštěva trvá cca 60 minut a samotné ozařování je otázkou několika minut. Před každým ozařováním pečlivě překontrolujeme vaši polohu pro ozáření pomocí rentgenových snímků a provedeme několik dílčích kontrol, bez kterých by se ozáření nemohlo spustit. Minimálně jednou týdně absolvujete kontrolu u lékaře, který s vámi probere průběh léčby a zkontroluje váš zdravotní stav.

 

V PTC využíváme moderní technologii tužkového svazku

Tužkové skenování neboli Pencil Beam Scanning (PBS) označuje přesné rozložení dávky protonového paprsku a představuje v současnosti naprostý vrchol v technologii protonové terapie. Tužkové skenování ozařuje s milimetrovou přesností cílovou oblast  s minimálním poškozením okolních zdravých tkání a orgánů.

 

Metoda řízeného nádechu

Protože dýchací pohyby mohou narušit správnost a přesnost provedení protonového ozáření, pro radioterapii nádorů plic využíváme také metodu řízeného nádechu. Pacienty, u kterých je indikovaná protonová léčba a bude jim ozařována oblast, kde se poloha léčeného objemu může měnit v důsledku dýchacích pohybů, ozařujeme s použitím metody řízeného dýchání. K tomu slouží přístroj Dyn’R. 

Metoda ozařování s řízeným dýchaním je zvolena proto, že je důležité, aby ozařovaná část těla (objem) byla ozářena každý den stejně. Jelikož se však tento ozařovaný objem pohybuje v závislosti na dýchání, musíme zajistit, aby vaše tělo bylo vždy ve stejné pozici. To se nejlépe provede právě zadržením dechu v určité hladině. Pro stanovení této hladiny proto nejprve podstoupíte tzv. nácvik řízeného dýchání (nácvik Dyn’Ru).

Nácvik řízeného dýchání probíhá vleže na zádech při připojení na spirometr pomocí antibakteriálního filtru a náustku. Nos je scvaknutý kolíčkem, aby veškerý vydechovaný vzduch proudil ústy. Na oči vám nasadíme speciální brýle, kde budete sledovat pokyny k dýchání. Náš zkušený zaměstnanec Vás celým procesem nácviku trpělivě provede  a vše si budete mít možnost dostatečně vyzkoušet. Nemusíte mít z ničeho obavy.

 

Léčba je ambulantní a trvá od 25 do 35 pracovních dní, dle režimu, který stanoví lékař na základě vstupní konzultace a dalších diagnostických vyšetření.

O rakovině
plic

V České republice je karcinom plic po zhoubných nádorech tlustého střeva nejčastější nádorové onemocnění s trvale vzrůstající tendencí. Většina nově diagnostikovaných případů je zjištěna v pokročilém stádiu onemocnění (stadia III, IV). Pětileté přežití se i díky této skutečnosti pohybuje u obou pohlaví mírně nad 10 %. Na závažnost onemocnění poukazuje i fakt, že u obou pohlaví jde o nejčastější příčinu úmrtí na onkologické onemocnění.  

Z pohledu biologických vlastností a léčebných postupů dělíme karcinom plic na malobuněčný a nemalobuněčný. Protonová léčba je vhodná pro nemalobuněčný karcinom plic, který představuje asi 75 – 80 % plicních nádorů. Nemalobuněčný karcinom plic vykazuje mnohem pomalejší růst než malobuněčný karcinom, a z toho důvodu  existuje  větší možnost chirurgického odstranění, ale pouze za předpokladu, že nádor již nevytvořil metastatická ložiska.

 

Příznaky karcinomu plic

Neexistují časné varovné signály, které by umožnily zachytit nemoc v počátečním stadiu. Jakmile se příznaky nemoci objeví, je už nádor ve stadiu pokročilém. Občas bývá nádor malého rozsahu objeven při vyšetřování jiné nemoci.

Příznakem rakoviny plic může být nově vzniklý dlouhotrvající kašel nebo změna charakteru chronického kuřáckého kašle.  V době stanovení diagnózy plicního nádoru trpí kašlem asi 80 % nemocných. Dalším příznakem je vykašlávání krve nebo přítomnost nitek krve ve vykašlávaném hlenu. Běžné jsou záněty plic, které neustupují při léčbě antibiotiky nebo se opakovaně obnovují na stejném místě.

Svět preferuje
protonovou léčbu

Protonová léčba je ve světě stále více uznávanou a preferovanou metodou. Výsledky a zkušenosti světových protonových center i pražského Protonového centra jednoznačně potvrzují, že protonová terapie otevírá zcela nové možnosti léčby nádorových onemocnění. 

Protonová radioterapie není novou metodou – od roku 1991 existuje první výlučně klinické (nikoliv akademické) pracoviště (Loma Linda, Kalifornie, USA) a počet nemocných léčených protony dosahuje mnoha desítek tisíc. Jedná se o technologicky naprosto zralou léčbu, ověřenou v klinickém provozu. 

Z řad některých odborníků lze však i po mnoha letech, kdy se pro léčbu vybraných onkologických onemocnění používá protonová radioterapie, slyšet názor, že vyšší dávky záření při běžné (fotonové) radioterapii na zdravé tkáně neodůvodňují použití léčby protonovým svazkem.

Zcela nová klinická data z rozsáhlých studií říkají opak, a to konkrétně, že frekvence akutní toxicity (komplikací sledovaných po 90 dní od zahájení léčby) je při ozařování protony významně nižší než u srovnatelné skupiny pacientů léčených fotonovou terapií.

Tým lékařů washingtonské univerzity sledoval téměř 1500 pacientů různých onkologických onemocnění, z nichž asi 400 podstoupilo léčbu protonovým svazkem, zbytek byl ozářen nejmodernějšími technikami fotonové radioterapie. Všichni pacienti z této skupiny byli ozařováni a současně dostávali konkomitantní chemoradioterapii. Ve studii se výzkumníci zaměřili na vznik toxicity stupně 3 a vyššího, který už vyžaduje hospitalizaci a intenzivní medicínské zákroky a péči.

Studie ukázala, že pozorovaná toxicita (tedy komplikace spojené s ozařováním) u pacientů léčených protony je o dvě třetiny nižší než u skupiny léčené fotonovou radioterapií

Konkrétně se závažné nežádoucí komplikace projevily u 11,5 % pacientů ozářených protony oproti 27,6 % ozářených fotony.

*Odkaz: medicalnewstoday.com...