Lékař Protonového centra Stěpan Vinakurau zaujal veřejnost na festivalu Týden mozku

22. 3. 2023 11:44

Minulý týden probíhal pod záštitou Akademie věd ČR, Ústavu experimentální medicíny a Českou společností neurovědy, festival Týden mozku. Jeho cílem bylo přiblížit široké veřejnosti nejnovější objevy a trendy ve výzkumu mozku a neurovědních oborech. Návštěvníkům nabídl širokou škálu besed, workshopů, akcí a dokonce i virtuální realitu. Většina přednášek se konala na půdě samotné AV ČR a nejinak tomu bylo i v případě přednášky na téma Protonová terapie v léčbě nádorů centrální nervové soustavy, kterou vedl MUDr. Stěpan Vinakurau, lékař Protonového centra v Praze.


Každý den, od pondělí 13. března až do neděle 19. března probíhala pásma mnoha přednášek a workshopů. Stejně tak tomu bylo i ve čtvrtek 16. března, kdy svůj prostor dostalo mnoho odborníků s přednáškami zabývajícími se např. schizofrenií, rytmem mozku, těla a řeči, stimulací mozku, stavy úzkosti, duševním zdravím, biologickými rytmy, či regenerací nervové tkáně po náhlých mozkových příhodách. Svůj prostor dostal také MUDr. Stěpan Vinakurau, vedoucí lékař pro léčbu nádorů mozku a míchy Protonového centra v Praze.

Jeho přednáška s názvem Protonová radioterapie nádorů CNS, se těšila vysoké návštěvnosti z řad široké veřejnosti. Pan doktor seznámil posluchače nejen s Protonovým centrem a zdejším fungováním procesu léčby, ale i s protonovou radioterapií obecně. Diváci tak měli možnost rozšířit si svůj obzor o proměně radiační onkologie a jejím vývoji.

 Dále byly v rámci přednášky zmíněny výhody protonové radioterapie, která v současné době umožňuje nejoptimálnější způsob ozáření vybraných nádorů centrální nervové soustavy díky významné redukci dávky záření na okolní zdravé tkáně. „Nejčastější indikací pro léčbu protonovou terapií jsou nádory, které vyžadují aplikování vysoké dávky záření a které se, přitom se nachází v komplikovaném prostředí. Jedná se, například o chondromy, chondrosarkomy, dále také meningiomy, meduloblastomy, gliomy a jiné, tzv. vzácné nádory,“ popsal Vinakurau diagnózy, pro něž je protonová terapie nejvhodnější. „Naše Centrum používá nejmodernější technologii protonového ozařování, která je pro léčbu dostupná od roku 2011, označuje se jako tzv. metoda pencil beam scanning, metoda tužkového skenování. Právě díky ní je nám umožněno ozařovat větší a komplikovanější cíle a zacílit paprsek přesně do místa nádoru. Tím předcházíme vyšší neutronové kontaminaci a dosahujeme nižšího ozáření okolních zdravých tkání,“ přiblížil lékař mechanismus léčby.

Další zajímavostí byla skutečnost, že každá diagnóza musí být pro léčbu schválena tzv. multidisciplinárním týmem, což je tým lékařů několika oborů, který posuzuje stav pacienta, a teprve na jeho základě je nemocný zařazen do procesu plánování protonové terapie. „Celé plánování léčby je také poměrně náročným procesem, nejde pouze o lékaře, ale je v něm potřeba kooperace i radiologických fyziků, kteří plán připraví podle našich přání a výsledků vyšetření, a v neposlední řadě i radiologických asistentů, kteří pak samotný výkon léčby naplňují,“ doplnil MUDr. Vinakurau.

Zmíněna byla také důležitost přesné fixace pacienta při ozařování, jenom tak je možné zajistit, aby byl paprsek zacílen přesně do požadované lokality místa. Za tímto účelem podle pana doktora používají v Protonovém centru speciálně upravené termoplastické masky, které jsou vytvořeny individuálně pro každého pacienta.

Na závěr přednášky dostali posluchači příležitost položit své dotazy. Mezi ty nejzajímavější patřila otázka, zda má pan doktor představu, kam se bude léčba ubírat do budoucna dále vyvíjet. Na to Dr. Vinakurau odpověděl, že se nyní mezi odbornou veřejností hojně mluví o propojení částicové, tedy protonové rdaioterapie s imunoterapií. Dále posluchače také zajímalo, zdali je léčba hrazena ze zdravotního pojištění, na což pan doktorodpověděl, že v současnosti má Protonové centrum uzavřené smlouvy se všemi českými pojišťovnami. Protonová terapie je tak v případě vhodné indikace dostupná pro všechny pacienty z celé ČR.

Protonové centrum se letos zúčastnilo festivalu Týden mozku poprvé. Celá přednáška se nesla v odlehčeném duchu, ale přitom byla naplněna mnoha zajímavými a podnětnými informacemi.