Protonové centrum získalo Certifikát kvality a bezpečí od České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví

6. 12. 2023 15:48

Protonové centrum se v listopadu 2023 zařadilo mezi oficiálně akreditovaná zdravotnická zařízení v ČR.

Dne 21. listopadu 2023 proběhlo v PTC externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví. PTC prokázalo, že splňuje požadavky kladené na zabezpečení kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče a získalo certifikát na 3 roky.
Předmětem akreditace je systém managementu kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. a Věstníkem MZ ČR, částka 13, ročník 2021 – pro ambulantní zdravotnická zařízení.

KVALITA A BEZPEČÍ

V Protonovém centru dbáme na poskytování kvalitní zdravotní péče, zajištění bezpečného a důvěryhodného prostředí pro pacienty, stejně jako na předcházení možným rizikům spojených s poskytováním zdravotních služeb.
Plníme požadavky dané legislativou ČR a v rámci zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a pro kontinuální zvyšování kvality poskytované péče naplňujeme Resortní bezpečnostní cíle. Jednotlivé bezpečnostní cíle uvádějí požadavky, při jejichž splnění dochází ke snížení rizik pro pacienty a zvýšení bezpečí poskytované péče.

BEZPEČNÁ PÉČE PRO PACIENTY

Bezpečí pacientů je pro nás prioritou, proto striktně dodržujeme rezortní bezpečnostní cíle a standardy pro poskytovatele ambulantní péče dle Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR 13/2021:

• Bezpečnost při používání přípravků s vyšší mírou rizika
• Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče
• Řešení neodkladných stavů
• Zajištění bezpečnosti skladovaných léčivých přípravků
• Stanovení zásad správné komunikace s pacientem
• Ordinační doba a zastupitelnost
• Sledování a vyhodnocování nežádoucích událostí a stížností
• Zajištění bezpečného provozu přístrojové techniky, zdrojů ionizujícího a neionizujícího záření a měřidel

Systém managementu kvality

Základními předpoklady pro naplnění strategie PTC je zavedený a udržovaný systém managementu kvality, dodržování legislativních požadavků a především individuální vztah ke každému pacientovi.

Politika kvality = naše základní hodnoty

V souladu se zásadami, které považujeme za rozhodující pro náš další rozvoj, jsme stanovili následující politiku kvality:
• Zdravotní péče poskytovaná na vysoké odborné úrovni
• Správně léčení a spokojení pacienti
• Respektování etických pravidel chování a komunikace
• Spokojení a motivovaní zaměstnanci
• Neustálé vzdělávání zaměstnanců směřující k dalšímu rozvoji a zkvalitňování poskytované zdravotní péče
• Profesionální a otevřená image společnosti směrem ke spolupracujícím subjektům

K realizaci politiky kvality jsme stanovili konkrétní cíle, které popisují, jakým konkrétním způsobem naplňujeme prohlášení uvedená v politice.

Cíle kvality = strategické oblasti řízení

1. Cíl: Spokojenost, informovanost a důvěra pacienta
• Sledování spokojenosti pacientů se zaměřením na zvyšování kvality péče (prostřednictvím vyhodnocování dotazníků spokojenosti a podnětů od pacientů)
• Informovanost a edukace pacientů (aktualizace materiálů pro pacienty, natáčení edukačních videí pro pacienty, natáčení informačních a edukačních podcastů pro laickou veřejnost, aj.)
• Prezentace PTC (odborné publikace, aktivní účast lékařů na kongresech)
• Edukace odborné veřejnosti (např. organizace workshopů pro externí lékaře)

2. Cíl: Zkvalitňování a rozšiřování poskytovaných zdravotních služeb
• Vyhodnocování výsledků externích a interních auditů, sledování a hodnocení nežádoucích událostí (implementace opatření k nápravě neshod, realizace doporučení, realizace preventivních opatření)
• Modernizace pracoviště a přístrojového vybavení
• Rozšiřování spektra poskytovaných zdravotních služeb

3. Cíl: Akreditace – externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb
• Efektivní systém řízení kvality poskytované péče (akreditace PTC dle vyhlášky č. 102/2012 Sb.)

4. Cíl: Ekonomická stabilita
• Stabilní spolupráce se zdravotními pojišťovnami v ČR a SR
• Poskytování zdravotní péče občanům zemí EU/EHP/Švýcarska na základě formuláře E112/S2

5. Cíl: Péče o zaměstnance a jejich motivaci (spokojený personál jako předpoklad spokojeného pacienta)
• Podpora vzdělávání zaměstnanců – zvyšování a prohlubování kvalifikace (komplexní plán a systém vysílání zaměstnanců na odborné kurzy, stáže, účasti na kongresech, seminářích)
• Organizace interních seminářů pro lékaře

Pochvaly / podněty

Naší prioritou je v první řadě poskytovat zdravotní péči na té nejvyšší možné odborné úrovni. Zakládáme si ale také na tom, aby se pacienti u nás v Protonovém centru cítili bezpečně a komfortně.

Záleží nám na Vašem názoru. Vaše postřehy, náměty a připomínky nám pomáhají se stále zlepšovat.

Pokud nám budete chtít napsat něco povzbuzujícího či budete chtít někoho konkrétního pochválit anebo budete mít jakékoli připomínky, neváhejte využít naši Knihu pochval a podnětů.

Můžete nás také vždy kontaktovat na kvalita@ptc.cz nebo tel. 222 999 058