Vyjádření Mgr. Vladimíra Vondráčka o protonové radioterapii

9. 5. 2023 15:59

Vyvracení mýtů o protonové léčbě stále patří mezi naše časté činnosti. Proto bychom se rádi vyslovili k tvrzení některých slovenských kolegů, kteří se nedávno vyjádřili takto:

Z medicínskeho hľadiska totiž neexistujú jednoznačné dôkazy podporujúce superioritu protónovej terapie v porovnaní s fotónovou u dospelých onkologických pacientov. Ťažké častice majú síce jedinečné fyzikálne vlastnosti – v závislosti od počiatočnej energie protónov dochádza k rýchlemu poklesu dávky v hĺbke, čo umožňuje znížiť nežiaduce účinky na okolité zdravé tkanivá, avšak na druhej strane generujú ako vedľajší produkt neutróny, ktoré majú väčší biologický účinok spojený s možným vyšším rizikom vzniku sekundárnych malignít.


A protože podle nás jsou tato tvrzení nejen nesprávná, ale zejména zavádějící, zeptali jsme se na názor našeho hlavního fyzika, Mgr. Vladimíra Vondráčka:

Existuje řada publikovaných studií, které prokazují buď nižší nežádoucí účinky léčby protonovým svazkem nebo nejen nižší nežádoucí účinky, ale i vyšší účinnost. S protonovou radioterapií je zároveň zpravidla spojena nižší integrální dávka do zdravých tkání, vůči které je příspěvek k efektivní dávce od sekundárních neutronů zanedbatelný. Mimochodem, každé ozáření s sebou nese nějaké nežádoucí ozáření, dané rozptylem záření v těle pacienta nebo na komponentech ozařovače. I z tohoto srovnání vychází hodnoty nežádoucích dávek nižší pro protonovou radioterapii pomocí skenovaného svazku než pro libovolnou fotonovou techniku. Lidský organismus je vystaven přírodnímu radioaktivnímu záření stále, dnes a denně. K prokázání, co způsobují tak malé dávky, by bylo nutné získat významné objemy statistických údajů, podstatně větší než jsou nyní k dispozici. Spíše tedy než spekulativní a stěží kdy prokazatelné zvýšení dlouhodobé toxicity je vhodné se zaměřit na benefity protonové léčby, které jsou prokazatelné na základě dnes již dobře provedených studií. Z pohledu klinické praxe je procento pacientů, pro které je protonová léčby vysloveně nevhodná velmi malé. Naproti tomu je protonová léčba vhodnější než fotonová pro daleko větší populaci nemocných. U některých diagnóz není protonová léčba vysloveně výhodnější, na druhou stranu ale rozhodně není nevhodná.