Whistleblowing - ochrana oznamovatelů

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání oznámeného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti Proton Therapy Center Czech s.r.o.

 

Úvodní informace

Společnost Proton Therapy Center Czech s.r.o. vede vnitřní oznamovací systém a zajišťuje ochranu oznamovatelů na základě právních povinností uložených společnosti jako tzv. povinnému subjektu podle zákona o ochraně oznamovatelů (dále také jen „ZOCH“). 

K zajištění plnění povinností podle zákona o ochraně oznamovatelů byla společností vydána závazná interní směrnice o vnitřním oznamovacím systému a ochraně oznamovatelů (dále také jen „interní směrnice“).

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti lze při splnění stanovených podmínek podat k tomu oprávněnou fyzickou osobou (dále také jen „oznamovatel“) oznámení o protiprávním jednání, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s vykonávanou prací nebo jinou obdobnou činností pro společnost (dále také jen „oznámení“).    

 

Jaká oznámení o protiprávním jednání lze podat 

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze podávat oznámení o možném protiprávním jednání, které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů,
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské Unie v oblastech definovaných v zákoně o ochraně oznamovatelů.

 

Kdo může oznámení o protiprávním jednání podat

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému mohou podávat oznámení následující osoby:

 • osoby v pracovním poměru,
 • osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr,
 • dobrovolníci,
 • osoby na odborné stáži či na odborné praxi.

Společnost v souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. b) bodem 3 zákona o ochraně oznamovatelů vylučuje příjímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a, b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Zákonem o ochraně oznamovatelů ani touto interní směrnicí není dotčena zákonná povinnost oznámit přímo orgánům činným v trestním řízení ty spáchané trestné činy, které jsou taxativně uvedeny v ustanovení § 368 TZ a spadají pod tzv. oznamovací povinnost (např. vražda, těžké ublížení na zdraví aj.).  

 

Obsah oznámení

Oznámení by mělo obsahovat jméno, příjmení, datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. 

K efektivnímu prošetření oznámení je potřeba uvést minimálně následující informace:

 • identifikovat osoby podezřelé ze spáchání protiprávního jednání
 • popis protiprávního jednání
 • důkazy o protiprávním jednání a další podpůrné poznatky

 

Možné způsoby podání oznámení o protiprávním jednání

Oznámení o protiprávním jednání lze prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému u společnosti podat v souladu s požadavky zákona o ochraně oznamovatelů následujícími způsoby:

 • Elektronicky – na mailovou adresu whistleblowing@ptc.cz
 • Písemně – poštou na adresu sídla společnosti, takovou zásilku je třeba označit nápisem „Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby“ či jiným obdobným textem,
 • Ústně – telefonicky na tel. čísle +420 222 998 926
 • Ústně – osobně na setkání s Příslušnou osobou, pokud o to oznamovatel požádá e-mailem na adrese uvedené výše. Příslušná osoba je povinna přijmout oznámení nejpozději do 14 dnů od takové žádosti.

Opakovaně podané oznámení od téhož oznamovatele a v téže věci není přípustné a nebude znovu prošetřováno s tím, že oznamovatel o tom bude vyrozuměn s příslušným krátkým odůvodněním. To neplatí v případě, že by toto další oznámení obsahovalo oproti dříve podanému oznámení nové informace a skutečnosti.

 

Kdo je příslušnou osobou k přijímání a vyřizování oznámení

K přijetí oznámení, k posuzování jeho důvodnosti a k dalšímu souvisejícímu postupu v rámci vnitřního oznamovacího systému je oprávněna výhradně příslušná osoba.

Příslušnou osobou u společnosti je:

Ing. Karolina Laštovková

E-mailová adresa: whistleblowing@ptc.cz 

Tel.: +420 222 998 926

V rámci přijímání a posuzování důvodnosti oznámení postupuje příslušná osoba vždy samostatně, nezávisle a nestranně s tím, že je oprávněna vyžadovat od všech organizačních úseků a všech zaměstnanců společnosti potřebné informace a podklady, jakož i jiné formy součinnosti.

Příslušná osoba přitom zajistí, aby se oslovení zaměstnanci nemohli seznámit s obsahem oznámení a aby nevyšla najevo žádná skutečnost, která by mohla identifikovat osobu oznamovatele. 

 

Lhůty k vyrozumění oznamovatele a k posouzení důvodnosti oznámení

Příslušná osoba zašle oznamovateli vyrozumění o přijetí oznámení nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne podání oznámení.

To neplatí pouze v případě, kdy:

 • oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
 • je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí oznámení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do třiceti (30) dnů ode dne přijetí oznámení.

V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o dalších třicet (30) dnů, nejvýše však dvakrát, tj. maximální délka pro posuzování důvodnosti oznámení může ve výjimečných případech činit devadesát (90) dnů ode dne podání oznámení.

O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba vždy oznamovatele písemně vyrozumí ještě před jejím uplynutím.

 

Zákaz odvetných opatření vůči oznamovatelům

V rámci vedení vnitřního oznamovacího systému, jakož i při souvisejících anebo dalších činnostech všech zaměstnanců a/nebo členů orgánů společnosti platí přísný zákaz uplatňování jakýchkoli odvetných opatření vůči oznamovatelům.   

Odvetným opatřením se v tomto směru rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno podáním oznámení a které oznamovateli může způsobit újmu.

Při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením např. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku, přeložení nebo převedení na jinou práci, neumožnění odborného rozvoje, výpověď nebo odstoupení od (obchodní) smlouvy anebo zásah do práva na ochranu osobnosti.

Zákaz odvetných opatření se vztahuje i na další chráněné osoby uvedené v § 4 odst. 2 ZOCH, zejména na osobu, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, na osobu, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou, anebo na osobu, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele.

 

Další kanály a možnosti pro podání oznámení o protiprávním jednání

Oznámení lze při splnění zákonných podmínek podat rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti a/nebo přímo u příslušného orgánu veřejné moci, tj. u Policie ČR, státního zastupitelství a/nebo u věcně příslušných orgánů státní správy dle jejich působnosti (např. Česká inspekce životního prostředí, Úřad pro ochranu osobních údajů apod.).

V tomto případě oznámení přijímá, prošetřuje a posuzuje Ministerstvo spravedlnosti nebo jiný příslušný orgán veřejné moci.

Externí kanál pro oznamování protiprávního jednání:

Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Vyšehradská 424/16

128 10 Nové Město

Aplikace: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

E-mail: oznamovatel@msp.justice.cz